Άρθρο 23 Επιτροπή Παρακολούθησης

 1. Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως αποστολή την παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος και ασκεί τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 40 του Κανονισμού.
 2. Η Επιτροπή Παρακολούθησης συγκροτείται για το Πρόγραμμα, έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης με την οποία εγκρίνεται το Πρόγραμμα.

Για τα τρία Προγράμματα των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2021-2027 συγκροτείται μία Επιτροπή Παρακολούθησης.

 1. Η Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από εκπροσώπους της Διαχειριστικής Αρχής του οικείου Προγράμματος, της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, της Λογιστικής Αρχής, των επιτελικών ή άλλων υπηρεσιακών δομών του τομέα πολιτικής του οικείου Προγράμματος, εκπροσώπους των Ενδιάμεσων Φορέων του Προγράμματος, εφόσον έχουν οριστεί, εκπροσώπους φορέων που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των διακρίσεων, εκπροσώπους δημόσιων αρχών και αρμόδιων φορέων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, πολιτισμού, τουρισμού, κρατικών ενισχύσεων, έρευνας και καινοτομίας, υγείας, αγροτικής ανάπτυξης, δημόσιας διοίκησης, τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπροσώπους της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, της ΜΟΔ ΑΕ, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και αντιπροσωπευτικών μη κυβερνητικών οργανώσεων. Κάθε μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης έχει μία ψήφο και μπορεί να εισηγείται θέματα για την ημερήσια διάταξη.
 2. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι της Αρχής Ελέγχου, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και εκπρόσωποι άλλων φορέων χωρίς δικαίωμα ψήφου. Εκπρόσωποι της Επιτροπής μετέχουν με ρόλο παρατηρητή και συμβουλευτικά, επίσης χωρίς δικαίωμα ψήφου. Για τα Προγράμματα που λαμβάνουν στήριξη από το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, στις εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης μπορούν να συμμετέχουν σχετικοί αποκεντρωμένοι οργανισμοί, καθώς και σχετικοί διεθνείς οργανισμοί και μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως οργανώσεις προσφύγων και μεταναστών.
 3. Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει τουλάχιστον μία (1) φορά τον χρόνο και εξετάζει όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν την πρόοδο του Προγράμματος ως προς την επίτευξη των στόχων. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών της και είναι δυνατόν να λαμβάνονται και μέσω γραπτής διαδικασίας, που πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στην επιχειρησιακή πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟΣ.
 4. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί να προσκληθούν εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστημονικά και λοιπά θέματα.
 5. Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι το αρμόδιο όργανο στο οποίο υπάγεται η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος.
 6. Στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Προγραμμάτων συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ ή εκπρόσωπός του.
 7. Κάθε Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, διατάξεων σχετικά με την πρόληψη κάθε σύγκρουσης συμφερόντων και την εφαρμογή της αρχής της διαφάνειας, κατόπιν εισήγησης της Διαχειριστικής Αρχής του οικείου Προγράμματος και σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού. Ο εσωτερικός κανονισμός ρυθμίζει την άσκηση του δικαιώματος ψήφου και τις λεπτομέρειες της διαδικασίας στην Επιτροπή Παρακολούθησης.

10. Ο κατάλογος των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης, ο εσωτερικός κανονισμός της, καθώς και οι πληροφορίες και τα δεδομένα παρουσιάζονται στην Επιτροπή Παρακολούθησης και δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Διαχειριστικής Αρχής όπου διατίθενται πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα.

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 16:00 | Γαβριήλ Κουγιανός

  Συμμετοχή της ΚΕΔΕ στη Διαβούλευση

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
  Άρθρο 23: Επιτροπή Παρακολούθησης
  > Θεωρούμε απαραίτητη τη συμμετοχή της ΚΕΔΕ στην παρακολούθηση της εκπόνησης των στρατηγικών για την εκπλήρωση των αναγκαίων όρων σε θέματα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες των Δήμων (κοινωνική ένταξη, λύματα, έξυπνες πόλεις κλπ).
  > Συμμετοχή της ΚΕΔΕ σε επιτροπές/ομάδες εργασίες για την απλοποίηση διαδικασιών
  > Θεσμοθέτηση ευέλικτων και λειτουργικών Επιτροπών Παρακολούθησης, προκειμένου να λειτουργούν ως πραγματικά θεσμικά εργαλεία παρακολούθησης (monitoring) με αναβάθμιση της ουσιαστικής συμμετοχής των συλλογικών οργάνων της ΤΑ και της επίπτωσης των τοποθετήσεων τους στις συνεδρίες.

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 12:39 | Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

  Εκ μέρους της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. που εκπροσωπεί 122 Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας μας και είναι θεσμικός συνομιλητής της Πολιτείας σε ζητήματα ύδρευσης-αποχέτευσης, προτείνουμε να αναφερθεί ρητά στο άρθρο 23 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου όπως αναφέρεται ρητά η ΚΕΔΕ και η ΕΝΠΕ, η συμμετοχή της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. στην Επιτροπή Παρακολούθησης ώστε η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. να ενημερώνεται άμεσα για τις εξελίξεις του νέου Προγραμματικού Πλαισίου 2021-2027 και να διατυπώνει τις θέσεις και απόψεις της σε όλα τα θέματα που αφορούν στις Δ.Ε.Υ.Α.