Άρθρο 4 Αρμόδιες Αρχές Προγραμμάτων

 1. Αρμόδιες Αρχές για τα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το ΤΣ, το ΤΔΜ και το ΕΤΘΑΥ και προσδιορίζονται στις περ. α), β), γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 3, είναι:

α) Οι Διαχειριστικές Αρχές που ορίζονται στις παρ. 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 5,

β) η Λογιστική Αρχή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 11 για το σύνολο των Προγραμμάτων αυτών,

γ) η Αρχή Ελέγχου, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 12 για το σύνολο των Προγραμμάτων αυτών,

δ) οι Ενδιάμεσοι Φορείς στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής υπό την ευθύνη της, σύμφωνα με το άρθρο 10.

2. Στο πλαίσιο του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (INTERREG) και για τα Προγράμματα των υποπερ. εα) έως εε) της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 3, αρμόδιες Αρχές είναι:

α) η Διαχειριστική Αρχή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 7.

β) η Λογιστική Αρχή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 11.

γ) η Αρχή Ελέγχου, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 12.

 1. Για τα Προγράμματα των παρ. 1 και 2, ως συντονιστικός φορέας σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 71 του Κανονισμού, ορίζεται η Εθνική Αρχή Συντονισμού του άρθρου 14.
 2. Για τα Προγράμματα των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που προσδιορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 3, αρμόδιες Αρχές είναι:

α) η Διαχειριστική Αρχή της παρ. 6 του άρθρου 5, υπεύθυνη για τη διαχείριση των τριών Προγραμμάτων,

β) η Αρχή Ελέγχου του άρθρου 12,

γ) οι Ενδιάμεσοι Φορείς, στους οποίους δύναται να ανατίθενται καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής υπό την ευθύνη της σύμφωνα με το άρθρο 10,

δ) ο συντονιστικός φορέας της παρ. 6 του άρθρου 71 του Κανονισμού για τα Προγράμματα αυτά, ο οποίος ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4825/2021 (Α΄157).

 1. Για την υποστήριξη Υπουργείων και των φορέων που εποπτεύονται από αυτά, στην αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών στους τομείς πολιτικής αρμοδιότητας του οικείου Υπουργείου, έχουν συσταθεί και λειτουργούν Ειδικές Υπηρεσίες με την ονομασία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ», όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 16.
 • 10 Ιανουαρίου 2022, 16:57 | Γαβριήλ Κουγιανός

  Συμμετοχή της ΚΕΔΕ στη Διαβούλευση

  ΜΕΡΟΣ Γ’ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
  Άρθρο 4: Αρμόδιες Αρχές Προγραμμάτων
  > Δημιουργία – θεσμοθέτηση, σε περιφερειακό επίπεδο, κοινού οργάνου της Περιφέρειας και της ΠΕΔ, στο οποίο θα συμμετέχουν επίσης Αναπτυξιακοί Φορείς της Τ.Α. που υλοποιούν προγράμματα ΤΑΠΤοΚ.
  > Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Αναπτυξιακού Σχεδιασμού – Ανάπτυξης (π.χ. με τη βελτίωση του θεσμού των ΠΕΑΣ), ως κοινού οργάνου κάθε Περιφέρειας με την αντίστοιχη Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ), για την συστηματική συνεργασία της Περιφέρειας και των Δήμων προκειμένου να διασφαλιστεί ο συντονισμός της περιφερειακής και της τοπικής αναπτυξιακής πολιτικής, η επιστημονική υποστήριξη και η κοινωνική συναίνεση στον περιφερειακό και τον τοπικό αναπτυξιακό προγραμματισμό.
  > Επίσης είναι αναγκαία η άμεση συμμετοχή των Περιφερειών και των Δήμων στην διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής του Προγράμματος για την Αγροτική Ανάπτυξη.
  > Καθοριστική συμμετοχή της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό και την εφαρμογή του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης (ειδική αναπτυξιακή ρήτρα, φορολογικό και επενδυτικό καθεστώς, χωρικό σχέδιο, ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών, σιδηροδρομικών και αεροπορικών έργων υποδομής κ.α.