Άρθρο 26 Θέματα προσωπικού

 1. Για τα θέματα προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος και της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ εφαρμόζονται τα άρθρα 34 έως 40 του ν. 4314/2014 (Α’ 265).
 2. Για τις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 και του παρόντος ισχύουν ο ν. 4314/2014, οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες πράξεις, καθώς και οι λοιπές ειδικότερες διατάξεις, που αφορούν στα θέματα προσωπικού του ν. 4314/2014. Για θέματα που αφορούν στις ειδικές υπηρεσίες του ν. 4314/2014 και του παρόντος και δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις τους, εφαρμόζεται, συμπληρωματικά και αναλόγως, ο Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26).
 3. α) Στην έννοια του επιδόματος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4314/2014, περιλαμβάνεται και το επίδομα θέσης ευθύνης του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α’ 176). Το επίδομα αυτό καταβάλλεται στους αποσπασμένους ή μετακινούμενους στις ειδικές υπηρεσίες για όσο διάστημα έχουν ορισθεί προϊστάμενοι οργανικής μονάδας στις ειδικές υπηρεσίες και ασκούν τα καθήκοντα αυτά, ανεξάρτητα από τον φορέα προέλευσής τους ή την υπαγωγή τους σε ειδικό μισθολόγιο. Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης αρχίζει από τις 23.12.2014, ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4314/2014.

β) Διαφορές αποδοχών κατ’ εφαρμογή της περ. α) δεν καταβάλλονται για διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 1. α) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το προσωπικό που έχει αποσπαστεί ή μετακινηθεί σύμφωνα με τις περ. α) και β) της παρ. 4 του άρθρου 76 του ν. 4375/2016 (Α’ 51) υπάγεται αυτοδικαίως στις διατάξεις του παρόντος. Το δικαίωμα παράτασης, για μία (1) ή περισσότερες φορές, συνεχίζει να ισχύει για χρονικό διάστημα ίσο με το αναφερόμενο στην παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4314/2014.

β) Η θητεία των Προϊσταμένων όλων των βαθμίδων που κατά την έναρξη λειτουργίας του παρόντος ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου και έχουν επιλεγεί με τη διαδικασία της περ. στ) της παρ. 4 του άρθρου 76 του ν. 4375/2016 παραμένει σε ισχύ, με δικαίωμα παράτασης για μία (1) ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα με την αρχική ανάθεση καθηκόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. στ) της παρ. 4 του άρθρου 76 του ν. 4375/2016. Εφόσον η θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας κενωθεί, για την πλήρωση της θέσης εφαρμόζεται η παρ. 6 του άρθρου 53 του παρόντος.

 1. Για μεταβατικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι δυνατή η απόσπαση ή μετακίνηση προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ) της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής σύμφωνα με την περ. (β) της παρ. 4 του άρθρου 76 του ν. 4375/2016.
 2. Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) της ΜΟΔ ΑΕ, οι οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν ανανεωθεί τουλάχιστον δύο (2) φορές, παρατείνονται μετά τη λήξη τους μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών κλεισίματος των ενταγμένων πράξεων των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021-2027, αποκλειομένης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου.
 • 10 Ιανουαρίου 2022, 21:36 | Εύη Παπανικολάου

  1) ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ/ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  Σύμφωνα με τον Νόμο 4608/2019 όλες οι αποσπάσεις υπαλλήλων σε ειδικές υπηρεσίες ΕΣΠΑ παρατάθηκαν αυτοδίκαια έως τις 31.12.2023, ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας δαπανών της τρέχουσας ΠΠ 2014-2021. Για την ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών του παρόντος νόμου, την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της ΠΠ 2014-2020 και την έναρξη και υλοποίηση των Προγραμμάτων της ΠΠ 2021-2027 κρίνεται επιβεβλημένη η ρητή πρόβλεψη αντίστοιχης διάταξης και στο νέο Σ/Ν – όπως είχε γίνει και στο παρελθόν -για την αυτοδίκαιη παράταση όλων των αποσπάσεων του συνόλου του προσωπικού έως τις 31-12-2029 (οπότε και λήγει η υποβολή των δαπανών του ΕΣΠΑ 2021-2027), κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, και με πρόβλεψη για δυνατότητα ανανέωσης της παράτασης μία ή περισσότερες φορές.
  Τα ανωτέρω στελέχη των ΕΥΔ έχουν αποκτήσει την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία που απαιτείται για την απρόσκοπτη υλοποίηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και θα ήταν τουλάχιστον ασύμφορο για τον κρατικό μηχανισμό και για την Ελληνική οικονομία που στηρίζεται στα ευρωπαϊκά κονδύλια, η όποια μετακίνηση τους, καθώς θα υπήρχε το ενδεχόμενο αποδυνάμωσης των Ειδικών Υπηρεσιών από το εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό τους σε μια κρίσιμη φάση τόσο για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων της ΠΠ 2014-2020 όσο και για την ενεργοποίηση και υλοποίηση των νέων προγραμμάτων της ΠΠ 2021-2027.

  2) ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  Με γνώμονα τη διατήρηση της θεσμικής μνήμης, τη διασφάλιση της ισότητας μεταξύ εργαζομένων στις Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ και της συνέχειας της υφιστάμενης τεχνογνωσίας, για τους υπαλλήλους τους προερχόμενους από τον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα που υπηρετούν ως αποσπασμένοι υπάλληλοι στις δομές του ΕΣΠΑ, επειδή εξαιρέθηκαν από την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 4440/2016 (λόγω του ότι εμπίπτουν στο άρθρο 19 του ίδιου νόμου), πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα (κατά το παράδειγμα του ν. 4314/14) μετάταξης του προσωπικού όλων των Ειδικών Υπηρεσιών σε οργανικές θέσεις του εποπτεύοντος Υπουργείου ή της Περιφέρειας, με τη διατήρηση τυχόν προσωπικής διαφοράς.

  Με αυτόν τον τρόπο οι Ειδικές Υπηρεσίες θα διασφάλιζαν την διατήρηση του εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού τους που εδώ και χρόνια ασχολούνται αποκλειστικά με το ΕΣΠΑ και η άρση της απόσπασης τους θα δημιουργούσε δυσαναπλήρωτο κενό, με στόχο την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας τους και την ομαλή μετάβαση στη νέα προγραμματική περίοδο.

  3)ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:

  Κρίνεται αναγκαίο να συμπεριληφθεί στο Ν/Σ και σχετική πρόβλεψη για την νομική προστασία του προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών(κατ’ αντιστοιχία με το άρθρο 13, παρ.9 του Ν/Σ), όπως είχε προβλεφθεί και με το άρθρο 60 του Ν.4314/14

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 20:35 | Βασίλης Κουμιανός

  Να υπάρξει πρόβλεψη για τους αποσπασμένους δημοσίους υπαλλήλους στις δομές ΕΣΠΑ (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που υπηρετούν στην Κ.Υ. της ΜΟΔ) μετάταξης τους στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τη διατήρηση τυχόν προσωπικής διαφοράς, όπως ίσχυε και με τον 4314/14.

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ :
  «Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έπειτα από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, οι αποσπασμένοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάλληλοι της Γενικής Κυβέρνησης πλην της ΜΟΔ ΑΕ, στις Ειδικές Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων, της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ, της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ και της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ, μετατάσσονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση εντός δυο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016 (Α΄ 224). Οι υπάλληλοι μετατάσσονται σε κενή οργανική θέση κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, με τον βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν, την ίδια σχέση εργασίας και με διατήρηση τυχόν προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές. Αν δεν υφίσταται κενή οργανική θέση ιδιωτικού δικαίου στο Υπουργείο, είναι δυνατή η μετάταξη αποσπασμένων υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου, με παράλληλη δέσμευση κενών οργανικών θέσεων δημοσίου δικαίου, για όσο χρόνο υφίστανται οι προσωποπαγείς θέσεις. «

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 19:48 | Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Εργαζομένων ΜΟΔ

  Παράγραφος 1:
  1. Για τα θέματα προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου και της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 34 έως 40 του Κεφαλαίου Θ «Θέματα προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών» του ν. 4314/2014, όπως εκάστοτε ισχύουν, κατά παρέκλιση άλλων γενικών ή ειδικών σχετικών διατάξεων.
  Παράγραφος 6:
  Ο ΣΕΜΟΔ θεωρεί ότι θα πρέπει να εισαχθούν:
  1) Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) της ΜΟΔ ΑΕ, οι οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν ανανεωθεί τουλάχιστον δύο (2) φορές με βάση το ν. 4314/20214, μετατρέπονται σε συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
  2) Η φράση «αποκλειομένης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου» να αφαιρεθεί

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 18:46 | ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΕΥΔ/ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

  Ως εργαζόμενοι στην ΕΥΔ/ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου παραθέτουμε τις προτάσεις μας στη διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027»
  Συγκεκριμένα:

  1. Σε ότι αφορά τις αποσπάσεις
  Να περιλαμβάνεται αντίστοιχη πρόβλεψη με το Ν.4314/2014 (Άρθρο 59) για αυτοδίκαιη παράταση των παρατάσεων/αποσπάσεων του προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών, καθώς και για δυνατότητα ανανέωσης τους μία ή περισσότερες φορές. Οι αποσπάσεις ή μετακινήσεις του υφιστάμενου προσωπικού των ΕΥΔ σύμφωνα με το αρ.36 Ν.4608/2019 έχουν παραταθεί αυτοδίκαια έως 31.12.2023.
  Στο νέο Νόμο ΕΣΠΑ 2021-2027 να υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη με το Ν.4608/2019 που να αναφέρει ότι: «Οι αποσπάσεις ή μετακινήσεις του συνόλου του προσωπικού που υπηρετεί στις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) και στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ Α.Ε. οι οποίες λήγουν την 31.12.2023, παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι την ημερομηνία 31.12.2029».

  2. Σε ότι αφορά τις μετατάξεις
  Να περιλαμβάνεται αντίστοιχη πρόβλεψη με το Ν.4314/2014 (Άρθρο 59 παρ.11) για το προσωπικό με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των κρατικών Ν.Π.Δ.Δ., που είναι αποσπασμένο τουλάχιστον για δύο (2) έτη κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην ΚΥ της ΜΟΔ ΑΕ και στις Ειδικές Υπηρεσίες Υπουργείων ή Περιφερειών, οι οποίες συστάθηκαν δυνάμει του ν. 2860/2000 (Α’ 251) ή/και του ν. 3614/ 2007 (Α’267), και δεν ανήκει στη ΜΟΔ ΑΕ, να μετατάσσεται/μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας, κατόπιν αιτήσεώς του, σε κενή οργανική θέση κλάδου ή ειδικότητας του εποπτεύοντος Υπουργείου ή της Περιφέρειας. Αν δεν υφίσταται κενή οργανική θέση ιδιωτικού δικαίου στο Υπουργείο, να είναι δυνατή η μετάταξη αποσπασμένων υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου, με παράλληλη δέσμευση κενών οργανικών θέσεων δημοσίου δικαίου, για όσο χρόνο υφίστανται οι προσωποπαγείς θέσεις. Η αίτηση μετάταξης/μεταφοράς των υπαλλήλων να υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) και οποιονδήποτε άλλων διατάξεων.

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 16:45 | Δημήτρης Ψαλλίδας

  Με βάση τον Νόμο 4314/2014 όλες οι αποσπάσεις υπαλλήλων σε ειδικές υπηρεσίες ΕΣΠΑ παρατάθηκαν αυτοδίκαια έως τις 31.12.2023. Προτείνεται η πρόβλεψη αντίστοιχης διάταξης και στο προτεινόμενο νομοσχέδιο με αυτοδίκαιη παράταση όλων των αποσπάσεων έως τις 31-12-2029 με στόχο την μείωση του διοικητικού βάρους στις ΕΥ και την ΜΟΔ ΑΕ που διατηρεί τον ενιαίο έλεγχο του προσωπικού.
  Επίσης, η διατύπωση της παραγράφου 6 για τις συμβάσεις εργασίας εργαζομένων της ΜΟΔ ΑΕ, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την παράγραφο 1 του Αρθ 50 περί τροποποιήσεων του καταστατικού ΜΟΔ ΑΕ ειδικά για τη δυνατότητα «Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, προβλέπεται με απόφαση του ΔΣ της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. η πρόσληψη ενός νομικού συμβούλου, ως εξειδικευμένου επιστήμονα, με σύμβαση αορίστου χρόνου». Προτείνεται η κατ’ αναλογία και στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρησης και της ισότητας των εργαζομένων στην ΜΟΔ ΑΕ η απαλοιφή της διατύπωσης «αποκλειομένης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου» .

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 14:12 | ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΥΔ ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

  Στο τέλος της παραγράφου 4.α να προστεθεί η πρόταση:» Η διάταξη αυτή κατισχύει οποιασδήποτε άλλης σχετικής ρύθμισης».

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 13:34 | Μ.Γ.

  Να δοθεί η δυνατότητα στους υπαλλήλους που υπηρετούν στις ΕΥΔ,μόνιμους ή αορίστου χρόνου, του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των κρατικών Ν.Π.Δ.Δ. να μετακινηθούν ή να μεταταγούν στη ΜΟΔ Α.Ε, με απλή αίτησή τους εφόσον το επιθυμούν.

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 13:37 | ΔΠ

  Στον νόμο 4314/2014, το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 36 ορίζει τα εξής:

  «Ομοίως, καταβάλλονται και τα επιδόματα που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων τους στο χώρο και τη θέση που δικαιολογεί την καταβολή τους κατά την ψήφιση του παρόντος Νόμου και μέχρι τη λήξη της προγραμματικής περιόδου.»

  Το εδάφιο αυτό αναφέρεται στο επίδομα που καταβάλλεται από την ΜΟΔ Α.Ε. σε όλους τους απασχολούμενους στις Ειδικές Υπηρεσίες.

  Για το επίδομα θέσης ευθύνης και ειδικότερα για την καταβολή του σε όσους υπάγονται σε ειδικά μισθολόγια και προφανώς ανήκουν σε φορείς εκτός της Κεντρικής Διοίκησης, η σωστή αναφορά της διάταξης είναι στο τρίτο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 36 του νόμου 4314/14 που ρητώς αναφέρει τα ακόλουθα:
  «Ειδικά, στην περίπτωση φορέων προέλευσης της Γενικής Κυβέρνησης, πλην της Κεντρικής Διοίκησης, η συνολική προκαλούμενη δαπάνη των επιδομάτων που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων τους στο χώρο και τη θέση που δικαιολογεί την καταβολή τους, τα οποία καταβάλλονται στους υπαλλήλους από τους φορείς προέλευσης, καλύπτεται με επιχορήγησή αυτών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 12:25 | ΣΛ

  Η παράγραφος 3.α αναφέρει: «…Στην έννοια του επιδόματος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4314/2014».

  Το δεύτερο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 36 του ν.4314/14 είναι το ακόλουθο:
  «Ομοίως, καταβάλλονται και τα επιδόματα που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων τους στο χώρο και τη θέση που δικαιολογεί την καταβολή τους κατά την ψήφιση του παρόντος Νόμου και μέχρι τη λήξη της προγραμματικής περιόδου.»

  Προτείνεται η παραπομπή στο τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν.4314/14 που αναφέρει:
  «Ειδικά, στην περίπτωση φορέων προέλευσης της Γενικής Κυβέρνησης, πλην της Κεντρικής Διοίκησης, η συνολική προκαλούμενη δαπάνη των επιδομάτων που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων τους στο χώρο και τη θέση που δικαιολογεί την καταβολή τους, τα οποία καταβάλλονται στους υπαλλήλους από τους φορείς προέλευσης, καλύπτεται με επιχορήγησή αυτών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 12:52 | Κ.Χ

  Να προβλεφθεί ότι οι αποσπάσεις ή μετακινήσεις του προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών, παρατείνονται αυτοδικαίως έως τις 31/12/2029 από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και μπορούν να ανανεωθούν μία ή περισσότερες φορές. Με τις διατάξεις που έχουν ψηφιστεί σχετικά με σύμφωνη γνώμη Δημάρχου και Περιφερειάρχη για την ανανέωση απόσπασης, καμία απόσπαση δεν θα ανανεωθεί και οι υπάλληλοι με εμπειρία χρόνων στα προγράμματα ΕΣΠΑ θα πρέπει να γυρίσουν στις υπηρεσίες τους.

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 10:16 | Ρουμπόπουλος Κώστας

  Στην παράγραφο 3α) η φράση:

  «Στην έννοια του επιδόματος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4314/2014»

  να αντικατασταθεί από την ακόλουθη φράση:

  «Στην έννοια του επιδόματος του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4314/2014»

 • 9 Ιανουαρίου 2022, 10:26 | Σωματείο Εργαζομένων στις Υπηρεσίες ΕΣΠΑ

  Η ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών του παρόντος νόμου, η απρόσκοπτη ολοκλήρωση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της ΠΠ 2014-2020 και η έναρξη των Προγραμμάτων της ΠΠ 2021-2027 εξασφαλίζεται με την αυτοδίκαιη μετάβαση όλου του προσωπικού στις περιγραφόμενες υπηρεσίες μέχρι τη λήξη της Περιόδου 2021-2027, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. Το Σωματείο έχει συντάξει συγκεκριμένες προτάσεις προς την κατεύθυνση αυτή, τις οποίες θέτει στη διάθεση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

 • 8 Ιανουαρίου 2022, 21:42 | Μαρία Σπύρου, Πρ/νη Μον. Οργαν. Υποσ. ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ

  Η διοίκηση του προσωπικού του συστήματος υπηρεσιών ΕΣΠΑ θα πρέπει να είναι ενιαία (κανονισμός λειτουργίας, πειθαρχικός έλεγχος κλπ). Το άρθρο 37 του ν. 4314/2014 δεν ισχύει, δεν εφαρμόζεται.

  O νέος νόμος ΕΣΠΑ να είναι κωδικοποιημένος

 • 8 Ιανουαρίου 2022, 12:01 | ΕΛΕΝΗ ΔΕΙΝΑΚΗ

  Στην παρ. 4β του άρθρου 26, του παρόντος σχεδίου νόμου προβλέπεται μια διαδικασία αναπλήρωσης σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν.3528/2007 στο οποίο γίνεται λόγος για αναπλήρωση από ανώτερους κατά βαθμό υπαλλήλους. Η επιλογή αναπληρωτή προϊσταμένου με βάση την παλαιότητα, αποτελεί ένα παρωχημένο σύστημα αξιολόγησης που δεν ανταποκρίνεται στη σημερινή πραγματικότητα. Με βάση τη θεσμοθέτηση κριτηρίων επιλογής προϊσταμένων τόσο με το ν.4314/2014 όσο και με το ν. 3528/2007 προτείνεται για την επιλογή των ανωτέρων να συνεκτιμούνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, η προϋπηρεσία, η συμμετοχή σε αξιολογήσεις και ότι άλλο κρίνεται αξιοκρατικό και αντικειμενικό.

 • 8 Ιανουαρίου 2022, 08:21 | Γιάννης Αποστολόπουλος

  Α) Μετατάξεις Προσωπικού

  Θα πρέπει να δοθεί δυνατότητα -όπως και με τον 4314/14- μετάταξης του προσωπικού που υπηρετεί στις Ειδικές Υπηρεσίες με τη διατήρηση τυχόν προσωπικής διαφοράς.

  ΠΡΟΤΑΣΗ:

  » Το προσωπικό με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των κρατικών Ν.Π.Δ.Δ., που είναι αποσπασμένο τουλάχιστον για δύο (2) έτη κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην ΚΥ της ΜΟΔ ΑΕ και στις Ειδικές Υπηρεσίες Υπουργείων ή Περιφερειών, οι οποίες συστάθηκαν δυνάμει του ν. 2860/2000 (Α’ 251), του ν. 3614/ 2007 (Α’267) ή/και του ν. 4314/2014 και δεν ανήκει στη ΜΟΔ ΑΕ, μετατάσσεται/μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας, κατόπιν αιτήσεώς του, σε κενή οργανική θέση κλάδου ή ειδικότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή του εποπτεύοντος Υπουργείου ή της Περιφέρειας. Για τη μετάταξη/μεταφορά απαιτείται οι υπάλληλοι να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας στον οποίο μετατάσσονται/μεταφέρονται. Η μετάταξη/μεταφορά διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα υποδοχής (Υπουργού ή Περιφερειάρχη) κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) και των κείμενων διατάξεων. Η αίτηση μετάταξης/μεταφοράς των υπαλλήλων υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Οι υπάλληλοι μετατάσσονται σε κενή οργανική θέση κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, με τον βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν, την ίδια σχέση εργασίας και με διατήρηση τυχόν προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές. Αν δεν υφίσταται κενή οργανική θέση ιδιωτικού δικαίου στο Υπουργείο, είναι δυνατή η μετάταξη αποσπασμένων υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου, με παράλληλη δέσμευση κενών οργανικών θέσεων. »

  B) Αυτοδίκαιη παράταση/ανανέωση αποσπάσεων

  Να δίνεται η δυνατότητα της αυτοδίκαιης παράτασης και ανανέωσης των αποσπάσεων του υφιστάμενου προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης (ΕΥΔ) μία ή περισσότερες φορές. Τα ανωτέρω στελέχη των ΕΥΔ έχουν αποκτήσει την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία που απαιτείται για την απρόσκοπτη υλοποίηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και θα ήταν τουλάχιστον ασύμφορο για τον κρατικό μηχανισμό και για την Ελληνική οικονομία, η όποια μετακίνηση τους.

  ΠΡΟΤΑΣΗ:

  ΄΄Οι αποσπάσεις ή μετακινήσεις του προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών, παρατείνονται αυτοδικαίως έως τις 31/12/2030 από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και μπορούν να ανανεωθούν μία ή περισσότερες φορές. Για την αυτοδίκαιη παράταση αποσπάσεων ή μετακινήσεων προσωπικού που υπηρετεί ήδη στις Ειδικές Υπηρεσίες του νόμου αυτού, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 35 παράγραφος 6.Α του Ν.4873/2021 (ΦΕΚ 248Α/16-12-2021) και του άρθρου 177 παράγραφος 1 του Ν.4876/2021 (ΦΕΚ 251Α/23-12-2021). Σε περίπτωση που ο αποσπασμένος υπάλληλος δεν επιθυμεί πλέον την απόσπασή του στην Ειδική Υπηρεσία υποβάλλει εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, αίτηση στη ΜΟΔ ΑΕ, για την άρση της απόσπασης. Το ανωτέρω προσωπικό επανέρχεται στην υπηρεσία ή στο φορέα της οργανικής του θέσης. Για το σκοπό αυτόν, εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του αρμοδίου για την απόσπαση οργάνου Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Μέχρι τον καθορισμό του πλαισίου της εσωτερικής διαδικασίας που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 37, η απόσπαση ή μετακίνηση προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες ενεργείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007. Η διάρκεια της απόσπασης ή της μετακίνησης είναι έως τις 31/12/2030.΄΄

 • 7 Ιανουαρίου 2022, 19:39 | ΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ

  Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα υπήρξε ο βασικός χρηματοδοτικός αρωγός στις θεσμικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που ξεκίνησαν την τελευταία δεκαετία για τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας και του κράτους και στο πλαίσιο του οποίου, με την αρωγή της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα, υλοποιήθηκαν εμβληματικά έργα τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως καλές πρακτικές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως ενδεικτικά τα έργα «Διαύγεια» και «ΚΟΜΥ ειδικού σκοπού».
  Στο σχέδιο νόμου:
  α) δεν προβλέπεται διάδοχο σχήμα της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ στην περίοδο 2021-2027 και κατά συνέπεια δεν κεφαλαιοποιείται το θεσμικό και γνωσιακό κεφάλαιο, καθώς και το σύνολο της σωρευμένης εμπειρίας και τεχνογνωσίας που έχει επιτευχθεί μέσα από την δεκατετράχρονη λειτουργία της υπηρεσίας η οποία περιλαμβάνει την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων από δύο Ταμεία, ΕΚΤ και ΕΤΠΑ σε μεταρρυθμιστικά έργα ανά τομέα πολιτικής.
  β) δεν αναγράφεται ρητά η συνέχισή της λειτουργίας της έως το τέλος της περιόδου και δεν περιλαμβάνεται στο αντίστοιχο άρθρο που αναφέρονται οι Ειδικές Υπηρεσίες η άσκηση των αρμοδιοτήτων της για την ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»
  γ) δεν λαμβάνεται πρόνοια για το προσωπικό που εργάζεται επί σειρά ετών στην ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ εφόσον παραμένει εν ισχύ για τα στελέχη της ΕΥΔ το άρθρο 36 (Ζητήματα Κινητικότητας) του Ν. 4608/19, ΦΕΚ-66 Α/25-4-19, στο οποίο ορίζεται ότι : “1. Οι αποσπάσεις ή μετακινήσεις του συνόλου του προσωπικού που υπηρετεί στις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) και στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ Α.Ε. οι οποίες λήγουν πριν τις 31.12.2023, παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι την ημερομηνία αυτή.
  Στην νέα Προγραμματική δεν υπάρχει διακριτό ΕΠ για την δημόσια διοίκηση, ωστόσο οι δράσεις του προγράμματος που αφορούν στον κάθετο τομέα πολιτικής για την υγεία και ειδικότερα την ΠΦΥ που αποτέλεσε προτεραιότητα του Προγράμματος (πιλοτική λειτουργία ΤΟΜΥ, ενίσχυση των συστημάτων υγείας), οι δράσεις του τομέα Ισότητας των φύλων, οι συστημικές παρεμβάσεις σε τομείς της δημόσιας διοίκησης και η στοχευμένη εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού σε παραγωγικούς και σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας διοίκησης οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο διαχείρισης της ΕΥΔ σε δύο Προγραμματικές Περιόδους συνεχίζονται στην νέα προγραμματική περίοδο εφόσον εντάσσονται στην αρμοδιότητα υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».
  Επιπλέον δράσεις μεταρρύθμισης θα πραγματοποιηθούν μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG Reform) ή και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων για τις οποίες δεν προβλέπεται κανένας μηχανισμός διαχείρισης των διαδικασιών και υποστήριξης των δημόσιων οργανισμών στην υλοποίηση τους.
  Συνεπώς η αξιοποίηση της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ, εκτός του ρόλου της στην ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος, είτε με την ένταξη της ως υποδιεύθυνση της αρμόδιας για την διαχείριση τους Υπηρεσία (στο άρθρο 5) είτε με τον ορισμό της ως Ενδιάμεσο Φορέα για τη διαχείριση των δράσεων των συγκεκριμένων τομέων (στα άρθρα 5 και 10) θα εξασφάλιζε την ασφαλή ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της περιόδου 2014-2020 και θα συνεισέφερε με τη μεταφορά της τεχνογνωσίας στην ομαλή μετάβαση της υλοποίησης τους στη νέα Προγραμματική Περίοδο. Επιπλέον θα διασφάλιζε το προσωπικό της με όρους ίσης μεταχείρισης.
  Σε κάθε περίπτωση, για την ομαλή υλοποίηση του τρέχοντος προγράμματος, θα πρέπει να προβλεφθεί ρητή διάταξη για την αρμοδιότητα της ΕΥΔ στην ολοκλήρωση του προγράμματος εξασφαλίζοντας παράλληλα τους απαραίτητους πόρους από την τεχνική βοήθεια (στο άρθρο 5) και για τη δυνατότητα συνέχισης της απόσπασης των, αποσπασμένων στην ΕΥΔ Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα κατά το κλείσιμο του ΕΠ, υπαλλήλων, σε υπηρεσίες διαχείρισης/ελέγχου των ΕΠ ΕΣΠΑ 2021-2027 κατά παρέκκλιση των κείμενων γενικών διατάξεων, αντιστοίχως προς τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 4314/14 που ίσχυσαν για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τη διατήρηση του εργασιακού και μισθολογικού τους καθεστώτος (στο άρθρο 26 ή και 53).

 • 7 Ιανουαρίου 2022, 13:30 | ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΕΛΕΣΣΑΝΑΚΗ

  Αρθρο 26 παράγραφος 4, Η αναπλήρωση προϊσταμένου στις ΕΥΔ απαιτείται και επιβάλλεται να πραγματοποιείται με την χρήση αντικειμενικών κριτηρίων (τυπικά ουσιαστικά προσόντα, συμμετοχή σε αξιολόγηση, προϋπηρεσία ) και όχι σε παλαιότητα το οποίο θεωρείται στις μέρες μας τουλάχιστον αναχρονιστικό και αποκλείει ταυτόχρονα στελέχη από τις θέσεις ευθύνης που αξίζουν τις θέσεις αυτές. Αν η επιθυμία του νομοθέτη ήταν να υπάρχει το αίσθημα του δίκαιου ανάμεσα στα στελέχη των ΕΥΔ αλλά και σεβασμός απέναντι στις γνώσεις και την εμπειρία του ατόμου που προΐσταται στην μονάδα τους θα πρέπει ο προϊστάμενος/ αναπληρωτής προϊστάμενος, να έχει αξιολογηθεί με καθαρές και διαφανείς διαδικασίες.

 • 7 Ιανουαρίου 2022, 12:48 | ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ

  Στο άρθρο 26 να περιληφθεί ρητή διάταξη σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της απόσπασης των αποσπασμένων στην ΕΥΔ Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα κατά το κλείσιμο του ΕΠ υπαλλήλων, σε υπηρεσίες διαχείρισης/ελέγχου των ΕΠ ΕΣΠΑ 2021-2027 κατά παρέκκλιση των κείμενων γενικών διατάξεων, αντιστοίχως προς τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 4314/14 που ίσχυσαν για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

 • 6 Ιανουαρίου 2022, 15:22 | Άγγελος Παπασακελλαρίου

  Α) Αποσπάσεις Προσωπικού
  Για το θέμα των αποσπάσεων θα πρέπει να γίνει σαφής αναφορά στην ανανέωση της απόσπασης/μετακίνησης των ήδη υπηρετούντων στις Ειδικές Υπηρεσίες όπως είχε γίνει κατά το παρελθόν.
  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  «Οι αποσπάσεις ή μετακινήσεις του συνόλου του προσωπικού που υπηρετεί στις Ειδικές Υπηρεσίες του παρόντος νόμου και στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ Α.Ε. οι οποίες λήγουν στις 31.12.2023, παρατείνονται αυτοδικαίως και για χρονικό διάστημα ίσο με το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 του άρθρου 38 του Ν. 4314/14.»
  Β) ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ των ειδικών υπηρεσιών ΕΣΠΑ
  Θα πρέπει να δοθεί δυνατότητα -όπως και με τον 4314/14- μετάταξης του προσωπικού που υπηρετεί στις Ειδικές Υπηρεσίες σε κενές οργανικές θέσεις κλάδου ή ειδικότητας του εποπτεύοντος Υπουργείου ή της Περιφέρειας με τη διατήρηση τυχόν προσωπικής διαφοράς.
  Γ) Ολοκλήρωση της προκήρυξης για την επιλογή Προϊσταμένων.
  Καθώς έχουν παρέλθει 4 και πλέον έτη από την προκήρυξη για την επιλογή προϊσταμένων -η οποία και δεν ολοκληρώθηκε για όλες τις θέσεις- θα πρέπει να προσδιοριστούν οι όροι συνέχισης, ή ματαίωσης και επαναπροκήρυξης, με κατ’ ελάχιστον τη δυνατότητα επιλογής εκ νέου των θέσεων ενδιαφέροντος. Επιπλέον, θα πρέπει να προβλεφθεί διάταξη για τη διατήρηση τυχόν προσωπικής διαφοράς για τα στελέχη/προϊσταμένους μιας υπηρεσίας που θα επιλεγούν σε θέση προϊσταμένου άλλης ειδικής υπηρεσίας, καθώς η έλλειψη τέτοιας διάταξης λειτούργησε αποτρεπτικά κατά την επιλογή των θέσεων προτίμησης.

 • 5 Ιανουαρίου 2022, 13:09 | ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΕΛΕΣΣΑΝΑΚΗ

  Να δίνεται η δυνατότητα της αυτοδίκαιης παράτασης και ανανέωσης των αποσπάσεων του υφιστάμενου προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης (ΕΥΔ) μία ή περισσότερες φορές, κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν. Τα ανωτέρω στελέχη των ΕΥΔ έχουν αποκτήσει την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία που απαιτείται για την απρόσκοπτη υλοποίηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και θα ήταν τουλάχιστον ασύμφορο για τον κρατικό μηχανισμό και για την Ελληνική οικονομία που στηρίζεται στα ευρωπαϊκά κονδύλια, η όποια μετακίνηση τους.

 • 5 Ιανουαρίου 2022, 12:29 | Καραγεωργόπουλος Νίκος

  Παρά τις επαναλαμβανόμενες διαβεβαιώσεις/δεσμεύσεις της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για μετατροπή των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) της ΜΟΔ ΑΕ σε αορίστου χρόνου, εισάγεται:
  Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) της ΜΟΔ ΑΕ, οι οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν ανανεωθεί τουλάχιστον δύο (2) φορές, παρατείνονται μετά τη λήξη τους μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών κλεισίματος των ενταγμένων πράξεων των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021-2027, αποκλειομένης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου.
  To «αποκλειόμενης» να αφαιρεθεί από την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.

 • 5 Ιανουαρίου 2022, 11:24 | Μαρία Γιατρομανωλάκη

  Να προβλεφθεί η δυνατότητα αυτοδίκαιης παράτασης και ανανέωσης των αποσπάσεων του υφιστάμενου προσωπικού των ΕΥΔ μία ή περισσότερες φορές, κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν. Οι διατάξεις αυτές να κατισχύουν των άλλων γενικών η ειδικών διατάξεων.

 • 5 Ιανουαρίου 2022, 11:46 | Μάρθα

  Η παρ. 6 αρ.53, στην οποία παραπέμπει η παρ. 4β του αρ.26, δεν υπάρχει.

  Επιπλέον, δε περιλαμβάνεται πρόβλεψη για τη δυνατότητα παράτασης και ανανέωσης των αποσπάσεων του υφιστάμενου προσωπικού των ΕΥΔ μία ή περισσότερες φορές. Οι αποσπάσεις ή μετακινήσεις του υφιστάμενου προσωπικού των ΕΥΔ σύμφωνα με το αρ.36 Ν.4608/2019 έχουν παραταθεί αυτοδίκαια έως 31.12.2023. Στο αρ.59 Μεταβατικές διατάξεις του ν.4314/14 υπήρχε η πρόβλεψη για αυτοδίκαιη παράταση των παρατάσεων/αποσπάσεων του προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών, καθώς και για δυνατότητα ανανέωσης τους μία ή περισσότερες φορές.

 • 5 Ιανουαρίου 2022, 09:44 | Νικόλας Σούλης

  Στο άρθρο 26 να προστεθεί παρ. 7 ως εξής :
  «7. Το προσωπικό που απαιτείται για τη διαχείριση και την εφαρμογή των προγραμμάτων του άρθρου 3, καθώς και το προσωπικό που απαιτείται για τη στελέχωση των Ενδιάμεσων Φορέων του άρθρου 10, των εδαφικών αρχών που υλοποιούν Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις του άρθρου 19 και των Ομάδων Τοπικής Δράσης του άρθρου 20 απασχολείται με βάση την παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α’ 206) και την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4765/2021 (Α’ 6), χωρίς να απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280).»

  Χωρίς ρητή διάταξη, θα διαιωνιστεί η υπάρχουσα γκρίζα ζώνη και θα επαναληφθεί για άλλη μία προγραμματική περίοδο το χρόνιο πρόβλημα να μην γνωρίζει κανείς πως γίνονται οι προσλήψεις για την εκτέλεση των προγραμμάτων από τους Φορείς (ΟΤΑ, Αναπτυξιακές, Δίκτυα Δήμων) και να καθυστερεί υπέρμετρα η διαδικασία υλοποίησης των Προγραμμάτων και η απορρόφηση των πόρων.

 • 4 Ιανουαρίου 2022, 12:49 | Άννα

  *Εκσυγχρονισμός της διαδικασίας αξιολόγησης για την ανάληψη θέσεων ευθύνης στις υπηρεσίες των Ε.Π.

  *Ευελιξία και απλοποίηση διαδικασιών κινητικότητας του προσωπικού του Δημοσίου μεταξύ υπηρεσιών ΕΣΠΑ.

 • 28 Δεκεμβρίου 2021, 10:39 | Κωνσταντίνος Βαλσαμάκης

  Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να είναι ξεκάθαρο σε ποιο υπηρεσιακό συμβούλιο υπάγονται οι αποσπασμένοι στις Ειδικές υπηρεσίες.