Άρθρο 9 Συγκρότηση και στελέχωση Κοινών Γραμματειών Προγραμμάτων INTERREG 2021-2027

 1. Κάθε Κοινή Γραμματεία, που προβλέπεται στο άρθρο 7 για τα Προγράμματα INTERREG 2021-2027, συγκροτείται κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 46 του Κανονισμού INTERREG μετά από διαβούλευση με το άλλο Κράτος Μέλος ή τη χώρα-εταίρο.
 2. Η συγκρότηση και η λειτουργία των Κοινών Γραμματειών χρηματοδοτούνται από τους πόρους της Τεχνικής Βοήθειας των αντίστοιχων Προγραμμάτων, όπως αυτοί διατίθενται και υπολογίζονται από τις αντίστοιχες Επιτροπές Παρακολούθησης.
 3. Για το προσωπικό των Κοινών Γραμματειών, ανεξαρτήτως προέλευσης, ισχύει ο εκάστοτε Κανονισμός του προσωπικού της ΜΟΔ ΑΕ, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.
 4. Το προσωπικό των Κοινών Γραμματειών που προσλαμβάνεται από τη ΜΟΔ ΑΕ, κατατάσσεται στους βαθμούς και στα μισθολογικά κλιμάκια που προβλέπονται στο άρθρο 9 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), σε συνδυασμό με το άρθρο 26 αυτού.
 5. Στο προσωπικό των Κοινών Γραμματειών που προέρχεται από χώρες εκτός Ελλάδας και δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας χορηγείται, έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του αντίστοιχου Προγράμματος, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΔ ΑΕ, μηνιαίο επίδομα εξωτερικού/μετανάστευσης (expatriation) ως ποσοστό επί του μεικτού μισθού τους. Επιπλέον, με την ίδια διαδικασία χορηγείται και εφάπαξ αποζημίωση μετεγκατάστασης ως ποσοστό επί του μεικτού ετήσιου μισθού τους, για την κάλυψη των σχετικών εξόδων.
 6. Οι ρυθμίσεις του παρόντος που αφορούν στις Κοινές Γραμματείες και στο προσωπικό τους εφαρμόζονται και στα Γραφεία ή Παραρτήματα ή Σημεία τα οποία ιδρύονται ή λειτουργούν στην Ελλάδα στο πλαίσιο Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (π.χ. διακρατικά), τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΙΡΑ III).
 7. Το υφιστάμενο προσωπικό των Κοινών Γραμματειών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας της περιόδου 2014-2020 συνεχίζει να στελεχώνει τις Κοινές Γραμματείες της περιόδου 2014-2020 έως το κλείσιμο των οικείων Προγραμμάτων. Για την κάλυψη των θέσεων των Κοινών Γραμματειών των Προγραμμάτων της περιόδου 2021-2027, δημοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 8. Για το σύνολο του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των Κοινών Γραμματειών των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Συνεργασίας της περιόδου 2021-2027, αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία η με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή με σύμβαση έργου προηγούμενη απασχόληση.
 9. Οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των υπηρετούντων στις Κοινές Γραμματείες των Προγραμμάτων Interreg 2014-2020 παρατείνονται μετά τη λήξη τους μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών κλεισίματος των ενταγμένων πράξεων των Προγραμμάτων Interreg 2021-2027, αποκλειομένης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου.
 10. Η αξιολόγηση των προτάσεων πράξεων προς χρηματοδότηση στα Προγράμματα της παρ. 3 του άρθρου 3 διενεργείται, ως προς τα τυπικά κριτήρια επιλεξιμότητας, από την Κοινή Γραμματεία. Για την αξιολόγηση του περιεχομένου των προτάσεων πράξεων προς χρηματοδότηση δύναται να συγκροτείται ειδικό μητρώο αξιολογητών. Για τη συγκρότηση ειδικού μητρώου αξιολογητών δημοσιεύεται ανοικτή πρόσκληση, μετά από διαβούλευση με το εμπλεκόμενο κράτος μέλος ή τη χώρα-εταίρο και απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης.
 • 10 Ιανουαρίου 2022, 18:41 | Μαρία Παπανικολάου

  Οι παράγραφοι 7 και 9 του παρόντος άρθρου χρειάζεται να αναδιατυπωθούν με σαφήνεια καθώς ο συνδυασμός τους επιδέχεται διαφορετικές και συγκρουόμενες μεταξύ τους ερμηνείες.
  Προτείνεται η κατάργηση της παρ.7 και η σαφεία αναφορά στην παρ.9 της διατήρησης σε ισχύ των συμβάσεων του υφιστάμενου προσωπικού των Κοινών Γραμματειών των Προγραμμάτων 2014-2020 και κατά την προγραμματική περίοδο 2021-2027. Η διευκρίνηση αυτή κρίνεται αναγκαία για την απρόσκοπτη επιτέλεση του λειτουργικού σκοπού των εν λόγω Προγραμμάτων καθώς πρόκειται για στελέχη που διαθέτουν τεχνογνωσία και διαχειριστική εμπειρία αποκτηθείσα σε εξαιρετικά κρίσιμες για την εθνική οικονομία συνθήκες και αποτελούν κεφάλαιο για την ανασυγκρότηση και επανεκκίνηση της.
  Η οποιαδήποτε δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να αφορά ρητά και αποκλειστικά στην κάλυψη κενών ή νέων θέσεων.

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 18:49 | ΣΑΓΩΝΑ ΚΑΤΙΑ

  Θα πρέπει να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση του υφιστάμενου προσωπικού των Κοινών Γραμματειών στην νέα προγραμματική περίοδο αξιοποιώντας την αποκτηθείσα τεχνογνωσία και εμπειρία για την υποστήριξη της υλοποίησης των έργων της περιόδου 2021-2027. Η ομαλή μετάβαση θα διασφαλίσει την άμεση, έγκαιρη και χωρίς καθυστερήσεις ενεργοποίηση των νέων προγραμμάτων.
  Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οποιαδήποτε δημοσίευση νέας πρόσκλησης θα αφορά αποκλειστικά την κάλυψη τυχόν κενών ή νέων θέσεων.

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 18:46 | Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Εργαζομένων ΜΟΔ

  Το υφιστάμενο προσωπικό των Κοινών Γραμματειών διαθέτει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στη διαχείριση έργων και επομένως είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι θα συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του στη νέα προγραμματική περίοδο και να αντιμετωπιστεί ισότιμα με το υπόλοιπο προσωπικό των Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ.
  Για το λόγο αυτό ο ΣΕΜΟΔ θεωρεί ότι θα πρέπει να εισαχθούν οι παρακάτω πρόνοιες:
  1) Οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των υπηρετούντων στις Κοινές Γραμματείες των Προγραμμάτων Interreg 2014-2020 μετατρέπονται σε συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές έχουν ανανεωθεί τουλάχιστον δύο (2) φορές με βάση το ν. 4314/20214

  Η αναφορά σε πρόσκληση πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι αυτή αφορά αποκλειστικά την κάλυψη τυχόν κενών ή νέων θέσεων.
  2) «Για την κάλυψη των τυχόν κενών θέσεων των Κοινών Γραμματειών των Προγραμμάτων της περιόδου 2021-2027», δημοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  3) Σε κάθε περίπτωση, τo «αποκλειομένης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου» να αφαιρεθεί από την παρ. 9 του παρόντος.

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 15:19 | Νικολέττα Τατάρη

  Το ήδη υπηρετούν προσωπικό των Κ.Γ. διαθέτει την απαραίτητη σωρευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία, προκειμένου να υποστηρίξει την υλοποίηση των έργων και της περιόδου 2021-2027. Επομένως, η δημοσίευση νέων προσκλήσεων για τις ίδιες θέσεις δεν αποτελεί προστιθέμενη αξία, προκαλώντας καθυστέρηση και δαπάνη πόρων για την διαδικασία πρόσληψης και εκπαίδευσης νέων στελεχών. Η παρ. 9 αποτυπώνει επακριβώς τα παραπάνω, ενώ η παρ.7 θα πρέπει να αφαιρεθεί από το άρθρο.

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 15:41 | Γιάννης Αλμπανούδης

  Για λόγους διαφύλαξης της τεχνογνωσίας και ομαλής συνέχισης της υλοποίησης των Προγραμμάτων, θεωρείται σκόπιμη η συγχώνευση των άρθρων 7 & 9 με ξεκάθαρη περιγραφή της μετάβασης του ήδη υφιστάμενου προσωπικού στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027. Η δημοσίευση προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να αφορά μόνο σε κενές και νέες θέσεις των Κοινών Γραμματειών.

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 14:50 | Ζωγραφιά Θεοχαρίδου

  Προτείνω τη συγχώνευση των άρθρων 7 & 9 με ξεκάθαρη περιγραφή της μετάβασης του ήδη υφιστάμενου προσωπικού στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027 η οποία κρίνεται απαραίτητη για την απρόσκοπτη λειτουργία των προγραμμάτων, λόγω της εμπειρίας και τεχνογνωσίας που διαθέτει το εν λόγω προσωπικό, καθώς και προς αποφυγή καθυστερήσεων και απώλειας πόρων. Η δημοσίευση προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να αφορά μόνο σε κενές και νέες θέσεις των Κοινών Γραμματειών.

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 10:38 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

  Προς διευκρίνηση της διατύπωσης και ακώλυτη συνύπαρξη των παραγράφων 7 και 9 του παρόντος άρθρου, θεωρώ, ότι στο κείμενο της παραγράφου 7 εδ. 2 πρέπει να προστεθεί η λέξη «νέων» προ της λέξης «θέσεων», δηλαδή να τεθεί «νέων θέσεων» αντί απλώς «θέσεων».

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 09:44 | Καλλιτσάρη Χρύσα

  Το υφιστάμενο προσωπικό των Κοινών Γραμματειών διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για την υποστήριξη της υλοποίησης των έργων και της περιόδου 2021-2027. Η παράγραφος 7 πρέπει να απαλειφθεί διότι υπερκαλύπτεται από την παράγραφο 9. Σε περίπτωση που παραμείνει η αναφορά σε πρόσκληση, προτείνεται αναδιατύπωση, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι αυτή αφορά αποκλειστικά την κάλυψη τυχόν κενών ή νέων θέσεων.

 • 9 Ιανουαρίου 2022, 22:19 | Galina Georgieva

  Τα επιδόματα, όπως αυτό της μετεγκατάστασης και αυτό του εξωτερικού/μετανάστευσης, είναι κίνητρα που θα προσελκούσαν αλλοδαπό προσωπικό. Ακόμα περισσότερο, αυτά τα επιδόματα βαραίνουν εξολοκλήρου τον προϋπολογισμό της Τεχνικής Βοήθειας του κάθε Προγράμματος.
  Τα παραπάνω επιδόματα όμως πρέπει να διασφαλιστούν για όλους τους αλλοδαπούς υπηκόους, σε αντίθετη περίπτωση, η από κοινού βάση των Κοινών Γραμματειών και η πραγματική συνεργασία μεταξύ των κρατών στα Προγράμματα αυτά, τίθονται σε κίνδυνο.

  Στη παράγραφο 5 προτείνεται η αντικατάσταση του «δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι» με « δεν είναι υπήκοοι».

 • 9 Ιανουαρίου 2022, 14:53 | Αννα Παπαβλαχοπούλου

  Προτείνεται να α επαναδιατυπωθεί η παράγραφος 7, καθώς δημιουργεί σύγχυση και έρχεται σε αντίφαση με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 9.
  Το προσωπικό των Κοινών Γραμματειών με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου διαθέτει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στη διαχείριση έργων και επομένως είναι απαραίτητο να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του στη νέα προγραμματική περίοδο.
  Η όποια πρόσκληση δημοσιευτεί θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά την κάλυψη τυχόν νέων θέσεων.

 • 9 Ιανουαρίου 2022, 10:39 | Σωματείο Εργαζομένων στις Υπηρεσίες ΕΣΠΑ

  Το υφιστάμενο προσωπικό των προγραμμάτων INTERREG διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία, η οποία αποτελεί το ιδανικό εχέγγυο για την επόμενη περίοδο. Το Σωματείο αναμένει την αξιοποίηση του στελεχιακού δυναμικού, χωρίς δυσάρεστες αλλαγές στην υπηρεσιακή και οικογενειακή ζωή των συναδέλφων, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

 • 7 Ιανουαρίου 2022, 13:46 | Μαρία Γαϊτάνου

  Να αφαιρεθεί από το άρθρο η παράγραφος 7, καθώς υπερκαλύπτεται από την παράγραφο 9. Ομοίως να διαγραφεί η αναφορά στη μη δυνατότητα μετατροπής των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου. Το ουσιώδες είναι να διασφαλιστεί η μετάβαση όλων των στελεχών των Κοινών Γραμματειών όλων των Προγραμμάτων 2014-2020 στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027.

 • 7 Ιανουαρίου 2022, 12:17 | Μάγδα Εμμανουηλίδου

  Οι παράγραφοι 7 και 9 είναι αλληλοσυγκρουόμενες. Να διαγραφεί η παράγραφος 7 και να επαναδιατυπωθεί η παράγραφος 9 με τρόπο που θα διασφαλίζει τη μετάβαση όλων ανεξαιρέτως ς των υπηρετούντων στελεχών των Κοινών Γραμματειών στη νέα περίοδο. Επίσης να μείνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μετατροπής των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου.

 • 5 Ιανουαρίου 2022, 13:55 | Γιώργος Μπλάγας

  Η τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί από το υφιστάμενο προσωπικό των Κοινών Γραμματειών είναι πολύτιμη για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Πιστεύω ότι είναι ένα τεράστιο λάθος εάν τα στελέχη αυτά πάψουν με οποιονδήποτε τρόπο να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο πρόγραμμα.
  Η απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας των προγραμμάτων είναι το ζητούμενο και για τον λόγο αυτό θεωρώ ότι πρέπει να καταργηθεί η παρ. 7, καθώς οι πειραματισμοί σε αυτό το επίπεδο μπορεί να αποβούν μοιραίοι με μεγάλες καθυστερήσεις και αναποτελεσματικότητα.

 • 5 Ιανουαρίου 2022, 12:53 | Καραγεωργόπουλος Νίκος

  Παρά τις επαναλαμβανόμενες διαβεβαιώσεις/δεσμεύσεις της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για μετατροπή των συμβάσεων του συνόλου του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των Κοινών Γραμματειών των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Συνεργασίας της περιόδου 2021-2027, εισάγεται:
  Οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των υπηρετούντων στις Κοινές Γραμματείες των Προγραμμάτων Interreg 2014-2020 παρατείνονται μετά τη λήξη τους μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών κλεισίματος των ενταγμένων πράξεων των Προγραμμάτων Interreg 2021-2027, αποκλειομένης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου.
  Επίσης στην παράγραφο 7 αναγράφεται: Για την κάλυψη των θέσεων των Κοινών Γραμματειών των Προγραμμάτων της περιόδου 2021-2027, δημοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σε αντίφαση με την παράγραφο 9: Οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των υπηρετούντων στις Κοινές Γραμματείες των Προγραμμάτων Interreg 2014-2020 παρατείνονται μετά τη λήξη τους μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών κλεισίματος των ενταγμένων πράξεων των Προγραμμάτων Interreg 2021-2027.
  To «αποκλειομένης» να αφαιρεθεί από την παρ. 9.
  «Για την κάλυψη των θέσεων των Κοινών Γραμματειών των Προγραμμάτων της περιόδου 2021-2027, δημοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» να αφαιρεθεί από την παρ.7

 • 4 Ιανουαρίου 2022, 22:39 | Βασίλης Γαβριηλίδης

  Το υφιστάμενο προσωπικό των Κοινών Γραμματειών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία, αποτελεί εγγύηση για την ομαλή υλοποίηση των έργων και της περιόδου 2021-2027. Η παράγραφος 7 πρέπει να απαλειφθεί γιατί υπερκαλύπτεται από την παράγραφο 9 στο τέλος της οποίας μπορεί να προστεθεί η πρόταση που αφορά την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη τυχόν κενών θέσεων.

 • 4 Ιανουαρίου 2022, 10:28 | Ελένη Ψυχογυιού

  Το προσωπικό των Κοινών Γραμματειών με την μετά τόσα χρόνια διαχείριση έργων αποκτηθείσα εμπειρία και τεχνογνωσία, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διασφαλιστεί ότι θα συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του.
  Η όποια πρόσκληση δημοσιευτεί θα πρέπει να αφορά κάλυψη τυχόν νέων θέσεων ή κενούμενων. Τα ήδη υπηρετούντα, έμπειρα, στελέχη δεν μπορεί να αντικατασταθούν από νέα, αυξημένων τυπικών προσόντων ενδεχομένως, αλλά δίχως τη γνώση που διαθέτει το υφιστάμενο προσωπικό, διότι αυτό εκτός των άλλων θα επέφερε σημαντική καθυστέρηση στην υλοποίηση του Προγράμματος μέχρι την απόκτηση στοιχειώδους εμπειρίας.
  Να επαναδιατυπωθεί η παρ.7.

 • 30 Δεκεμβρίου 2021, 11:28 | Άννα Παπαδοπούλου

  Πρεπει το υφισταμενο προσωπικο των Κοινων Γραμματειων να μεταβει ομαλα στην επόμενη προγραμματικη περιοδο, και οι προσκλησεις να βγουν μονο σε περιπτωση θεσεων που δεν είναι καλυμμένες, λόγω της ήδη υπάρχουσας εμπειρίας και τεχνογνωσίας των στελεχών αυτών. Να αφαιρεθεί η παρ. 7 από το άρθρο.

 • 29 Δεκεμβρίου 2021, 13:38 | Αθηνά Κουλουμπατσανη

  Το ήδη υπηρετούν προσωπικό των Κ.Γ. διαθέτει την απαραίτητη σωρευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία, προκειμένου να υποστηρίξει την υλοποίηση των έργων και της περιόδου 2021-2027. Επομένως, η δημοσίευση νέων προσκλήσεων για τις ίδιες θέσεις δεν αποτελεί προστιθέμενη αξία, προκαλώντας καθυστέρηση και δαπάνη πόρων για την διαδικασία πρόσληψης και εκπαίδευσης νέων στελεχών. Η παρ. 9 αποτυπώνει επακριβώς τα παραπάνω, ενώ η παρ.7 θα πρέπει να αφαιρεθεί από το άρθρο.