Άρθρο 28 Εξειδίκευση Προγράμματος

 1. Αρμόδια για την εξειδίκευση του Προγράμματος, είναι η Διαχειριστική Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους και τις προτεραιότητες του Προγράμματος.
 2. Κατά τη διαδικασία εξειδίκευσης των Προγραμμάτων, η Διαχειριστική Αρχή συνεργάζεται και συνεπικουρείται από τις Επιτελικές Δομές και λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, οι οποίες υποβάλλουν τις προτάσεις τους στη Διαχειριστική Αρχή αμελλητί και το αργότερο εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών, από την πρόσκληση για υποβολή προτάσεων που τους απευθύνει η Διαχειριστική Αρχή.
 3. Η εξειδίκευση του Προγράμματος αποτελεί το υποστηρικτικό εργαλείο για τον προγραμματισμό και την έκδοση προσκλήσεων, την ένταξη των πράξεων και τη συνολική παρακολούθηση της εφαρμογής του Προγράμματος, και συμβάλλει στην αποτελεσματική διαχείριση των Προγραμμάτων. Η εξειδίκευση περιλαμβάνει ανά δράση/πρόσκληση, συνοπτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου, τους ενδεικτικούς δικαιούχους, το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, τους σχετικούς δείκτες και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
 4. Το χρονοδιάγραμμα των προγραμματισμένων προσκλήσεων δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Διαχειριστικής Αρχής όπου διατίθενται πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα ή στον ιστότοπο www.espa.gr, που αποτελεί την ενιαία διαδικτυακή πύλη η οποία παρέχει πληροφόρηση για όλα τα προγράμματα που αφορούν την Ελλάδα, σύμφωνα με το στοιχείο β) του άρθρου 46 του Κανονισμού. Το χρονοδιάγραμμα αυτό επικαιροποιείται τουλάχιστον τρεις (3) φορές το έτος σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 49 του Κανονισμού και οπωσδήποτε κάθε φορά που τροποποιούνται ή οριστικοποιούνται επiμέρους στοιχεία των προσκλήσεων και του χρονοδιαγράμματος σε άλλες χρονικές περιόδους.
 5. Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος εισηγείται στο αρμόδιο όργανο που την εποπτεύει την έγκριση της εξειδίκευσης του Προγράμματος και του προγραμματισμού των προσκλήσεων, πριν τη δημοσίευσή του κατά την παρ. 4 και μέχρι τα όρια που καθορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 29.
 6. Η εξειδίκευση του Προγράμματος και ο προγραμματισμός των προσκλήσεων τροποποιούνται σε περιπτώσεις ανασχεδιασμού των δράσεων, όπως αντικατάσταση δράσεων από άλλες, ή άλλων αλλαγών, όπως ενδεικτικά σε περιπτώσεις αναπρογραμματισμού του χρόνου δημοσίευσης κάποιας πρόσκλησης και σημαντικών αλλαγών στο περιεχόμενο του φυσικού αντικειμένου των δράσεων, στους δικαιούχους, ή στη δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης.
 7. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος ενημερώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή για την εξέλιξη του προγραμματισμού των προσκλήσεων του Προγράμματος και τον βαθμό επίτευξης της εφαρμογής του σε κάθε συνεδρίασή της.
 8. Η Διαχειριστική Αρχή των Προγραμμάτων INTERREG υποχρεούται μόνο να δημοσιεύει το χρονοδιάγραμμα των προγραμματισμένων προσκλήσεων, το οποίο επικαιροποιείται τουλάχιστον τρεις (3) φορές το έτος σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κανονισμού, κατά παρέκκλιση των λοιπών οριζομένων στο παρόν.
 • 10 Ιανουαρίου 2022, 16:26 | Γαβριήλ Κουγιανός

  Συμμετοχή της ΚΕΔΕ στη Διαβούλευση

  ΜΕΡΟΣ Δ’ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
  Άρθρο 28: Εξειδίκευση Προγράμματος
  > Κρίνουμε απαραίτητη τη θεσμοθέτηση διαδικασίας χρονοπρογραμματισμού των Προσκλήσεων και έγκαιρη ενημέρωση των Δήμων ως δικαιούχων στο νέο ΕΣΠΑ –Συμμετοχή της ΚΕΔΕ και των ΠΕΔ, μέσω της διαβούλευσης, στη διαμόρφωση των Προσκλήσεων.

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 15:56 | ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΥΔ ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

  (α) Το χρονικό διάστημα που τίθεται στην παράγραφο 2 να μειωθεί σε 1 μήνα.
  (β) Η παράγραφος 6 θα πρέπει να διατυπωθεί κατά τρόπο σαφή. π.χ Οι αναφερόμενες ως «σημαντικές αλλαγές» του φυσικού αντικειμένου των δράσεων δύναται να επιδέχονται διαφορετικές ερμηνείες.