Άρθρο 22 Θεματικά δίκτυα

 1. Η Εθνική Αρχή Συντονισμού οργανώνει και συντονίζει τη λειτουργία θεματικών δικτύων, στα οποία συμμετέχουν οι Υπηρεσίες της ΕΑΣ, εκπρόσωποι των Διαχειριστικών Αρχών, Επιτελικών Δομών σχετικών με το αντικείμενο του δικτύου, και κατά περίπτωση εκπρόσωποι κοινωνικοοικονομικών εταίρων και μεγάλων δικαιούχων, εκπρόσωποι ΟΤΑ, καθώς και αστικών αρχών και φορέων υλοποίησης ΟΧΕ.
 2. Στόχος της λειτουργίας των θεματικών δικτύων είναι η διασφάλιση της συνοχής και του συντονισμού της διαχείρισης των πόρων των σχετικών Ταμείων, η επίτευξη κοινής αντίληψης επί συναφών θεμάτων, καθώς και η ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων και καλών πρακτικών.
 3. Κατά την προγραμματική περίοδο 2021-2027 συγκροτούνται θεματικά δίκτυα με αντικείμενα: την έξυπνη εξειδίκευση, τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τις κρατικές ενισχύσεις, το περιβάλλον και την πολιτική προστασία, τη χωρική ανάπτυξη, τον συντονισμό δράσεων ΕΚΤ, την αξιολόγηση, τα θέματα αναπηρίας, την επικοινωνία, το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τις δημόσιες συμβάσεις.
 4. Τα θεματικά δίκτυα της παρ. 1, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, δύνανται να επεξεργάζονται και να εισηγούνται στην ΕΑΣ τη λήψη μέτρων για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των Προγραμμάτων στα αντικείμενα των δικτύων.

5. Στο πλαίσιο πρόληψης και καταπολέμησης της απάτης στην προγραμματική περίοδο 2021-2027, το εσωτερικό δίκτυο συνεργασίας για την καταπολέμηση της απάτης συγκροτείται και λειτουργεί μεταξύ των Διαχειριστικών Αρχών, υπό τον συντονισμό της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης της ΕΑΣ.

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 16:52 | Γαβριήλ Κουγιανός

  Συμμετοχή της ΚΕΔΕ στη Διαβούλευση

  ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
  Άρθρο 22: Θεματικά δίκτυα
  > Κρίνουμε ως ιδιαίτερα θετικό σημείο την συμμετοχή εκπροσώπων ΟΤΑ, αστικών αρχών και φορέων υλοποίησης ΟΧΕ στα Θεματικά Δίκτυα της Εθνικής Αρχής Συντονισμού. Χρήσιμη αξιολογείται η προτυποποίηση και εξειδίκευση της εν λόγω διαδικασίας.

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 12:06 | Ευάγγελος Χήτος

  Για κάθε Θεματικό Δίκτυο να υλοποιηθεί διαδικτυακός χώρος εργασίας για τα μέλη του δικτύου με χρήση της πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟΣ (όπως έχει υλοποιηθεί για το εσωτερικό δίκτυο συνεργασίας για την καταπολέμηση της απάτης σε συνεργασία με την ΜΟΔ α.ε.).

 • 8 Ιανουαρίου 2022, 21:42 | Μαρία Σπύρου, Πρ/νη Μον. Οργαν. Υποσ. ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ

  Θα πρέπει να δημιουργηθεί δίκτυο τεχνικής βοήθειας. Είναι από τις πρώτες ενέργειες που θα υλοποιηθούν στη νέα προγραμματική από τις ίδιες τις διαχειριστικές αρχές και αφορά άμεση διαχείριση δημοσίου χρήματος.
  Το αντικείμενο της τεχνικής βοήθειας είναι το μόνο που διατρέχει οριζόντια όλα τα άλλα δίκτυα και αποτελεί δείκτη ελέγχου του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, του ΟΠΣ, του κανονιστικού πλαισίου υλοποίησης, του e- pde, του ΚΗΜΔΗΣ, του ΕΣΗΔΗΣ.

  Εδάφιο 2, συνέχεια από το τέλος.., και η υποδειγματική τήρηση των υποχρεώσεων τελικού δικαιούχου από τις διαχειριστικές αρχές.
  Εδάφιο 3, συνέχεια από το τέλος.., και για την τεχνική βοήθεια.

 • 4 Ιανουαρίου 2022, 12:09 | Άννα B

  Απουσιάζει η εκπαίδευση. Προτείνεται να προστεθούν αντικείμενα θεματικών δικτύων( σε αντιστοιχία δικτύων σε επίπεδο ΕΕ ή ΟΟΣΑ) όπως:
  • Απασχόληση, Κοινωνική συνοχή και εκπαίδευση,
  • Δεξιότητες και Μάθηση,
  • Κοινωνική καινοτομία,
  • Resuld –Based management

 • 29 Δεκεμβρίου 2021, 12:38 | Ελ. Πουλακάκη

  Στα θεματικά δίκτυα να συμμετέχουν και εκπρόσωποι Ενδιάμεσων Φορέων

 • 29 Δεκεμβρίου 2021, 10:27 | Anna

  Άρθρο 22, παρ. 3

  Να προστεθεί η λειτουργία θεματικών δικτύων σχετικά :

  την κοινωνική συνοχή

  την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη μάθηση

  την ψηφιακή εκπαίδευση

  την εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή

  την κοινωνική καινοτομία.