Άρθρο 15 Διάρθρωση της Εθνικής Αρχής Συντονισμού και αρμοδιότητες των Ειδικών Υπηρεσιών της

 1. Η Γενική Διεύθυνση Διαμόρφωσης Στρατηγικής-Πολιτικών-Υλοποίησης και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Προγραμμάτων της ΕΑΣ έχει ως αντικείμενο τη διαμόρφωση της στρατηγικής, της υλοποίησης και των πολιτικών του αναπτυξιακού σχεδιασμού των Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027 και ειδικότερα είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση, την αναθεώρηση, την αξιολόγηση και τη δημοσιότητα και επικοινωνία των Προγραμμάτων και των έργων και δράσεων που εντάσσονται σε αυτά.
 2. Στη Γενική Διεύθυνση Διαμόρφωσης Στρατηγικής-Πολιτικών-Υλοποίησης και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Προγραμμάτων υπάγονται ως υπηρεσιακές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης Υπουργείου, χωρίς να εντάσσονται στον οργανισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι παρακάτω ειδικές υπηρεσίες:

α) Η Ειδική Υπηρεσία Σχεδιασμού και Συντονισμού της Εφαρμογής των Προγραμμάτων,

β) η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου,

γ) η Ειδική Υπηρεσία Υποστήριξης και Παρακολούθησης των Περιφερειακών Προγραμμάτων.

 1. Η Ειδική Υπηρεσία Σχεδιασμού και Συντονισμού της Εφαρμογής των Προγραμμάτων έχει τις ακόλουθες, ιδίως, αρμοδιότητες:

α) Παρακολουθεί και διαμορφώνει, σε συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσίες της ΕΑΣ, εθνικές θέσεις για θέματα που αφορούν σε ευρωπαϊκές και διεθνείς στρατηγικές και πολιτικές για την οικονομική, κοινωνική και χωρική συνοχή.

β) Παρακολουθεί τη διαπραγμάτευση του προϋπολογισμού, των Κανονισμών των Ταμείων και την εφαρμογή τους και συντονίζει τη διαμόρφωση σχετικών εθνικών θέσεων.

γ) Συντονίζει τον σχεδιασμό, την κατάρτιση, την αναθεώρηση και την αξιολόγηση του ΕΣΠΑ και των προγραμμάτων του.

δ) Εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις σχετικές με την εξειδίκευση των Προγραμμάτων.

ε) Παρακολουθεί και συντονίζει την εκπλήρωση των αναγκαίων όρων, καθοδηγεί τη διαμόρφωση και παρακολουθεί το πλαίσιο επίδοσης και δεικτών.

στ) Συντονίζει, παρακολουθεί και αναλαμβάνει την εκπροσώπηση στα διαπεριφερειακά Προγράμματα και τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές (όπως, ενδεικτικά, Urban, Espon).

ζ) Διαμορφώνει το πλαίσιο αρχών, συντονίζει δραστηριότητες και παρέχει κατευθύνσεις προβολής, διαφάνειας και επικοινωνίας σε σχέση με το ΕΣΠΑ και τα Προγράμματα και έργα.

η) Συντονίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή των Προγραμμάτων, εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις για την ομαλή χρηματοδότηση και αποτελεσματική υλοποίησή τους με άλλες χρηματοδοτικές πηγές, όπως το Πρόγραμμα Ελλάδα 2.0.

θ) Συντονίζει και παρακολουθεί τα θέματα του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ι) Συντονίζει και παρακολουθεί δράσεις στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» σε εφαρμογή των σχετικών πολιτικών του τομέα Μεταφορών, του τομέα Ενέργειας και του ψηφιακού τομέα των Διευρωπαϊκών Δικτύων και μεριμνά για σχετικά επιτελικά θέματα.

ια) Συστηματοποιεί και εφαρμόζει μεθοδολογία προβλέψεων απορρόφησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και παρακολουθεί την τήρηση του κανόνα αυτόματης αποδέσμευσης και την υλοποίηση ανά στόχο πολιτικής.

ιβ) Συνεργάζεται με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Τεχνικής Βοήθειας και Υποστήριξης Δικαιούχων και τις κατά περίπτωση Διαχειριστικές Αρχές στην προτεραιοποίηση των αναγκών υποστήριξης Δικαιούχων.

 1. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, έχει τις ακόλουθες, ιδίως, αρμοδιότητες:

α) Συντονίζει και παρακολουθεί την υλοποίηση με ενιαίο τρόπο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+).

β) Παρακολουθεί και συντονίζει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των παρεμβάσεων ΕΚΤ+ στα τομεακά προγράμματα και τα προγράμματα των περιφερειών και μεριμνά για τη συνέργεια και συμπληρωματικότητα με αντίστοιχες δράσεις που χρηματοδοτούνται από άλλα ταμεία ή αναπτυξιακά πλαίσια.

γ) Συντονίζει και υποστηρίζει τα Προγράμματα και τους Δικαιούχους σε θέματα αξιολόγησης ΕΚΤ+ και για θέματα δεικτών ΕΚΤ+ και εκπονεί θεματικές μελέτες αξιολόγησης.

δ) Σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Σχεδιασμού και Συντονισμού της Εφαρμογής των Προγραμμάτων, συντονίζει, υποστηρίζει και παρέχει προς τις ειδικές υπηρεσίες του παρόντος νόμου και τους δικαιούχους βασικά επικοινωνιακά εργαλεία για τις δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας των Προγραμμάτων και δράσεων του ΕΚΤ+.

ε) Παρακολουθεί και συντονίζει τις δράσεις του ΕΚΤ+ στο σκέλος EaSI του Καν. ΕΚΤ+ και δύναται να υλοποιεί παρεμβάσεις στο εν λόγω σκέλος, οι οποίες προκηρύσσονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό άμεση ή έμμεση διαχείριση.

 1. Η Ειδική Υπηρεσία Υποστήριξης και Παρακολούθησης των Περιφερειακών Προγραμμάτων έχει τις ακόλουθες, ιδίως, αρμοδιότητες:

α) Αποτελεί τον σύνδεσμο των Διαχειριστικών Αρχών των περιφερειακών Προγραμμάτων με την Εθνική Αρχή Συντονισμού.

β) Συνεργάζεται και υποστηρίζει τις Διαχειριστικές Αρχές των περιφερειακών Προγραμμάτων.

γ) Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των περιφερειακών Προγραμμάτων και συνεργάζεται με την Ειδική Υπηρεσία Σχεδιασμού και Συντονισμού της Εφαρμογής των Προγραμμάτων για την παροχή των στοιχείων προόδου.

δ) Εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις σχετικές με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή εργαλείων χωρικής συνοχής και αστικής ανάπτυξης.

ε) Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των εργαλείων χωρικής συνοχής και αστικής ανάπτυξης.

 1. Η Γενική Διεύθυνση Θεσμικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης της Υλοποίησης Προγραμμάτων και Έργων της ΕΑΣ έχει ως αντικείμενο τη θεσμική και επιχειρησιακή υποστήριξη της υλοποίησης των Προγραμμάτων και των έργων της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 του ΕΣΠΑ και ειδικότερα τη διασφάλιση της εφαρμογής του ενωσιακού και εθνικού κανονιστικού πλαισίου, καθώς και της ηλεκτρονικής συνοχής, τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, τον συντονισμό των κρατικών ενισχύσεων και των χρηματοδοτικών εργαλείων και τη διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων.
 2. Στη Γενική Διεύθυνση Θεσμικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης της Υλοποίησης Προγραμμάτων και Έργων υπάγονται ως υπηρεσιακές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης Υπουργείου, χωρίς να εντάσσονται στον οργανισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι παρακάτω Ειδικές Υπηρεσίες:

α) Η Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής και Ψηφιακής Υποστήριξης,

β) η Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων και Χρηματοδοτικών Εργαλείων,

γ) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Τεχνικής Βοήθειας και Υποστήριξης Δικαιούχων,

 1. Η Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής και Ψηφιακής Υποστήριξης έχει τις ακόλουθες, ιδίως, αρμοδιότητες:

α) Παρέχει υπηρεσίες νομικής και θεσμικής υποστήριξης προς τις Διαχειριστικές Αρχές, τις Επιτελικές Δομές και τους Ενδιάμεσους Φορείς του ΕΣΠΑ, καθώς και την Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, για τη διασφάλιση της συμβατότητας των παρεμβάσεων με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο, στο πεδίο αρμοδιότητάς της.

β) Έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των Προγραμμάτων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 69 του Κανονισμού, εποπτεύει και παρακολουθεί την ορθή, ενιαία και αποτελεσματική εφαρμογή των σχετικών κανόνων και διαδικασιών, από τις Διαχειριστικές Αρχές, σχεδιάζει κατάλληλα διορθωτικά μέτρα και παρακολουθεί την εφαρμογή και αποτελεσματικότητά τους.

γ) Διαμορφώνει και εισηγείται προτάσεις για τη συνεχή απλούστευση του συστήματος υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, προωθεί τη θέσπιση των σχετικών μέτρων και παρακολουθεί την απόδοσή τους.

δ) Συντονίζει, υποστηρίζει την εφαρμογή επιλογών απλοποιημένου κόστους και αναπτύσσει, όπου απαιτείται, σχετικές μεθοδολογίες υπολογισμού.

ε) Σχεδιάζει και παρακολουθεί την υλοποίηση της στρατηγικής για την πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης στο πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου και διασφαλίζει την εξέταση των καταγγελιών, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Προγραμμάτων, μέσω σχετικού μηχανισμού.

στ) Συνεργάζεται με τη ΜΟΔ ΑΕ για τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Ειδικών Υπηρεσιών και των αναγκαίων κατευθυντήριων γραμμών για την οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία τους.

ζ) Υποστηρίζει τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων ΕΣΠΑ (DPO ΕΣΠΑ), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία και τους Χρηματοδοτικούς Μηχανισμούς του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Χ.Μ. ΕΟΧ) και υλοποιούνται στο πλαίσιο των σχετικών Προγραμμάτων.

η) Σχεδιάζει, αναπτύσσει και προσαρμόζει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις υλοποίησης του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου του ΕΣΠΑ 2021-2027.

θ) Σχεδιάζει, αναπτύσσει και προσαρμόζει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) στις απαιτήσεις υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και λοιπών Μηχανισμών ή Προγραμμάτων.

ι) Εκπαιδεύει και υποστηρίζει τους χρήστες στη λειτουργία του ΟΠΣ, διαχειρίζεται την πρόσβαση στο ΟΠΣ και στο σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων της Επιτροπής SFC ως σύνδεσμος Κράτους Μέλους (MS Liaison) για την Ελλάδα.

ια) Εφαρμόζει τεχνικές επιχειρηματικής ευφυΐας για την αξιοποίηση των δεδομένων που καταχωρίζονται στο ΟΠΣ με σκοπό την προβολή, διαφάνεια, επικοινωνία και την ικανοποίηση απαιτήσεων των χρηστών, καθώς και την παροχή στατιστικών δεδομένων για την επιτελική πληροφόρηση, την αξιολόγηση της απόδοσης και υιοθέτησης μέτρων ή τη διαπίστωση της ανάγκης θέσπισης νέων. Διασφαλίζει τη διάθεση των στοιχείων του ΟΠΣ σε μορφή ανοικτών δεδομένων σύμφωνα με τον ν. 4727/2020 (Α΄ 184).

ιβ) Αναπτύσσει και υποστηρίζει τη λειτουργία του ιστότοπου anaptyxi.gov.gr.

ιγ) Αναπτύσσει πληροφοριακά συστήματα, εφόσον απαιτούνται στο πλαίσιο των αντικειμένων ευθύνης της.

ιδ) Έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των υποδομών, του λογισμικού, της διασύνδεσης με άλλα πληροφοριακά συστήματα, καθώς και της ασφάλειας του ΟΠΣ.

 1. Η Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων και Χρηματοδοτικών Εργαλείων έχει τις ακόλουθες, ιδίως, αρμοδιότητες:

α) Λειτουργεί ως Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΑΜΚΕ) του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα από τα Ταμεία και τον ΕΟΧ έργα, συμπεριλαμβανομένων των Σημαντικών Έργων Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ – IPCEI).

β) Μεριμνά για την τήρηση των κανόνων για τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων.

γ) Παρακολουθεί και συντονίζει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των δράσεων κρατικών ενισχύσεων, για τα Προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

δ) Διαμορφώνει, παρακολουθεί και συντονίζει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των χρηματοδοτικών εργαλείων της περιόδου 2021-2027 αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

ε) Συντονίζει τη σύναψη δανειακών συμβάσεων για τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

στ) Σχεδιάζει και έχει την ευθύνη της διαχείρισης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων και του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ) και αναλαμβάνει την υποστήριξη των χρηστών των ανωτέρω πληροφοριακών συστημάτων.

 1. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Τεχνικής Βοήθειας και Υποστήριξης Δικαιούχων έχει τις ακόλουθες, ιδίως, αρμοδιότητες:

α) Διαχειρίζεται το πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων».

β) Συντονίζει τις δράσεις τεχνικής βοήθειας των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027.

γ) Καταρτίζει και εκτελεί το πρόγραμμα προμηθειών και υπηρεσιών για τις Ειδικές Υπηρεσίες της ΕΑΣ.

δ) Μεριμνά για την οργάνωση, τη διοικητική υποστήριξη και την οικονομική διαχείριση για τις Ειδικές Υπηρεσίες της ΕΑΣ.

ε) Διαμορφώνει κατευθύνσεις και καταρτίζει πρόγραμμα υποστήριξης της διοικητικής και διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων πράξεων του ΕΣΠΑ, σε συνεργασία με τις αρμόδιες για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των Προγραμμάτων υπηρεσίες της ΕΑΣ.

δ) Υποστηρίζει τις Διαχειριστικές Αρχές και τους δικαιούχους ως προς την αξιοποίηση των εργαλείων υποστήριξης και παρακολουθεί την εφαρμογή του Προγράμματος.

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 21:29 | Γεώργιος Κ

  Η συγχώνευση δυο εκ διαμέτρου διαφορετικών αντικειμένων, αυτό των υπηρεσιών νομικής και θεσμικής υποστήριξης με το αντικείμενο του σχεδιασμού και ανάπτυξης και τεχνικής υποστήριξης ενός Πληροφοριακού Συστήματος, όπως το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ), μόνο προβληματική μπορεί να θεωρηθεί.
  Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης τόσο της ΕΥΘΥ, όσο και της ΕΥ ΟΠΣ θα πρέπει α συνεχίσουν να παρέχονται από δυο ξεχωριστές και εξειδικευμένες Υπηρεσίες.
  Η μέχρι τώρα εμπειρία έχει δείξει ότι ο θεσμικός ρόλος της ΕΥΘΥ και το έργο της είναι κρίσιμής σημασίας για τις Διαχειριστικές Αρχές, τις Επιτελικές Δομές και τους Ενδιάμεσους Φορείς του ΕΣΠΑ, όπως αντίστοιχα κρίσιμης σημασίας έχει αποδειχτεί ο ρόλος της ΕΥ ΟΠΣ για το σύνολο των φορέων που υποστηρίζει και οι οποίοι δεν περιορίζονται σε αυτούς του ΕΣΠΑ, αλλά καλύπτουν τις ανάγκες διαχείρισης και άλλων Ταμείων (Ταμείο Ανάκαμψης, Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΠΑ, ΕΟΧ, ΤΑΜΕ, ΤΕΑ κλπ) τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο υποστήριξης της ΕΥΘΥ.
  Η συνεργασία μεταξύ των δυο φορέων είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του συνόλου του μηχανισμού. Όμως η ενίσχυση, η αυτοτέλεια, η εξειδίκευση των δυο υπηρεσιών και ο διαμερισμός των αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις ανάγκες ενός σύγχρονου και ταχέως εξελισσόμενου πεδίου, όπως είναι αυτό της τεχνολογία της πληροφορίας (ΤΠΕ), αποτελεί μονόδρομο για την ομαλή υλοποίησης του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου του ΕΣΠΑ 2021-2027.

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 19:36 | Π. Κυριάκου

  Το αντικείμενο της ΕΥ ΟΠΣ, ως διαχειριστής της Κεντρικής Ηλεκτρονικής Εφαρμογής του ΕΣΠΑ, διαχρονικά, είναι απολύτως διακριτό και εξειδικευμένο. Η μακρόχρονη εμπειρία των στελεχών της Υπηρεσίας θα πρέπει να αξιοποιηθεί περαιτέρω και η ουσιαστική υποστήριξη που παρέχουν στις ειδικές υπηρεσίες της εφαρμογής των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ θα πρέπει να συνεχιστεί με την ίδια διοικητική μορφή, όπως ίσχυε σε όλες τις Προγραμματικές Περιόδους

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 18:12 | Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Εργαζομένων ΜΟΔ

  Παράγραφος 8: Διαφωνούμε με την συγχώνευση της Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ και της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης καθώς προήλθε ατεκμηρίωτα και δεν συνάδει με τον ρόλο και τα αντικείμενα των δύο υπηρεσιών. Ζητάμε την ανάκλησή της. Η προχειρότητα του εγχειρήματος φαίνεται και από τον ορισμό της νέας υπηρεσίας: «Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής και Ψηφιακής Υποστήριξης»
  Οι δύο υπηρεσίες έχουν απόλυτα διακριτό, εξειδικευμένο και σύνθετο αντικείμενο. Επίσης το αντικείμενο της ΕΥ ΟΠΣ είναι ευρύτερο του ΕΣΠΑ.

  Επίσης ο ΣΕΜΟΔ θεωρεί ότι είναι επιβεβλημένο να συνεχιστεί και να κατοχυρωθεί θεσμικά η συμμετοχή της ΜΟΔ στην υποστήριξη των Δικαιούχων.
  Η ΚΥ της ΜΟΔ ΑΕ έχει αναπτύξει στη διάρκεια λειτουργίας της, πολύ συγκεκριμένες δράσεις και αντίστοιχες δομές, για την ενδυνάμωση και υποστήριξη δικαιούχων Ειδικότερα παρέχει:
  • Υποστήριξη με τις ομάδες υποστήριξης
  • Δράσεις τεχνικής βοήθειας (ως ενδιάμεσος φορέας)
  • Εργαλεία (οδηγούς, εγχειρίδια κ.α.) και εκπαίδευση
  • Διάθεση στελεχών σε δικαιούχους

  Επιπλέον η ΜΟΔ, ανταποκρινόμενη σε μία διαπιστωμένη ανάγκη πολλών ετών, προχώρησε το 2020 στη σύσταση της Τεχνικής της Υπηρεσίας, γεγονός που αναφέρεται και στο κείμενο του ΕΣΠΑ 2021-2027 προκειμένου να για την υποστήριξη αδύναμων δικαιούχων, κυρίως ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.
  Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε το σημείο ιβ) της παραγράφου 3 να διατυπωθεί ως εξής:

  Συνεργάζεται με τη ΜΟΔ και με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Τεχνικής Βοήθειας και Υποστήριξης Δικαιούχων και τις κατά περίπτωση Διαχειριστικές Αρχές στην προτεραιοποίηση των αναγκών υποστήριξης Δικαιούχων.

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 16:47 | Μιχάλης Παπαμιχαήλ

  Στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας κάθε επιχειρηματικού ή επιχειρησιακού σχεδιασμού και επίτευξης των στόχων που έχει θέσει ένας οργανισμός, αυτός (ο οργανισμός, επιχείρηση υπηρεσία κλπ.) οφείλει να έχει μία εσωτερική δομή η οποία θα συντελεί στη μεγιστοποίηση της ικανότητας και δυνατότητας επίτευξης των στόχων που έχει να πετύχει.
  Η κρατούσα άποψη είναι ότι, πέρα από την διοίκηση – η οποία είναι απαραίτητη σε κάθε δομή, η τμηματοποίηση των σημαντικότερων τομέων-στοιχείων της δομής αποτελεί μία συνήθη επιχειρησιακή πρακτική. Τμηματοποίηση που έρχεται επίσης να καλύψει την αναγκαιότητα για δυνατότητα γρήγορης και ευέλικτης λήψης αποφάσεων.
  Ένας οργανισμός οφείλει πέρα από τους στόχους που θέτει και θέλει να πετύχει, δηλαδή το επιχειρησιακό του αντικείμενο, θα πρέπει να έχει σαφές και σταθερό Θεσμικό Πλαίσιο στο οποίο να μπορεί να λειτουργήσει, ενώ παράλληλα απαιτούνται να υπάρχουν οι απαιτούμενοι πόροι ώστε να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα για την επίτευξη των στόχων.
  Συνήθης πρακτική στη σημερινή επιχειρηματική και διοικητική δομή, όπως φαίνεται από όλους τους οργανισμούς αλλά και τις επιχειρήσεις, είναι να αποτελούν ξεχωριστές οντότητες το παραγωγικό τμήμα, το τμήμα διαχείρισης πόρων, το νομικό τμήμα, και στη σύγχρονη πραγματικότητα το λεγόμενο τμήμα “πληροφορικής και επικοινωνιών” ή “μηχανοργάνωσης”
  Στην περίπτωση που αφορά το παρόν σχέδιο νόμου υπάρχουν:

  – Από τη μία η Ε.Υ.Θ.Υ, που θα πρέπει να θα πρέπει να έχει την ευθύνη τόσο της θέσπισης – ρύθμισης – αποσαφήνισης του θεσμικού πλαισίου που υφίσταται ή θα δημιουργεί, όσο και της παρακολούθησης και αντιμετώπισης τυχόν επιπτώσεων από πλημμελή τήρησή του.

  – Από την άλλη η Ε.Υ. ΟΠΣ, μια υπηρεσία με αναγνωρίσιμο brand name σε όλο το εύρος των Υπηρεσιών και δικαιούχων που εμπλέκονται με πλειάδα χρηματοδοτικών μέσων, με ρόλο και έργο πολύ πιο σύνθετο και σημαντικό και με αποδεδειγμένη την ικανότητα υλοποίησης του. Υπηρεσία που θα πρέπει να έχει (πλέον των άλλων) :

  • το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, προσαρμογή και συντήρηση των απαιτούμενων πληροφοριακών συστημάτων, – που πέρα από το ΕΣΠΑ, καλύπτουν ανάγκες διαχείρισης και άλλων Χρηματοδοτικών μέσων (Ταμείο Ανάκαμψης, κλπ) –

  • την εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη χρηστών.
  Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι απαίτηση των φορέων που εμπλέκονται με τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος είναι η άμεση, ορθή και ταχεία επίλυση προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά τη χρήση του, πράγμα που – με την επικείμενη συνένωση – θα αφαιρεθεί από τη διαχειριστική ικανότητα της ΕΥ ΟΠΣ.

  Πλέον αυτού, η διαφορετική οπτική με την οποία – σε μία ενοποιημένη υπηρεσία αυτού του τύπου – θα αναγνωρίζονται και θα προσπαθούν να επιλυθούν τα εμφανιζόμενα προβλήματα θα δημιουργεί σύγχυση και καθυστερήσεις και καθώς θα έχουν διαφορετική αφετηρία λύσης αλλά και φιλοσοφία/σκεπτικό επίλυσης. Το αυτό αποτέλεσμα (καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες) θα έχει η πιο σύνθετη διοικητική δομή της συνενωμένης υπηρεσίας με αποτέλεσμα την καθυστέρηση του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 και την συνεπή απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων.

  Η καινοφανής προσπάθεια να συγχωνευτούν 2 τμήματα ενός επιχειρησιακού οργανισμού με τόσο διαφορετικά αντικείμενα, – πόσο μάλλον στην περίπτωση της διάρθρωσης της εθνικής αρχής συντονισμού αποτελεί πρωτοτυπία που δεν έχει εμφανιστεί σε κανένα οργανισμό διεθνώς, πόσο μάλλον όταν το αντικείμενο των δύο τμημάτων είναι αρκετά πιο πολύπλοκο, εξαιρετικά ιδιαίτερο και απαιτητικό από το σύνηθες. Πολλώ μάλλον δε η “ατυχής” μετονομασία της ΕΥ ΟΠΣ σε “Ψηφιακής Υποστήριξης” που αν μη τι άλλο υποβιβάζει την εικόνα της ΕΥ ΟΠΣ.
  Για να γίνει αντιληπτό το πόσο λανθασμένη θα ήταν αυτή η συνένωση δίνοντας ένα παράδειγμα από τον επιχειρηματικό κόσμο, το ανάλογο θα ήταν να συνένωνε η Samsung το τμήμα ανάπτυξης λογισμικού ή το τμήμα έρευνας της με το νομικό τμήμα της εταιρείας !

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 16:57 | Π. Κουδουμάκης

  Οι δύο υπηρεσίες (ΕΥΘΥ και ΕΥΟΠΣ) έχουν απόλυτα διακριτό, εξειδικευμένο και σύνθετο αντικείμενο, η υποστήριξη του οποίου είναι αναγκαίο να συνεχίσει να γίνεται και για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, από δύο ξεχωριστές Ειδικές Υπηρεσίες. Έτσι, θα δίνεται η δυνατότητα, σε όλα τα επίπεδα διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας, να υπηρετεί ανθρώπινο δυναμικό με εξειδικευμένες γνώσεις και κατάλληλες δεξιότητες, όπως προβλέπεται στη δομή κάθε Ειδικής Υπηρεσίας.

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 15:49 | Άντα Μπούφη

  Το πληροφοριακό σύστημα που σχεδιάζει και υλοποιεί η ΕΥΟΠΣ στόχο έχει την παρακολούθηση της υλοποίησης έργων που χρηματοδοτούνται από ένα μεγάλο εύρος χρηματοδοτικών πόρων (όπως ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης ,ΕΟΧ κλπ ) και η θεσμική υποστήριξη όλων αυτών των αναπτυξιακών δράσεων γινόταν επιτυχώς στις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους από ανεξάρτητες με την ΕΥΟΠΣ υπηρεσίες.

  Θεωρώ ότι ένωση των 2 υπηρεσιών (ΕΥΟΠΣ και ΕΥΘΥ) με διαφορετικό αντικείμενο η κάθε μια, δεν θα επιφέρει βελτίωση στις υπηρεσίες που παρέχουν οπού θα έπρεπε να είναι ο σκοπός, αλλά αντίθετα θα επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα στην ομαλή λειτουργία τους.

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 15:09 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

  Η συγχώνευση των δύο Υπηρεσιών μας βρίσκει εντελώς αντίθετους. Συνεργαζόμαστε άψογα και με τις δύο Υπηρεσίες αλλά τα διαφορετικά αντικείμενα που καλύπτουν και η ιδιαιτερότητα και πολυπλοκότητα του αντικειμένου της ΕΥΟΠΣ,
  καθιστούν δυσλειτουργική την συνύπαρξή τους, με αρνητικό αντίκτυπο στην αποδοτικότητά τους σε τέτοιο κρίσιμο τομέα.

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 15:44 | ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΗ (πρώην μέλος της Επιτροπής του προγράμματος EaSI

  Σχετικά με την ε) αρμοδιότητα της ΕΥΣΕΚΤ θα ήθελα να σχολιάσω τα εξής:

  Η φράση «τις δράσεις του ΕΚΤ+ στο σκέλος EaSI» υποδηλώνει ότι υπάρχουν και άλλες δράσεις εκτός ΕΚΤ+ στο σκέλος ΕaSI, πράγμα το οποίο δεν ισχύει.

  Το ΕΚΤ+ έχει δύο σκέλη:
  1. Της επιμερισμένης διαχείρισης (όπου υπόκειται το γνωστό ΕΚΤ)
  2. Της άμεσης διαχείρισης (όπου υπόκειται το γνωστό ΕaSI).

  Αντί (στη συγκεκριμένη περίπτωση) η EYΣΕΚΤ να συντονίζει, καλό θα ήταν να παρακολουθεί και να μεριμνά, ώστε οι τυχόν συγχρηματοδοτούμενες δράσεις του ΕaSI στη χώρα μας, να είναι σε συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις από το EKT. Με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να ενεργεί και για τις δράσεις άλλων προγραμμάτων, π.χ. Erasmus + κ.λπ.

  Το ΕaSI είναι ανοικτό στις προσκλήσεις του σε όλους τους Δημόσιους φορείς, Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα κ.λπ., ως εκ τούτου είναι ανοικτό και στην ΕΥΣΕΚΤ να υποβάλλει προτάσεις. Για ποιο λόγο, όμως, στο Νόμο του ΕΣΠΑ περιορίζεται και αναφέρεται αποκλειστικά η δυνατότητα της ΕΥΣΕΚΤ να υποβάλλει προτάσεις και να υλοποιεί παρεμβάσεις του ΕaSI;

  Επομένως, το ερώτημα το οποίο προκύπτει επίσης είναι, η ΕΥΣΕΚΤ μόνο σε παρεμβάσεις του ΕaSI θα μπορούσε να συμμετέχει; Δεν μπορεί δηλαδή να συμμετέχει σε παρεμβάσεις άλλων προγραμμάτων όπως ΕΟΧ κ.λπ;

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 15:12 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΔΕΛΑΚΗΣ

  Η συγχώνευση των δύο Υπηρεσιών μας βρίσκει εντελώς αντίθετους. Συνεργαζόμαστε άψογα και με τις δύο Υπηρεσίες αλλά τα διαφορετικά αντικείμενα που καλύπτουν και η ιδιαιτερότητα και πολυπλοκότητα του αντικειμένου της ΕΥΟΠΣ,
  καθιστούν δυσλειτουργική την συνύπαρξή τους, με αρνητικό αντίκτυπο στην αποδοτικότητά τους σε τέτοιο κρίσιμο τομέα.

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 15:19 | Χρήστος

  Με την τρέχουσα δομή της ΕΥΟΠΣ έχει γίνει επιτυχώς η μετάβαση από το παλιό ΟΠΣ στο νέο, η τρέχουσα δομή της ΕΥΟΠΣ ανταποκρίνεται πλήρως στις αυξημένες απατήσεις σχεδιασμού και προσαρμογών του ΟΠΣ καθώς και στη διαφύλαξη των διαδικασιών του ΕΣΠΑ και όχι μόνο. Η οργάνωση της ΕΥΟΠΣ είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στο βασικό της στόχο, την ανάπτυξη και υποστήριξη του βραβευμένου πληροφοριακού συστήματος του ΕΣΠΑ και όχι μόνο.
  Η συγχώνευση της ΕΥΟΠΣ με άλλη ειδική υπηρεσία το μοναδικό που θα επιτύχει είναι την καθυστέρηση λήψεων σημαντικών αποφάσεων για την ανάπτυξη και ανταπόκριση του ΟΠΣ στις καθημερινές αλλά και στις πολλές έκτακτες ανάγκες που παρουσιάζονται πολλές φορές μέσα στο έτος καθώς το bottleneck των αποφάσεων στενεύει.
  Ένα διαχρονικό επιτυχημένο ολοκληρωμένο σύστημα (τόσο το πληροφοριακό σκέλος όσο και το λειτουργικό) είναι ανορθόδοξο και αντιπαραγωγικό να αναδιοργανώνεται σε μεγαλύτερο και πλέον δυσκίνητο φορέα.
  Έχουν γίνει στο παρόν ΕΣΠΑ κι άλλες συγχωνεύσεις ή καταργήσεις οι οποίες φάνηκαν ότι πήγανε το σύστημα και τη χώρα πίσω. Μια τέτοια ενέργεια συγχώνευσης μόνο αρνητικά αποτελέσματα θα έχει τόσο ως προς την καθημερινή λειτουργία όσο και ως προς τις σχέσεις εντός του συστήματος ΕΣΠΑ αλλά και με την ΕΕ.

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 14:29 | Ελένη Παππά

  Ως πρώην στέλεχος της ΕΥ ΟΠΣ (2015-2020) εκτιμώ ότι η σχεδιαζόμενη συγχώνευση φαίνεται να μην λαμβάνει καθόλου υπ’ όψιν το γεγονός ότι το αντικείμενο της ΕΥ ΟΠΣ είναι ευρύτερο του ΕΣΠΑ. Το ΟΠΣ υποστηρίζει επιτυχώς ταμεία εκτός ΕΣΠΑ και έχει επιδείξει εξαιρετική ευελιξία και ταχύτητα υλοποίησης των εκάστοτε απαιτήσεων που τίθενται. Είναι λογικό λοιπόν να αναρωτιέται κανείς πώς θα συνεχίσει να το κάνει αυτό, όντας κάτω από την ομπρέλα της ΕΥΘΥ.

  Όσο αφορά στον τίτλο της σχεδιαζόμενης υπηρεσίας «Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής και Ψηφιακής Υποστήριξης», είναι σαν να αγνοεί το κομμάτι του σχεδιασμού και της υλοποίησης του πληροφοριακού συστήματος και να κρατά μόνο το κομμάτι υποστήριξης χρηστών (helpdesk). Η ΕΥ ΟΠΣ όμως και σχεδιάζει και υλοποιεί και υποστηρίζει τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος.

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 12:15 | Γεωργία Ξαγοράρη

  Η κάθε Υπηρεσία έχει πολύ εξειδικευμένο αντικείμενο.
  Η υπηρεσία ΟΠΣ έχει ένα σημαντικό έργο, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός σύνθετου πληροφορικού συστήματος που αφορά το ΕΣΠΑ και πολλούς άλλους αναπτυξιακούς πόρους (πχ Ταμείο Ανάκαμψης) με διαφορετικά ΣΔΕ.
  Η ενοποίηση υπηρεσιών διαφορετικού αντικειμένου δεν είναι δόκιμη.

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 12:56 | Θεόδωρος Τζουραμάνης

  Η προτεινόμενη συγχώνευση των δύο υπηρεσιών θα προκαλέσει δυσλειτουργία και αναποτελεσματικότητα δεδομένου ότι το ΟΠΣ καλύπτει πολυδιάστατες ανάγκες πλέον των υποχρεώσεων του ΣΔΕ.
  Θα έχει αρνητική επίπτωση στην υλοποίηση νέων προσαρμογών και νέων δυνατοτήτων που δεν αφορούν το ΣΔΕ.
  Η ευελιξία και των δύο υπηρεσιών θα μειωθεί με κανένα προφανές όφελος για την διαχείριση των προγραμμάτων.

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 12:46 | Maria

  Το έργο της ΕΥΟΠΣ ως αρμόδια για το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣ είναι διακριτό, εξειδικευμένο και υποστηρίζει επιτυχώς έως σήμερα πολλαπλά ταμεία που χρηματοδοτούν έργα, πλέον των ταμείων του ΕΣΠΑ.

  Αντιθέτως, η Θεσμική Υποστήριξη παρέχει υπηρεσίες νομικής και θεσμικής υποστήριξης προς τις Διαχειριστικές Αρχές, τις Επιτελικές Δομές και τους Ενδιάμεσους Φορείς του ΕΣΠΑ και όχι των υπόλοιπων ταμείων που χρηματοδοτούν έργα (βλ. Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, ΕΟΧ κλπ).

  Συνεπώς, η διατήρηση της ΕΥΟΠΣ ως διακριτή υπηρεσία και όχι ως μέρος της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής και Ψηφιακής Υποστήριξης αποτελεί εχέγγυο για την αποτελεσματική υλοποίηση της αποστολής της και την επιτυχή εκτέλεση του διευρυμένου ρόλου της ως προς την υποστήριξη και άλλων προγραμμάτων πλέον του ΕΣΠΑ.

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 11:01 | ΜΥΡΩΝ ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ

  Θεωρώ ότι η παραμονή στο υφιστάμενο καθεστώς της Υπηρεσίας Ο.Π.Σ. ως ανεξάρτητη δομή θα βοηθήσει τα μέγιστα όπως έχουμε διαπιστώσει και στο παρελθόν, στο κλείσιμο των πράξεων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου αλλά και στο ξεκίνημα της νέας Π.Π. 2021-2027. Κάθε αλλαγή θα επιφέρει προβλήματα και καθυστερήσεις οι οποίες είναι το τελευταίο που χρειαζόμαστε αυτήν την ήδη κρίσιμη και απαιτητική χρονική στιγμή.

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 10:51 | Γιώργος Φελούκας

  Θεωρώ ότι το έργο της ΕΥΟΠΣ είναι αμιγώς μηχανογραφικό και εκτείνεται σε πολύ μεγαλύτερο εύρος από τα θέματα της θεσμικής υποστήριξης.
  Οπότε και θα πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητη υπηρεσία ώστε να καλύπτει τις διαφορετικές ανάγκες που καλείται να υποστηρίξει το ΟΠΣ

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 09:38 | Κωνσταντίνος Σαλονικίδης

  Η προσέγγιση της παραγράφου 8 για την ενοποίηση υπηρεσιών διαφορετικού αντικειμένου, δεν θα αποδώσει τα αναμενόμενα οφέλη. Η νέα δομή θα επιβραδύνει τις διαδικασίες προσαρμογής του πληροφοριακού συστήματος στη νέα ΠΠ.

 • 8 Ιανουαρίου 2022, 21:16 | Μαρία Σπύρου, Πρ/νη Μον. Οργαν. Υποσ. ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ

  Η προτεινόμενη νέα δομή της ΕΑΣ, με τις νέες γενικές διευθύνσεις και τις νέες ειδικές υπηρεσίες είναι πολύπλοκη, σύνθετη, με κάποια αντικείμενα επικαλυπτόμενα σε διαφορετικές υπηρεσίες (συντονισμός προγραμμάτων) και άλλα ετερόκλητα στην ίδια υπηρεσία (ΕΥΘΥ, ΟΠΣ) και πολύ πιθανό θα καταστεί μη λειτουργική και αναποτελεσματική.

  Στην παρ. 10 να προστεθεί νέα παράγραφος η) Συντονίζει το θεματικό δίκτυο που αναφέρεται στο άρθρο 22 για την τεχνική βοήθεια.

 • 8 Ιανουαρίου 2022, 12:40 | Βασίλειος Μουστακλής

  Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου «ΣΔΕ» θα πρέπει να οριστικοποιείται κατόπιν της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης ώστε οι διάφοροι φορείς να έχουν την δυνατότητα να εκφράζουν τις απόψεις τους ή και να υποβάλλουν τις προτάσεις τους.

 • 7 Ιανουαρίου 2022, 16:43 | Γυφτάκης Θεοχάρης

  Δε δικαιολογείται μια τέτοιου είδους συγχώνευση ανομοιογενών υπηρεσιών!
  Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις, όπως περιγράφονται, δε θα φέρουν βελτίωση στις υπηρεσίες που παρέχουν, τουναντίον  θα προκαλέσουν μειωμένη ευελιξία και θα επηρεάσουν αρνητικά την ταχύτητα υλοποίησης των δράσεων της Π.Π. 2021-2027.

 • 7 Ιανουαρίου 2022, 13:10 | Ορέστης Αντωνίου

  Εργάστηκα στην ΕΥ ΟΠΣ την περίοδο 2017-2021, περίοδο που η υπηρεσία υλοποίησε το μεγάλο έργο του ΝΕΟΥ ΟΠΣ με πολύ μεγάλη επιτυχία – γεγονός που είναι προφανές σε όποιον ενεπλάκη με το ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020. Μετά λόγου γνώσεως λοιπόν μπορώ να δηλώσω ότι κάτι τέτοιο δεν θα ήταν δυνατόν εάν η ΕΥ ΟΠΣ δεν είχε τη δομή που έχει έως σήμερα.

  Πρόκειται για μια ευέλικτη και ομοιογενή υπηρεσία, τα στελέχη της οποίας βρίσκονται στον απαραίτητο συντονισμό που απαιτείται για τον ρόλο που επιτελεί. Η επάρκεια γνώσεων και ικανοτήτων σε τεχνικά και διαχειριστικά θέματα του ΕΣΠΑ είναι διάχυτη μεταξύ των στελεχών με αποτέλεσμα οι λύσεις που καλείται σε καθημερινή βάση να δώσει η ΕΥ ΟΠΣ να βρίσκονται και να υλοποιούνται άμεσα.

  Τα παραπάνω οφείλονται σε 2 παράγοντες:
  (1) Στο μέγεθος της ΕΥ ΟΠΣ.
  (2) Στο διακριτό ρόλο που επιτελεί στο σύστημα των ειδικών υπηρεσιών.

  Η διατάραξη της υφιστάμενης κατάστασης θα επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα στην λειτουργία και την εκπλήρωση του ρόλου της ΕΥ ΟΠΣ. Και αυτό όχι λόγω κάποιου καπρίτσιου των ανθρώπων της, αλλά διότι η συγχώνευση με οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία θα φέρει διατάραξη των συνθηκών που είναι απαραίτητες για την λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος. Η συνεργασία με την ΕΥΘΥ (αλλά και την ΑΠ και τις λοιπές υπηρεσίες) έχει υπάρξει άριστη, αλλά το μυστικό αυτής της επιτυχίας είναι ακριβώς το γεγονός ότι το πληροφοριακό σύστημα είχε την αυτονομία του από όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες. Θεωρώ ότι από τη φύση του το πληροφοριακό σύστημα οφείλει να διατηρεί την αυτονομία του για να επιτελέσει αποτελεσματικά την αποστολή του.

  Όσο για τον ανθρώπινο παράγοντα, έχω να πω ότι η αυτοπραγμάτωση και η ικανοποίηση από την εργασία μου, αλλά και η αυτοβελτίωση που έχω βιώσει την περίοδο εργασίας μου στην συγκεκριμένη υπηρεσία δεν έχει προηγούμενο. Και για αυτούς ακριβώς τους λόγους καταλαβαίνω την συνθήκη στην οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοί μου και συντάσσομαι στο αίτημά τους. Αλλά τονίζω ότι πέρα από τον ανθρώπινο παράγοντα, είναι συστημικό λάθος αυτό που πάει να γίνει με την ΕΥ ΟΠΣ.

 • 6 Ιανουαρίου 2022, 12:33 | Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

  Η προσπάθεια συγχώνευσης της Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ και της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης είναι απολύτως λανθασμένη και εκτός λογικής καθώς θα δημιουργήσει δυσλειτουργία ρόλων και αρμοδιοτήτων δύο εντελώς διαφορετικών υπηρεσιών με αντίκτυπο στην άμεση και μεσομακροπρόθεσμη απόδοση της νέας υπηρεσίας.
  Επίσης ο ορισμός της υπό συγχώνευση υπηρεσίας «Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής και Ψηφιακής Υποστήριξης» είναι εντελώς αδόκιμος, πρόχειρος και λανθασμένος καθώς δεν αποτυπώνει και τις δύο υπηρεσίες και εφόσον, εν τέλει, παραμείνει η συνένωση (παρότι λάθος κατά την άποψή μου), θα πρέπει να αλλάξει.

 • 5 Ιανουαρίου 2022, 16:50 | Γεράσιμος Λιγνός

  Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις, όπως περιγράφονται, για συγχώνευση των δύο υπηρεσιων, σε ένα πιο σύνθετα
  διοικητικό ετερογενές σχήμα, θα προκαλέσουν μειωμένη ευελιξία και λειτουργικότητα. Θα επηρεάσουν αρνητικά την ταχύτητα υλοποίησης των δράσεων της ΠΠ 2021-2027.
  Να αναθεωρηθεί το αρθρο και να μην προχωρησει η συγχώνευση.

 • 5 Ιανουαρίου 2022, 15:27 | Νίκος

  Μία άνευ λόγου και αιτίας συγχώνευση Υπηρεσιών, διαφορετικού αντικειμένου. Δε δικαιολογείται.
  Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις, όπως περιγράφονται, δε θα φέρουν βελτίωση στις υπηρεσίες που παρέχουν αλλά θα προκαλέσουν μειωμένη ευελιξία και θα επηρεάσουν αρνητικά την ταχύτητα υλοποίησης των δράσεων της ΠΠ 2021-2027.

 • 3 Ιανουαρίου 2022, 20:28 | Νεκτάριος Σκεύης

  Η συγχώνευση των δύο Υπηρεσιών δημιουργούν ένα πιο σύνθετο διοικητικό σχήμα ετερογενών Υπηρεσιών, με αποτέλεσμα τη μειωμένη ευελιξία και θέτοντας σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών και την αποτελεσματική απορρόφηση Κοινοτικών Πόρων! Σκοπός μιας συγχώνευσης πρέπει να είναι η βελτίωση των υπηρεσιών…

 • 3 Ιανουαρίου 2022, 11:49 | Χάρης

  Παρ.8 σχετικά με την συγχώνευση ΕΥΘΥ και ΕΥ ΟΠΣ
  Πρόκειται για μία άνευ λόγου και αιτίας συγχώνευση Υπηρεσιών, διαφορετικού αντικειμένου που δε δικαιολογείται ούτε από γνώστες των αντικειμένων των δύο Υπηρεσιών, ούτε από τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στη Δημόσια Διοίκηση.
  Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις, όπως περιγράφονται, για ένα πιο σύνθετο
  διοικητικό σχήμα ετερογενών Υπηρεσιών, θα προκαλέσουν μειωμένη ευελιξία και θα επηρεάσουν αρνητικά την ταχύτητα υλοποίησης των δράσεων της ΠΠ 2021-2027, θέτοντας σε κίνδυνο τον απώτερο στόχο που είναι η εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών και η αποτελεσματική απορρόφηση Κοινοτικών Πόρων!

 • 31 Δεκεμβρίου 2021, 12:56 | Εργαζόμενοι Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ

  Η επιτυχημένη πορεία και λειτουργία του ΟΠΣ, τόσο για το ΕΣΠΑ όσο και για τα λοιπά Προγράμματα και Ταμεία (συμπεριλαμβανομένου του ΟΠΣ Ταμείου Ανάκαμψης), οφείλεται αφενός στην υψηλή κατάρτιση, στο μορφωτικό επίπεδο και στο υψηλό αίσθημα ευθύνης των προϊσταμένων και των εξειδικευμένων στελεχών της ΕΥΟΠΣ, αφετέρου στο οργανωτικό σχήμα που προσδίδει στην ΕΥΟΠΣ την απαραίτητη αμεσότητα, ευελιξία για ταχεία λήψη αποφάσεων όπως ακριβώς επιτάσσει η διαχειριστική πραγματικότητα.
  Σύμφωνα με την παρούσα Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027», παρ.8, προβλέπεται η συγχώνευση της ΕΥΟΠΣ με την ΕΥΘΥ, Υπηρεσία με εντελώς διαφορετικό αντικείμενο: από τη μία ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων, η εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη χρηστών (ΕΥΟΠΣ) και από την άλλη η θεσμική υποστήριξη (ΕΥΘΥ).
  Πρόκειται για μία άνευ λόγου και αιτίας συγχώνευση Υπηρεσιών, διαφορετικού αντικειμένου η οποία δε δικαιολογείται ούτε από γνώστες των αντικειμένων των δύο Υπηρεσιών, ούτε από τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στη Δημόσια Διοίκηση. Γιατί το σχήμα που προτείνεται, με πλήρη συγχώνευση κάτω από την ίδια Διεύθυνση όλων των ειδικοτήτων (Νομικοί, Επιστήμονες Πληροφορικής κλπ), θα επιφέρει αποδιάρθρωση των αρμοδιοτήτων με καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων, δεδομένου ότι ο Προϊστάμενος της νέας Υπηρεσίας θα οφείλει να γνωρίζει και να αποφασίζει τόσο για θεσμικά όσο και για τεχνικά ζητήματα.
  Προφανώς και δεν έχει ληφθεί υπόψη ότι τα Πληροφοριακά συστήματα της ΕΥΟΠΣ δεν περιορίζονται στο ΕΣΠΑ, αλλά καλύπτουν τις ανάγκες διαχείρισης και άλλων Ταμείων (Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΠΑ, ΕΟΧ κλπ) τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο υποστήριξης της ΕΥΘΥ. Η θεμελιώδης διαφοροποίηση μεταξύ των δύο Υπηρεσιών τόσο στη φύση των αντικειμένων τους όσο και στο εύρος κάλυψης συστημάτων και Ταμείων προδιαγράφει ότι η συγχώνευση δε θα επιφέρει κανένα ουσιαστικό όφελος.
  Απεναντίας οι προτεινόμενες παρεμβάσεις όπως περιγράφονται στο Άρθρο 15, παρ 8, θα προκαλέσουν μειωμένη ευελιξία και θα επηρεάσουν αρνητικά την ταχύτητα υλοποίησης των δράσεων της ΠΠ 2021-2027, θέτοντας σε κίνδυνο τον απώτερο στόχο που είναι η εύρυθμη λειτουργία του ΟΠΣ και η αποτελεσματική απορρόφηση Κοινοτικών Πόρων, στόχο που επιτυγχάνει επί σειρά ετών η ΕΥΟΠΣ, με συνεχείς έξωθεν εύφημες μνείες και «επιβραβεύσεις» που λαμβάνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
  Παρά την εκ των πραγμάτων προσθήκη νέων αρμοδιοτήτων στην Υπηρεσία ΟΠΣ κατά το τελευταίο έτος (ΠΣ Ταμείου Ανάκαμψης, ΕΠΑ κλπ) δε διατηρείται η αυτοτέλεια και η στελεχιακή ενδυνάμωσή, αντιθέτως προτείνεται ένα πιο σύνθετο διοικητικό σχήμα ετερογενών Υπηρεσιών που νομοτελειακά θα προκαλέσει αναταράξεις στην εύρυθμη λειτουργία του ΟΠΣ και καθυστερήσεις στην απόκρισή του ΟΠΣ στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις.
  Τέλος, επισημαίνεται ότι ο προτεινόμενος τίτλος της νέας Υπηρεσίας, αναδεικνύει προχειρότητα του προτεινόμενου σχεδιασμού, καθώς υποβαθμίζει το κατοχυρωμένο όνομα της Υπηρεσίας του ΟΠΣ σε «Ψηφιακής Υποστήριξης», παρά το γεγονός ότι βασικά αντικείμενα της προτεινόμενης νέας Υπηρεσίας αποτελούν να «Σχεδιάζει, αναπτύσσει και προσαρμόζει» το πληροφοριακό σύστημα, αντικείμενα που προφανώς είναι πολύ πιο σύνθετα και επιστημονικώς απαιτητικά από την «υποστήριξη» και πιθανότητα προήλθε εκ παραδρομής από την ανάγκη να χρησιμοποιηθεί η λέξη «Υποστήριξη» που υπήρχε στην Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης στην ΠΠ 2014-2020.