Άρθρο 36 Εφαρμογή κρατικών ενισχύσεων

  1. Στις περιπτώσεις δράσεων και πράξεων κρατικών ενισχύσεων και ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που παρέχονται σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 1407/2013, που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου που εποπτεύει τον φορέα διαχείρισης, εγκρίνονται οι προκηρύξεις και προσκλήσεις προς τους δικαιούχους ενισχύσεων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, με την επιφύλαξη της παρ. 14 του άρθρου 10. Η σύμφωνη γνώμη αφορά στην τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων και στη χρήση του ΟΠΣΚΕ. Στο πλαίσιο αυτό, σε κάθε πρόσκληση προς τους δικαιούχους των ενισχύσεων, καθορίζονται οι κατηγορίες των δικαιούχων, οι επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν στην ενίσχυση, οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης, οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα με την υπαγωγή των δικαιούχων.
  2. 2. Στην εγκριτική απόφαση της προκήρυξης ή της πρόσκλησης δύναται να προβλέπεται η δυνατότητα να πιστοποιούνται οι δαπάνες των επιμέρους έργων από ορκωτούς λογιστές, οι οποίοι υποβάλλουν σχετική βεβαίωση περί της νομιμότητας και της κανονικότητας διενέργειας των δαπανών, της ορθής λογιστικής καταχώρισης αυτών, της εξόφλησής τους, καθώς και ότι οι δαπάνες πραγματοποιήθηκαν εντός της επιλέξιμης περιόδου, ότι αφορούν το εγκεκριμένο έργο, ότι υπήρξε συμμόρφωση με τους όρους της απόφασης χορήγησης της ενίσχυσης και ότι υπάρχουν επαρκή δικαιολογητικά. Ο ορκωτός λογιστής επιλέγεται από τον δικαιούχο και η δαπάνη του είναι επιλέξιμη στο οικείο πρόγραμμα.
  3. Οι προκηρύξεις των ενισχύσεων δημοσιεύονται μέσω του διαδικτυακού τόπου του αντίστοιχου Προγράμματος, του ιστοτόπου www.espa.gr και του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
  4. Οι παρ. 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 47 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) εφαρμόζονται και για τα Προγράμματα της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.