Άρθρο 30 Έλεγχος δημοσίων συμβάσεων

 1. Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος διασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τους ισχύοντες ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και την τήρηση των αρχών της ίσης μεταχείρισης, της απαγόρευσης των διακρίσεων, της διαφάνειας, της ελεύθερης κυκλοφορίας και του ανταγωνισμού καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.
 2. Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος είναι αρμόδια για τον έλεγχο της νομιμότητας των διαδικασιών διακήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021-2027.
 3. Για τις συμβάσεις που ελέγχονται υποχρεωτικά, η θετική γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής αποτελεί όρο που λαμβάνεται υπόψη και μνημονεύεται στις οικείες αποφάσεις διακήρυξης υπό ανάθεση συμβάσεων ή στις αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται από τα αποφασίζοντα όργανα των Δικαιούχων.
 • 4. Στο άρθρο 30 «Έλεγχος Δημόσιων Συμβάσεων», η παρ. 1 να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «1. Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος διασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τους ισχύοντες γνωσιακούς και εθνικούς κανόνες σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και την τήρηση των αρχών της ίσης μεταχείρισης, της απαγόρευσης των διακρίσεων, της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, της διαφάνειας, της ελεύθερης κυκλοφορίας και του ανταγωνισμού καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας».

  Αιτιολόγηση: η προτεινόμενη προσθήκη βασίζεται στις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 73 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων καθώς και στις προβλέψεις του άρθρου 14 και του Παραρτήματος VII της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 00:45 | Σωματείο Εργαζομένων στις Υπηρεσίες ΕΣΠΑ

  Είναι απαραίτητο να θεσμοθετηθεί η προσωπική νομική κάλυψη των υπαλλήλων στις Υπηρεσίες του παρόντος νόμου, των οποίων τα καθήκοντα και οι ενέργειες έρχονται σε σύγκρουση με άλλους ενδιαφερόμενους. Το Σωματείο θεωρεί ότι, με εξαίρεση περιπτώσεις δόλου και βαριάς αμέλειας, οι υπάλληλοι θα πρέπει να τύχουν αντίστοιχης θεσμικής υποστήριξης όπως και οι συνάδελφοι σε άλλες δημόσιες δομές ελέγχου.

 • 8 Ιανουαρίου 2022, 18:39 | Βασίλειος Μουστακλής

  Λόγω του ότι τα στελέχη των διαχειριστικών αρχών αποτελούν τη μοναδική περίπτωση στη αλυσίδα του ελέγχου (των ελεγκτικών μηχανισμών όπως ΕΑΑΔΗΣΥ, ΑΕΠΠ, Επίτροποι ΕΣ, κτλ) των δημοσίων συμβάσεων όπου το προσωπικό μπορεί να διωχθεί ποινικά και κατ’ αντιστοιχία με το άρθρο 9 παρ. α του παρόντος νόμου θα πρέπει να προστεθεί η εξής παράγραφος (Άρθρο 30 παρ. 4.α και 4.Β):

  α) Το εν γένει προσωπικό των Διαχειριστικών αρχών δεν διώκεται ποινικά για τα διαλαμβανόμενα σε έλεγχο της νομιμότητας των διαδικασιών διακήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021-2027 που συνέταξε ή συνυπέγραψε κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Εξαιρούνται των ανωτέρω η περίπτωση κατά την οποία το προσωπικό ενήργησε με δόλο, ή παραβίαση του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση του κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
  β) Το προσωπικό των Διαχειριστικών αρχών, δεν υπέχει προσωπικά αστική ευθύνη έναντι οποιουδήποτε για πράξεις ή παραλείψεις του κατά την άσκηση των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του. Η διάταξη αυτή δεν απαλλάσσει τους ανωτέρω από ευθύνη τους έναντι του Ελληνικού Δημοσίου για πράξεις ή παραλείψεις από δόλο ή βαριά αμέλεια.