Άρθρο 38 Καταπολέμηση της απάτης

  1. Στο πλαίσιο διαχείρισης και ελέγχου των Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 οι εμπλεκόμενες Αρχές και φορείς λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την πρόληψη, τον εντοπισμό, και την αντιμετώπιση φαινόμενων απάτης, σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κανονισμού.
  2. Για την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης εφαρμόζεται σύστημα διαχείρισης απάτης με καθορισμένες αρμοδιότητες, μέτρα και μηχανισμούς αναφοράς στις διαδικασίες του/των Εγχειριδίου/ων Διαδικασιών ΣΔΕ, διασφαλίζεται η συνεργασία με τους αρμόδιους εθνικούς φορείς και τις υπηρεσίες της Επιτροπής, καθώς και η εκπαίδευση των στελεχών των εμπλεκόμενων Αρχών/φορέων.
  3. Το Εσωτερικό Δίκτυο Συνεργασίας για την Καταπολέμηση της Απάτης μεταξύ των Διαχειριστικών Αρχών, που συγκροτείται με βάση το άρθρο 22 λειτουργεί ως μηχανισμός υποστήριξης του έργου των Διαχειριστικών Αρχών για να διασφαλίζεται η εφαρμογή των μέτρων καταπολέμησης της απάτης και να αξιολογείται η αποτελεσματικότητά τους. Το Δίκτυο λειτουργεί με στόχο την ανάπτυξη συναντίληψης σε θέματα πρόληψης και καταπολέμησης της απάτης, όπως επίσης για την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών σε σχέση με την εφαρμογή των προβλεπόμενων σχετικών διαδικασιών, την επίλυση προβλημάτων, και την περαιτέρω βελτίωση και προσαρμογή τους. Η ανταλλαγή πληροφοριών και η μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των μελών του Εσωτερικού Δικτύου Συνεργασίας για την Καταπολέμηση της Απάτης γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «ΔΙΑΥΛΟΣ».
  4. Νέα μέτρα για την πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης που κρίνεται σκόπιμο να υιοθετηθούν κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2021-2027, ενσωματώνονται στα ΣΔΕ των Προγραμμάτων.

Ειδικά για τα Προγράμματα που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το ΤΣ, εξαιρουμένων των Προγραμμάτων INTERREG, η υφιστάμενη Εθνική Στρατηγική κατά της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις, επικαιροποιείται, εφόσον απαιτείται, υπό την ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης της ΕΑΣ.

Η ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) σχετικά με νέα μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου της OLAF για την εφαρμογή του άρθρου 325 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποβάλλεται ετησίως μέσω της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ)/AFCOS.

  1. Για την πρόληψη της απάτης για κατηγορίες προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών του παρόντος και της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ ισχύουν οι υποχρεώσεις που ορίζονται στα άρθρα 26 και 40.
  2. Για τα θέματα παρατυπιών και απάτης, οι αρμόδιες Αρχές/φορείς για τη διαχείριση και τον έλεγχο των Προγραμμάτων δύνανται να αξιοποιούν το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ), το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (OΠΣΚΕ) και το Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΚΕΗΣ), και να αντλούν στοιχεία από πληροφοριακά συστήματα της δημόσιας διοίκησης του άρθρου 47 μέσω διαλειτουργικότητας.
  3. Για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης κατά την υλοποίηση των Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 ισχύει η ενισχυμένη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπως θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4786/2021 (A’ 43).
  4. Η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχουν την αναγκαία πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 69 του Κανονισμού σχετικά με τις περιπτώσεις απάτης.