Άρθρο 35 Μορφές χρηματοδοτικής συνεισφοράς και υποστήριξης

  1. Η συνεισφορά της Ένωσης στο πρόγραμμα είναι δυνατόν να λάβει μία από τις ακόλουθες μορφές:

α) χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με τις δαπάνες των συναφών πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Κανονισμού και με βάση οποιοδήποτε από τα ακόλουθα στοιχεία:

αα) την εκπλήρωση των όρων ή

αβ) την επίτευξη των αποτελεσμάτων,

β) επιστροφή της στήριξης που παρασχέθηκε στους δικαιούχους για την υλοποίηση των πράξεων σύμφωνα με τα Κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ του Τίτλου V του Κανονισμού,

γ) μοναδιαίες δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 94 του Κανονισμού, οι οποίες καλύπτουν όλες ή ορισμένες ειδικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που προσδιορίζονται με σαφήνεια εκ των προτέρων με αναφορά σε ποσό ανά μονάδα,

δ) κατ’ αποκοπή ποσά σύμφωνα με το άρθρο 94 του Κανονισμού, τα οποία καλύπτουν συνολικά όλες ή ορισμένες ειδικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που προσδιορίζονται με σαφήνεια εκ των προτέρων,

ε) χρηματοδότηση με ενιαίο συντελεστή σύμφωνα με το άρθρο 94 του Κανονισμού, η οποία καλύπτει ειδικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που προσδιορίζονται με σαφήνεια εκ των προτέρων με την εφαρμογή ποσοστού,

στ) συνδυασμός των μορφών στις οποίες αναφέρονται τα στοιχεία των περ. α) έως ε).

  1. α) Η συνεισφορά της Ένωσης σε ένα Πρόγραμμα σύμφωνα με τις περ. γ), δ) και ε) της παρ. 1, γίνεται, είτε βάσει των ποσών και των συντελεστών που εγκρίνονται στην απόφαση για την έγκριση του Προγράμματος ή την τροποποίησή του σε συνέχεια υποβολής σχετικής πρότασης, είτε όπως ορίζεται σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη της ΕΕ σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 94 του Κανονισμού.

β) Η συνεισφορά της Ένωσης στο σύνολο ή σε μέρη μιας προτεραιότητας Προγραμμάτων σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 1 γίνεται, είτε βάσει των ποσών που εγκρίνονται με την απόφαση για την έγκριση του Προγράμματος/Προγραμμάτων ή την τροποποίησή του/τους μετά από σχετική πρόταση προς την Ένωση, είτε όπως ορίζεται σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη της Ένωσης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 95 του Κανονισμού.

γ) Η συνεισφορά της Ένωσης για πρόσθετες δράσεις τεχνικής βοήθειας για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και αποδοτικότητας των φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση και τη χρήση των Ταμείων λαμβάνει υποχρεωτικά τη μορφή χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις δαπάνες των συναφών πράξεων.

  1. Όταν η συνεισφορά της Ένωσης λαμβάνει οποιαδήποτε από τις μορφές που περιγράφονται στις περ. α), γ), δ) ή ε) της παρ. 1, οι έλεγχοι της Επιτροπής και της Αρχής Ελέγχου, καθώς και οι διαχειριστικές επαληθεύσεις για τα ποσά αυτά έχουν ως αποκλειστικό στόχο να επαληθεύσουν ότι έχουν εκπληρωθεί οι όροι για την επιστροφή της συνεισφοράς από την Επιτροπή ή έχουν επιτευχθεί τα αποτελέσματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η υποστήριξη του Προγράμματος στους δικαιούχους μπορεί να λάβει οποιαδήποτε μορφή.
  2. Η συνεισφορά της ΕΕ χρησιμοποιείται από το Πρόγραμμα για την παροχή στήριξης στους δικαιούχους υπό μορφή επιχορηγήσεων, χρηματοδοτικών μέσων ή βραβείων ή συνδυασμού αυτών.
  3. Οι επιχορηγήσεις που παρέχονται στους δικαιούχους από το Πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

α) επιστροφή επιλέξιμων δαπανών που αποδεδειγμένα πραγματοποιήθηκαν από έναν δικαιούχο ή από τον ιδιώτη εταίρο των πράξεων ΣΔΙΤ και καταβλήθηκαν για την υλοποίηση πράξεων, συνεισφορές σε είδος και κόστος απόσβεσης,

β) μοναδιαίες δαπάνες,

γ) κατ’ αποκοπή ποσά,

δ) χρηματοδότηση με κατ’ αποκοπή συντελεστή,

ε) συνδυασμός των μορφών των περ. α) έως δ), μόνον όταν καθεμία από αυτές καλύπτει διαφορετικές κατηγορίες δαπανών ή όταν χρησιμοποιούνται για διαφορετικά έργα που αποτελούν μέρος μιας πράξης ή για διαδοχικά στάδια μιας πράξης,

στ) χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με τις δαπάνες, υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές επιχορηγήσεις καλύπτονται από επιστροφή της συνεισφοράς της Ένωσης σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 1.

  1. Αν οι συνολικές δαπάνες μιας πράξης δεν υπερβαίνουν τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ, η συνεισφορά που παρέχεται στον δικαιούχο από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το ΤΔΜ, το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ λαμβάνει τη μορφή μοναδιαίων δαπανών, κατ’ αποκοπή ποσών ή ενιαίων συντελεστών, εξαιρουμένων των πράξεων για τις οποίες η στήριξη συνιστά κρατική ενίσχυση. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται χρηματοδότηση με ενιαίο συντελεστή, μόνον οι κατηγορίες δαπανών στις οποίες εφαρμόζεται ο ενιαίος συντελεστής μπορούν να επιστρέφονται σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 1.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, η Διαχειριστική Αρχή μπορεί να συμφωνήσει να εξαιρεθούν ορισμένες πράξεις στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας από την απαίτηση που ορίζεται στο εν λόγω εδάφιο, υπό την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει προηγουμένως εγκρίνει την εν λόγω εξαίρεση. Επιπλέον, οι αποζημιώσεις και οι μισθοί που καταβάλλονται στους συμμετέχοντες μπορούν να επιστραφούν σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 1.

Ειδικά για τα Προγράμματα INTERREG, σε περίπτωση που η δημόσια συνεισφορά, στο πλαίσιο της υλοποίησης Προγράμματος μικρού έργου, δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, η συνεισφορά του ΕΤΠΑ, ή κατά περίπτωση, μηχανισμού εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης, λαμβάνει τη μορφή μοναδιαίων δαπανών, κατ’ αποκοπή ποσών ή χρηματοδότησης με ενιαίο συντελεστή, εξαιρουμένων των έργων για τα οποία η στήριξη από τα Ταμεία συνιστά κρατική ενίσχυση.

  1. Όταν η συνεισφορά της Ένωσης, στο σύνολο ή σε μέρη προτεραιότητας προγραμμάτων, λαμβάνει τη μορφή χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις δαπάνες των συναφών πράξεων, οι πράξεις που χρηματοδοτούνται μέσω της συνεισφοράς αυτής, ακολουθούν τους ίδιους κανόνες με οποιαδήποτε άλλη πράξη που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα, με την επιφύλαξη της παρ. 3.
  2. Η μορφή που λαμβάνει η επιχορήγηση που παρέχεται στους δικαιούχους πράξεων και οι όροι για την πληρωμή της καθορίζονται στην πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης ή το αργότερο στην απόφαση ένταξης της πράξης στο Πρόγραμμα.
  3. Οι πληρωμές στους δικαιούχους από το ΠΔΕ λαμβάνουν τη μορφή ποσοστού επί της συνολικής επιχορήγησης της πράξης ή μέρους αυτής, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης και τον προγραμματισμό υλοποίησης της πράξης, ανεξάρτητα από τη μορφή που λαμβάνει η επιχορήγηση στο πλαίσιο του Προγράμματος.