Άρθρο 10 Ενδιάμεσοι φορείς

 1. Οι Ενδιάμεσοι Φορείς εκτελούν συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 6, υπό την ευθύνη και την εποπτεία της. Οι Ενδιάμεσοι Φορείς ορίζονται με απόφαση ορισμού, στην οποία προσδιορίζονται και τα καθήκοντα που τους ανατίθενται.
 2. Ενδιάμεσοι Φορείς δύναται να οριστούν για να ασκήσουν καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής σε πράξεις των Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία.
 3. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στους Τομείς της Έρευνας και Καινοτομίας δύναται να ορίζεται Ενδιάμεσος Φορέας για πράξεις κρατικών ενισχύσεων στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας που περιλαμβάνονται στα Προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2021-2027.
 4. Η περ. ε) της παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 4314/2014 (Α’ 265), ως προς τη δυνατότητα ορισμού, ως Ενδιάμεσου Φορέα, της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας» (δ.τ. ΕΦΕΠΑΕ) εφαρμόζεται και για τα Προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2021-2027, όπως επίσης στην περίπτωση που ο ΕΦΕΠΑΕ ορίζεται δικαιούχος για δράσεις ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που παρέχονται σύμφωνα με τους Κανονισμούς αριθ. 1407/2013 ή αριθ. 717/2014 της Επιτροπής, σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 9 του άρθρου 2 του Κανονισμού.
 5. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΟΑΕΔ) δύναται να ορίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας στα Προγράμματα για να ασκεί καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής για τη διαχείριση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+.
 6. Η «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία», με διακριτικό τίτλο «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα» (ΕΑΤ Α.Ε.), η «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Ανώνυμη Εταιρία» με διακριτικό τίτλο «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων» (ΕΑΤΕ Α.Ε.) και η «Κοινωνία της Πληροφορίας» με διακριτικό τίτλο «ΚτΠ Α.Ε.» δύναται να ορίζονται ως Ενδιάμεσοι Φορείς στα Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία.
 7. Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να ορίζεται Ενδιάμεσος Φορέας για να ασκεί καθήκοντα Διαχειριστικής Αρχής για τη διαχείριση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+.
 8. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ – ΒΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να ορίζεται Ενδιάμεσος Φορέας για να ασκεί καθήκοντα Διαχειριστικής Αρχής για τη διαχείριση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ.

9.α) Για την υλοποίηση στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, οι εδαφικές αρχές, εφόσον αναλαμβάνουν καθήκοντα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Διαχειριστικής Αρχής, εκτός από την επιλογή των πράξεων, ορίζονται από την οικεία Διαχειριστική Αρχή ως Ενδιάμεσοι Φορείς.

β) Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης που αναλαμβάνουν την άσκηση καθηκόντων που δεν καλύπτονται από την παρ. 3 του άρθρου 33 του Κανονισμού και τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Διαχειριστικής Αρχής ή του Οργανισμού Πληρωμών όταν έχει επιλεγεί ως επικεφαλής Ταμείο το ΕΓΤΑΑ, ορίζονται από τη Διαχειριστική Αρχή ως Ενδιάμεσοι Φορείς.

 1. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ.), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων ως Διαχειριστική Αρχή:

α) αναθέτει στην Ειδική Υπηρεσία «Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» του άρθρου 11, ως Ενδιάμεσο Φορέα, την άσκηση των καθηκόντων λογιστικής λειτουργίας για τα τρία Προγράμματα των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, και

β) δύναται να αναθέτει την άσκηση καθηκόντων για τη διαχείριση πράξεων στο πλαίσιο των Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σε άλλους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης ή φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς παρέμβασης των Προγραμμάτων αυτών, με τον ορισμό τους ως Ενδιάμεσων Φορέων.

 1. Για πράξεις που προβλέπουν στήριξη από το ΕΤΠΑ ή το ΕΚΤ+ και συμπεριλαμβάνονται σε Πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», η Διαχειριστική Αρχή ορίζει ως Ενδιάμεσο Φορέα τον φορέα υλοποίησης του Προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη».
 2. Οι ορισθέντες Ενδιάμεσοι Φορείς κρατικών ενισχύσεων του ν. 4314/2014 εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους για τα έργα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 που μεταφέρονται σε Προγράμματα της περιόδου 2021-2027.
 3. Οι Ενδιάμεσοι Φορείς των παρ. 1 έως 12 που εμπλέκονται σε περιπτώσεις διαφθοράς και απάτης, κατόπιν πορισμάτων ελέγχων, αποκλείονται αυτοδίκαια, και μέχρι τη συμμόρφωσή τους με τα επιβαλλόμενα διορθωτικά μέτρα, από μελλοντικές αναθέσεις καθηκόντων Διαχειριστικής Αρχής.
 4. Με την απόφαση ορισμού Ενδιάμεσου Φορέα ρυθμίζεται κάθε ζήτημα σχετικό με την άσκηση των καθηκόντων που αναλαμβάνει και ιδίως:

α) ο φορέας που αναλαμβάνει την άσκηση των καθηκόντων της Διαχειριστικής Αρχής του οικείου Προγράμματος,

β) οι πράξεις που αναλαμβάνει και ο προϋπολογισμός της κάθε πράξης,

γ) τα καθήκοντα που ανατίθενται,

δ) οι υποχρεώσεις του Ενδιάμεσου Φορέα και της Διαχειριστικής Αρχής,

ε) το αρμόδιο όργανο για την ένταξη των πράξεων, τις εκθέσεις επαληθεύσεων και τις δημοσιονομικές διορθώσεις.

 1. Οι αποφάσεις της παρ. 1 αναρτώνται στον δικτυακό τόπο «Διαύγεια» με μέριμνα του οργάνου που τις εξέδωσε και ισχύουν από την ανάρτησή τους σε αυτόν, καθώς και στις ιστοσελίδες της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής και του Ενδιάμεσου Φορέα αντίστοιχα, χωρίς να απαιτείται η δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • 10 Ιανουαρίου 2022, 16:19 | Γαβριήλ Κουγιανός

  Συμμετοχή της ΚΕΔΕ στη Διαβούλευση

  ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
  Άρθρο 10: Ενδιάμεσοι φορείς
  Θεωρούμε ιδιαίτερα θετική εξέλιξη των ενίσχυση του ρόλου των τοπικών εδαφικών/ αστικών αρχών, που έχει ξεκινήσει από την ΠΠ 2024-2020 και συνεχίζεται στην ΠΠ 2021-2027 στο πλαίσιο του ΣΠ.5, με τη δυνατότητα ορισμού τους ως Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης, τόσο για την υλοποίηση στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, όσο και μέσα από την συμμετοχή τους στις Ομάδες Τοπικής Δράσης κατά την υλοποίηση των ΤΑΠΤοΚ. Εντούτοις, είναι ένας ρόλος καινούριος για τους Δήμους και έχει διαπιστωθεί ότι προκύπτουν ζητήματα τεχνογνωσίας και επάρκειας ανθρώπινου δυναμικού, βάσει και της εμπειρίας της ΠΠ 2014-2020. Έχει καταγραφεί ότι δεν βρίσκονται όλοι οι Δήμοι στο ίδιο επίπεδο τεχνικής και διαχειριστικής ετοιμότητας και ικανότητας. Οριζόντιος στόχος θα πρέπει να είναι η ενδυνάμωση της τοπικής αυτοδιοίκησης και η διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στο διαχειριστικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Συνεπώς, εκτιμούμε ότι απαιτούνται παράλληλα ενέργειες και πόροι (τεχνική βοήθεια) για:
  – Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των υπηρεσιών όπως και των υποδομών των Δήμων με εξειδίκευση στη διαχείριση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων, ώστε να στηριχθεί η επιτυχία του ρόλου των Δήμων που θα αναλάβουν ως ΕΦΔ ή θα συμμετέχουν σε ΟΤΔ.
  – Ενημέρωση και πληροφόρηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω της εκπόνησης οδηγών, διοργάνωσης ενημερωτικών συναντήσεων κ.λπ. για το περιεχόμενο και τις διαδικασίες του νέου ΕΣΠΑ
  Η ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης και της διαδημοτικής συνεργασίας, μέσω ομάδων εργασίας, ημερίδων, κοινών δράσεων θα συντελέσει στην μεταφορά τεχνογνωσίας, στη διάχυση της πληροφόρησης και στην ανάδειξη καλών πρακτικών. Για την εγκαθίδρυση της διαδημοτικής συνεργασίας, εργάζεται και αναλαμβάνει περαιτέρω πρωτοβουλίες η ΚΕΔΕ, ως κατάλληλος κεντρικός συντονιστικός φορέας, και χρειάζεται παράλληλη στήριξη από την κεντρική διοίκηση και διασφάλιση των απαραίτητων πόρων.