Άρθρο 8 Αρμοδιότητες Διαχειριστικής Αρχής Προγραμμάτων INTERREG 2021-2027

  1. Η Ειδική Υπηρεσία INTERREG 2021-2027, ως Διαχειριστική Αρχή των πέντε (5) Προγραμμάτων INTERREG που προσδιορίζονται στις υποπερ. εα) έως εε) της περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 3, είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση κάθε Προγράμματος με σκοπό την επίτευξη των στόχων του. Εντός του πλαισίου αυτού, για κάθε Πρόγραμμα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής του Προγράμματος και υποβάλλει στην Ε.Ε. πρόταση τροποποίησής του όποτε αυτό απαιτείται, μετά από διαβούλευση και έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης,

β) διενεργεί τις αξιολογήσεις του Προγράμματος που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κανονισμού INTERREG, βάσει σχεδίου αξιολόγησης που εγκρίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης,

γ) παρέχει στην Επιτροπή στοιχεία για την επανεξέταση επιδόσεων σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού INTERREG, στη βάση των πλέον πρόσφατων διαθέσιμων δεδομένων για την υλοποίηση του Προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό, εξασφαλίζει τη συνέχεια στα ζητήματα που τίθενται από την Επιτροπή και την ενημερώνει, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της επανεξέτασης, για τα μέτρα που έχουν ληφθεί,

δ) διαβιβάζει στην Επιτροπή τελική έκθεση επιδόσεων, σύμφωνα με τα άρθρο 33 του Κανονισμού INTERREG, μετά από έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης,

ε) υποστηρίζει το έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης, παρέχει έγκαιρα σε αυτήν τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων της και διασφαλίζει ότι δίνεται συνέχεια στις αποφάσεις και τις συστάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης,

στ) ορίζει υπεύθυνο επικοινωνίας για κάθε Πρόγραμμα INTERREG, ή συνολικά για τα Προγράμματα INTERREG αρμοδιότητάς της,

ζ) διασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις διαφάνειας και επικοινωνίας που ορίζονται στις παρ. 2 έως και 6 του άρθρου 49 του Κανονισμού και του άρθρου 36 του Κανονισμού INTERREG. Στο πλαίσιο αυτό η Διαχειριστική Αρχή:

ζα) εξασφαλίζει ότι, εντός έξι (6) μηνών από την απόφαση για την έγκριση του Προγράμματος, υπάρχει ειδικός ιστότοπος στον οποίο διατίθενται πληροφορίες που καλύπτουν τους στόχους, τις δραστηριότητες, τις διαθέσιμες ευκαιρίες χρηματοδότησης και τα επιτεύγματα του Προγράμματος,

ζβ) δημοσιεύει χρονοδιάγραμμα προγραμματισμένων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, το οποίο επικαιροποιείται τουλάχιστον τρεις φορές κατ’ έτος,

ζγ) δημοσιεύει κατάλογο των πράξεων που έχουν επιλεγεί για στήριξη σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και επικαιροποιεί τον εν λόγω κατάλογο τουλάχιστον κάθε τέσσερις (4) μήνες,

ζδ) ενημερώνει, πριν από τη σχετική δημοσίευση, τους δικαιούχους ότι τα δεδομένα θα δημοσιοποιηθούν,

ζε) εξασφαλίζει ότι το υλικό επικοινωνίας και προβολής, μεταξύ άλλων στο επίπεδο των δικαιούχων, διατίθεται, κατόπιν σχετικού αιτήματος, σε θεσμικά όργανα, φορείς ή οργανισμούς της Ένωσης.

η) Για την επιλογή των πράξεων η Διαχειριστική Αρχή:

ηα) δίνει ρητή έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης ή στην Επιτροπή Καθοδήγησης για τις περιπτώσεις πράξεων, το σύνολο ή μέρος των οποίων υλοποιείται εκτός της περιοχής του Προγράμματος εντός ή εκτός της Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 22 του Κανονισμού INTERREG×

ηβ) κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, ενημερώνει την Επιτροπή για τα κριτήρια επιλογής των πράξεων, πριν από την αρχική υποβολή τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης ή, κατά περίπτωση, στην Επιτροπή Καθοδήγησης. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις των εν λόγω κριτηρίων×

ηγ) για κάθε πράξη INTERREG, παρέχει στον επικεφαλής ή στον μόνο εταίρο έγγραφο με το οποίο καθορίζονται οι όροι για τη στήριξη της συγκεκριμένης πράξης, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών απαιτήσεων που αφορούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πρέπει να παρασχεθούν, το σχέδιο χρηματοδότησής της, την προθεσμία για την υλοποίησή της και, ανάλογα με την περίπτωση, την εφαρμοστέα μέθοδο για τον καθορισμό των δαπανών της πράξης και τους όρους για την καταβολή της στήριξης. Στο εν λόγω έγγραφο καθορίζονται επίσης οι υποχρεώσεις του επικεφαλής εταίρου όσον αφορά τις ανακτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 52 του Κανονισμού INTERREG.

θ) Στην περίπτωση αξιοποίησης χρηματοδοτικών μέσων, καταρτίζει, υπό την ευθύνη της, εκ των προτέρων αξιολόγηση, την οποία εξετάζει η Επιτροπή Παρακολούθησης.

ι) Σε περίπτωση που στα Προγράμματα των υποπερ. εδ) και εε) της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 3, προγραμματίζονται μεγάλα έργα υποδομής, αποστέλλει στην Επιτροπή κατάλογο των προγραμματιζόμενων μεγάλων έργων υποδομής. Επιπλέον, διαβιβάζει στην Επιτροπή, προς ενημέρωση, υπόμνημα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρ. 4 του άρθρου 57 του Κανονισμού, για κάθε μεγάλο έργο υποδομής το αργότερο δύο (2) μήνες πριν από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης ή Καθοδήγησης, στην ημερήσια διάταξη της οποίας έχει περιληφθεί η επιλογή του.

ια) Μεριμνά, μέσω της ειδικής Μονάδας της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 7, για τις διαδικασίες των διαχειριστικών επαληθεύσεων σε δικαιούχους που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση, ασκεί τις αρμοδιότητες για τις διαχειριστικές επαληθεύσεις, του άρθρου 46 του Κανονισμού INTERREG, που προβλέπονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου κάθε Προγράμματος.

ιβ) Εφαρμόζει κατάλληλες διαδικασίες για να επιβεβαιώνεται ότι οι δαπάνες που εγγράφονται στους λογαριασμούς είναι νόμιμες και κανονικές.

ιγ) Παρακολουθεί, όπου απαιτείται, την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων από τους δικαιούχους που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Κανονισμού.

ιδ) Εφαρμόζει αποτελεσματικά και αναλογικά μέτρα καταπολέμησης της απάτης, λαμβάνοντας υπόψη τους εντοπισθέντες κινδύνους.

ιε) Προλαμβάνει, εντοπίζει και διορθώνει παρατυπίες.

ιστ) Προβαίνει στην ακύρωση του συνόλου ή μέρους της ενωσιακής συνεισφοράς σε μία πράξη, η οποία επιβάλλεται βάσει των αποτελεσμάτων επαλήθευσης ή ελέγχου.

ιζ) Μεριμνά, ώστε τυχόν ποσά που καταβλήθηκαν ως αποτέλεσμα παρατυπίας, να ανακτώνται από τον επικεφαλής ή τον μόνο εταίρο και είναι υπεύθυνη για την επιστροφή των σχετικών ποσών στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, σύμφωνα με τον καταμερισμό των ευθυνών μεταξύ της Ελλάδας και του άλλου Κράτους Μέλους ή της χώρας-εταίρου, όπως ορίζεται στο κάθε Πρόγραμμα INTERREG.

ιη) Συντάσσει για κάθε λογιστική χρήση τη διαχειριστική δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα XVIII του Κανονισμού.

ιθ) Διασφαλίζει ότι τηρούνται όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη διαδρομή ελέγχου.

κ) Διασφαλίζει ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα, τα οποία σχετίζονται με μια πράξη που στηρίζεται από τα Ταμεία, τηρούνται στο κατάλληλο επίπεδο για πενταετή περίοδο από τις 31 Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιείται η τελευταία πληρωμή προς τον δικαιούχο.

κα) Διασφαλίζει πως για κάθε πράξη, καταγράφονται ηλεκτρονικά και αποθηκεύονται στο ΟΠΣ τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δημοσιονομική διαχείριση, τις επαληθεύσεις και τους ελέγχους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα XVΙI του Κανονισμού, και διασφαλίζει την προστασία, την ακεραιότητα και τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των δεδομένων και την ταυτοποίηση των χρηστών.

κβ) Διαβιβάζει ηλεκτρονικά στην Επιτροπή τα συγκεντρωτικά δεδομένα για το Πρόγραμμα στις προθεσμίες που τίθενται, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού INTERREG. Τα δεδομένα που υποβάλλονται είναι αξιόπιστα και αντικατοπτρίζουν τα δεδομένα που αποθηκεύονται ηλεκτρονικά σύμφωνα με την υποπερ. κα).

κγ) Συνεργάζεται με την Επιτροπή, την Εθνική Αρχή Συντονισμού, τη Λογιστική Αρχή, καθώς και με άλλες ενωσιακές ή εθνικές Αρχές και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους, εφαρμόζοντας τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

  1. Αν η Διαχειριστική Αρχή είναι και δικαιούχος στο πλαίσιο του Προγράμματος, οι ρυθμίσεις για τις διαχειριστικές επαληθεύσεις εξασφαλίζουν διαχωρισμό των καθηκόντων.
  2. Η Διαχειριστική Αρχή, έπειτα από διαβούλευση με τις συνεργαζόμενες χώρες κάθε Προγράμματος INTERREG, συγκροτεί την Κοινή Γραμματεία του αντίστοιχου Προγράμματος, όπως προβλέπεται στην περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 7, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9.
  3. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η Διαχειριστική Αρχή επικουρείται από την αντίστοιχη Κοινή Γραμματεία κάθε Προγράμματος INTERREG αρμοδιότητάς της.
  • 3 Ιανουαρίου 2022, 11:42 | Βαγγέλης Βιδάλης

    Και από το προτεινόμενο άρθρο 8, δεν προκύπτει κάποια ουσιαστική αλλαγή σε σχέση με τα σημερινά ισχύοντα. Συνεπώς δεν τεκμηριώνεται, είτε στο σχέδιο νόμου είτε στην αιτιολογική έκθεση, γιατί δημιουργείται ΝΕΑ υπηρεσία για τα προγράμματα Interreg όταν υπάρχει και λειτουργεί η υφιστάμενη εδώ και 17 χρόνια, με αποδεδειγμένα θετικό απολογισμό. Αφού τα προγράμματα παραμένουν τα ίδια και στη νέα προγραμματική περίοδο, γιατί πρέπει να δημιουργηθεί νέα υπηρεσία; Τί το επιπρόσθετο ή διαφορετικό θα προσφέρει από την υφιστάμενη, όταν μάλιστα δεν υπάρχουν αλλαγές στα προγράμματα που παρακολουθεί και διαχειρίζεται; Οι -τυχόν όποιες, και άγνωστες έως σήμερα- σχεδιαζόμενες αλλαγές δεν μπορούν να γίνουν στη δομή της υφιστάμενης υπηρεσίας; Η δημιουργία μίας νέας υπηρεσίας, εκτός από επιπρόσθετες δαπάνες, θα δημιουργήσει και αναπόφευκτες αναταράξεις κατά τη μετάβαση/παράδοση των προγραμμάτων από τη σημερινή υπηρεσία στην επόμενη. Δεν καθίσταται σαφές ποιά θα είναι η διαδικασία αυτή και σε ποιό βαθμό θα επηρεαστούν οι εργασιακές συνθήκες στο υπάρχον προσωπικό.
    Τονίζεται ότι όλα τα προγράμματα Interreg υλοποιούνται σε συνεργασία με γειτονικές χώρες (και όχι μονομερώς). Και στα διακρατικά/διαπεριφερειακά συμμετέχουν περισσότερες από δύο χώρες (έως και 27, π.χ. EURO MED, NEXT MED, EUROPE, κ.α.), όπου οι επιχειρούμενες αλλαγές ενδέχεται να προκαλέσουν δυσκολίες στη συμμετοχή των Ελλήνων δυνητικών δικαιούχων.