Άρθρο 14 Εθνική Αρχή Συντονισμού

  1. Η Εθνική Αρχή Συντονισμού, εφεξής ΕΑΣ, αποτελείται από τη Γενική Διεύθυνση Διαμόρφωσης Στρατηγικής-Πολιτικών-Υλοποίησης και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Προγραμμάτων και τη Γενική Διεύθυνση Θεσμικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης της Υλοποίησης Προγραμμάτων και Έργων, οι οποίες υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και δεν εντάσσονται στον οργανισμό του Υπουργείου.
  2. Η ΕΑΣ, ως συντονιστικός φορέας για τα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027 σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4, ασκεί καθήκοντα συνδέσμου και παρέχει πληροφορίες στην Επιτροπή εκπροσωπώντας τη χώρα συνολικά για το ΕΣΠΑ, συντονίζει τις δραστηριότητες των Διαχειριστικών Αρχών των Προγραμμάτων και των άλλων σχετικών εμπλεκομένων αρμόδιων αρχών και δομών, παρέχει κατευθύνσεις στους φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση των πράξεων και προωθεί την εφαρμογή του ενωσιακού και του εθνικού δικαίου.
  • 8 Ιανουαρίου 2022, 21:45 | Μαρία Σπύρου, Πρ/νη Μον. Οργαν. Υποσ. ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ

    Η δημιουργία των δυο γενικών διευθύνσεων δεν διασφαλίζει το συντονισμό και τις σαφείς, ολοκληρωμένες και έγκαιρες κατευθύνσεις και οδηγίες που είναι υποχρέωση της κεντρικής υπηρεσίας.

  • 4 Ιανουαρίου 2022, 12:55 | Άννα

    Δημιουργία σταθερών οριζόντιων ( διυπουργικών, διυπηρεσιακών, κτλ) Εθνικών Θεματικών Δικτύων Υποστήριξης και Ανατροφοδότησης της Εθνικής Αρχής Συντονισμού για διασφάλιση ποιότητας, βέλτιστη προετοιμασία και συνεργασία προς αποφυγή επικαλύψεων μεταξύ των χρηματοδοτικών εργαλείων(ΕΚΤ+, interreg, Erasmus +, κτλ), ανταλλαγή καλών πρακτικών, κτλ. Ουσιαστικά πρόκειται για ανάπτυξη μηχανισμού διαβούλευσης στις διοικητικές δομές υποστήριξης των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Οι εισηγήσεις των εθνικών θεματικών δικτύων θα έχουν συμβουλευτικό και υποστηρικτικό χαρακτήρα προς την Εθνική Αρχή Συντονισμού.