Άρθρο 6 Αρμοδιότητες Διαχειριστικής Αρχής για τα Προγράμματα 2021 – 2027

 1. Η Διαχειριστική Αρχή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του Προγράμματος με σκοπό την επίτευξη των στόχων του. Εντός του πλαισίου αυτού, για τις Διαχειριστικές Αρχές που ορίζονται στο άρθρο 5, η Διαχειριστική Αρχή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής του Προγράμματος και συντάσσει προτάσεις για την τροποποίησή του, όποτε αυτό απαιτείται.

β) Πραγματοποιεί τις αξιολογήσεις του Προγράμματος που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κανονισμού, βάσει σχεδίου αξιολόγησης που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης.

γ) Συμμετέχει στις συνεδριάσεις επανεξέτασης επιδόσεων που οργανώνονται με την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού και την ενημερώνει εντός τριών (3) μηνών για τα μέτρα που λαμβάνονται σε συνέχεια των ζητημάτων που τίθενται κατά τις συνεδριάσεις. Ειδικά για Προγράμματα που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το ΤΣ, το ΤΔΜ και το ΕΤΘΑΥ, κάθε αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, πριν τη συνεδρίαση επανεξέτασης, αποστέλλει στην Επιτροπή τις απαιτούμενες πληροφορίες στη βάση των πλέον πρόσφατων διαθέσιμων δεδομένων για την υλοποίηση του οικείου Προγράμματος.

δ) Για τα Προγράμματα που λαμβάνουν στήριξη από το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση επιδόσεων μετά από έγκρισή της από την Επιτροπή Παρακολούθησης. Για τα Προγράμματα που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το ΤΣ, το ΤΔΜ και το ΕΤΘΑΥ, κάθε αρμόδια Διαχειριστική Αρχή συντάσσει και, μετά από την έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης, διαβιβάζει στην Επιτροπή τελική έκθεση επιδόσεων του Προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κανονισμού.

ε) Για Προγράμματα που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το ΤΣ και το ΤΔΜ, κάθε αρμόδια Διαχειριστική Αρχή διενεργεί ενδιάμεση επανεξέταση και υποβάλλει στην Επιτροπή, έως τις 31 Μαρτίου 2025, αξιολόγηση για το οικείο Πρόγραμμα όσον αφορά στο αποτέλεσμα της ενδιάμεσης επανεξέτασης, συμπεριλαμβανομένης πρότασης για την οριστική διάθεση του ποσού ευελιξίας που αναφέρεται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 86 του Κανονισμού.

στ) Υποστηρίζει το έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης, παρέχει έγκαιρα σε αυτήν τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων της, την ενημερώνει για την εξέλιξη διερεύνησης τυχόν καταγγελιών που αφορούν σε πράξεις του Προγράμματος και διασφαλίζει ότι δίνεται συνέχεια στις αποφάσεις και τις συστάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης.

ζ) Στην περίπτωση αξιοποίησης χρηματοδοτικών μέσων, καταρτίζει υπό την ευθύνη της εκ των προτέρων αξιολόγηση, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 58 του Κανονισμού.

η) Στις περιπτώσεις στρατηγικών χωρικής και τοπικής ανάπτυξης, ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στα άρθρα 19 και 20, σε συνεργασία με τις εκάστοτε χωρικές αρχές/φορείς ή τις ομάδες τοπικής δράσης, όποτε αυτό απαιτείται.

θ) Ορίζει υπεύθυνο επικοινωνίας για το Πρόγραμμα.

ι) Προβαίνει στην εξειδίκευση του οικείου Προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 28.

ια) Συντάσσει και δημοσιεύει τις προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς Δικαιούχους.

ιβ) Διασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις διαφάνειας και επικοινωνίας που ορίζονται στο άρθρο 49 του Κανονισμού. Στο πλαίσιο αυτό:

ιβα) Εξασφαλίζει ότι, εντός έξι (6) μηνών από την απόφαση για την έγκριση του Προγράμματος, υπάρχει ειδικός ιστότοπος στον οποίο διατίθενται πληροφορίες που καλύπτουν τους στόχους, τις δραστηριότητες, τις διαθέσιμες ευκαιρίες χρηματοδότησης και τα επιτεύγματα του Προγράμματος,

ιββ) δημοσιεύει χρονοδιάγραμμα προγραμματισμένων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, το οποίο επικαιροποιείται τουλάχιστον τρεις φορές κατ’ έτος,

ιβγ) δημοσιεύει κατάλογο των πράξεων που έχουν επιλεγεί για στήριξη από τα Ταμεία σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και επικαιροποιεί τον εν λόγω κατάλογο τουλάχιστον κάθε τέσσερις (4) μήνες,

ιβδ) ενημερώνει, πριν από τη σχετική δημοσίευση, τους δικαιούχους ότι τα δεδομένα θα δημοσιοποιηθούν,

ιβε) εξασφαλίζει ότι το υλικό επικοινωνίας και προβολής, μεταξύ άλλων στο επίπεδο των δικαιούχων, διατίθεται, κατόπιν σχετικού αιτήματος, σε θεσμικά όργανα, φορείς ή οργανισμούς της Ένωσης.

ιγ) Για την επιλογή των πράξεων, καταρτίζει και εφαρμόζει κριτήρια και διαδικασίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 73 του Κανονισμού και το σχετικό πλαίσιο εφαρμογής που προβλέπεται στο άρθρο 29, εξαιρουμένων των πράξεων στο πλαίσιο της τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων, η επιλογή των οποίων γίνεται από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης.

ιδ) Κατά την επιλογή των Πράξεων, επαληθεύει ότι ο Δικαιούχος διαθέτει τους απαραίτητους χρηματοδοτικούς πόρους και μηχανισμούς για να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης για πράξεις που περιλαμβάνουν επενδύσεις σε υποδομές ή παραγωγικές επενδύσεις, ώστε να διασφαλίσει την οικονομική τους βιωσιμότητα.

ιε) Στην απόφαση ένταξης καθορίζει όλους τους όρους για τη στήριξη κάθε πράξης, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών απαιτήσεων που αφορούν στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πρέπει να παρασχεθούν, το χρηματοδοτικό σχήμα της, την προθεσμία για την εκτέλεσή της και, ανάλογα με την περίπτωση, την εφαρμοστέα μέθοδο για τον καθορισμό των δαπανών της πράξης και τους όρους για την καταβολή της στήριξης.

ιστ) Ενημερώνει την Επιτροπή για την επιλογή πράξης στρατηγικής σημασίας εντός ενός (1) μηνός από την ένταξη και της παρέχει όλες τις συναφείς πληροφορίες σχετικά με την πράξη αυτή.

ιζ) Προβαίνει σε εξέταση των σταδίων εξέλιξης δημοσίων συμβάσεων, ιδίως κατά τη διαδικασία διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 30.

ιη) Διενεργεί διαχειριστικές επαληθεύσεις κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 31.

ιθ) Εφαρμόζει κατάλληλες διαδικασίες για να επιβεβαιώνεται ότι οι δαπάνες που εγγράφονται στους λογαριασμούς είναι νόμιμες και κανονικές.

κ) Παρακολουθεί, όπου απαιτείται, την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων από τους δικαιούχους, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Κανονισμού.

κα) Προλαμβάνει, εντοπίζει, διορθώνει παρατυπίες και καταχωρίζει στοιχεία των παρατυπιών που διαπιστώνει στο σύστημα IMS, σύμφωνα με τους αναλυτικούς κανόνες και το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΧΙΙ του Κανονισμού.

κβ) Εφαρμόζει αποτελεσματικά και αναλογικά μέτρα καταπολέμησης της απάτης, λαμβάνοντας υπόψη τους εντοπισθέντες κινδύνους.

κγ) Προβαίνει στην ακύρωση του συνόλου ή μέρους της ενωσιακής συνεισφοράς σε μία πράξη, η οποία επιβάλλεται βάσει των αποτελεσμάτων επαλήθευσης ή ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33, και στις κατάλληλες ενέργειες για την επιστροφή του ποσού ακύρωσης στον κρατικό προϋπολογισμό, εφόσον απαιτείται.

κδ) Συντάσσει για κάθε λογιστική χρήση τη διαχειριστική δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα XVIII του Κανονισμού.

κε) Διασφαλίζει ότι τηρούνται όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη διαδρομή ελέγχου.

κστ) Διασφαλίζει ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα, τα οποία σχετίζονται με μια πράξη που στηρίζεται από τα Ταμεία, τηρούνται στο κατάλληλο επίπεδο για πενταετή περίοδο από τις 31 Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιείται η τελευταία πληρωμή από τη Διαχειριστική Αρχή προς τον δικαιούχο.

κζ) Διασφαλίζει πως, για κάθε πράξη, καταγράφονται ηλεκτρονικά και αποθηκεύονται στο ΟΠΣ τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δημοσιονομική διαχείριση, τις επαληθεύσεις και τους ελέγχους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα XVΙI του Κανονισμού, και διασφαλίζει την προστασία, την ακεραιότητα και τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των δεδομένων και την ταυτοποίηση των χρηστών.

κη) Διαβιβάζει ηλεκτρονικά στην Επιτροπή τα συγκεντρωτικά δεδομένα για το Πρόγραμμα στις προθεσμίες που τίθενται, σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κανονισμού. Τα δεδομένα που υποβάλλονται είναι αξιόπιστα και αντικατοπτρίζουν τα δεδομένα που αποθηκεύονται ηλεκτρονικά σύμφωνα με την περ. κζ).

κθ) Διασφαλίζει ότι ο δικαιούχος λαμβάνει το πλήρες οφειλόμενο ποσό σύμφωνα με το άρθρο 49.

λ) Συνεργάζεται με την Επιτροπή, την Εθνική Αρχή Συντονισμού, τη Λογιστική Αρχή, καθώς και με άλλες ενωσιακές ή εθνικές Αρχές και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους, εφαρμόζοντας τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 1. Για τα Προγράμματα που λαμβάνουν στήριξη από το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, πέραν των ανωτέρω, έχει επιπλέον τα εξής καθήκοντα που συνιστούν τη λογιστική λειτουργία:

α) Καταρτίζει και υποβάλλει αιτήσεις πληρωμής στην Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 91 και 92 του Κανονισμού,

β) καταρτίζει και υποβάλλει τους λογαριασμούς, επιβεβαιώνει την πληρότητα, την ακρίβεια και την αλήθεια των λογαριασμών σύμφωνα με το άρθρο 98 του Κανονισμού,

γ) τηρεί ηλεκτρονικά αρχεία με όλα τα στοιχεία των λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων πληρωμής.

 1. Η Διαχειριστική Αρχή μπορεί να ορίζει έναν ή περισσότερους Ενδιάμεσους Φορείς για την εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων υπό την ευθύνη της, σύμφωνα με το άρθρο 10. Στην περίπτωση ορισμού Ενδιάμεσων Φορέων, παρέχει σε αυτούς τις αναγκαίες πληροφορίες και εποπτεύει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 2. Αν η Διαχειριστική Αρχή είναι και δικαιούχος στο πλαίσιο του Προγράμματος, οι ρυθμίσεις για τις διαχειριστικές επαληθεύσεις εξασφαλίζουν διαχωρισμό των καθηκόντων.
 • 10 Ιανουαρίου 2022, 11:31 | Παν. Μπαρλαμπάς

  Θα πρέπει να εξειδικευτεί η διαδικασία και να καθοριστούν τα κριτήρια με τα οποία θα διασφαλίζεται η ύπαρξη απαραίτητων χρηματοδοτικών πόρων και μηχανισμών για την κάλυψη εξόδων λειτουργίας και συντήρησης από την πλευρά του δικαιούχου.

 • 8 Ιανουαρίου 2022, 20:56 | Μαρία Σπύρου, Πρ/νη Μον. Οργαν. Υποσ. ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ

  Να προστεθεί παράγραφος: μ) Υλοποιεί την τεχνική βοήθεια του προγράμματος ή άλλου ως τελικός δικαιούχος, για την υποστήριξη της ίδιας της υπηρεσίας, του προγράμματος ή δικαιούχων του προγράμματος.

  Ο νόμος αφορά στη διαχείριση, τον έλεγχο, τον συντονισμό και την υλοποίηση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Οι ενέργειες τεχνικής βοήθειας είναι οι μόνες ενέργειες που μπορεί να υλοποιεί μια διαχειριστική αρχή και να τηρεί υποχρεώσεις τελικού δικαιούχου, αποτελώντας δείκτη ελέγχου του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και του πλαισίου υλοποίησης.

 • 30 Δεκεμβρίου 2021, 14:20 | ΛΥΠΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 (ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ) ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΒΛΕΨΗ: «Οι ΔΑ των ΕΠ δύνανται να αναλαμβάνουν καθήκοντα σχετικά με την υλοποίηση της οικονομικής ενίσχυσης από το ΤΑΕΕ σύμφωνα με σχετική πρόβλεψη στην Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής και τις κατευθύνσεις με ευθύνη της ΕΥΣΕ, αρμόδιου φορέα για τον συντονισμό της υλοποίησης της οικονομικής ενίσχυσης από το ΤΑΕΕ», ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΔΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΤΑΕΕ).