Άρθρο 49 Πληρωμές στους δικαιούχους

 1. Η Διαχειριστική Αρχή διασφαλίζει, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση, ότι ο δικαιούχος λαμβάνει το πλήρες οφειλόμενο ποσό το αργότερο ογδόντα (80) ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής από τον δικαιούχο. Η προθεσμία μπορεί να διακοπεί εάν οι πληροφορίες που υποβάλλει ο δικαιούχος δεν επιτρέπουν στη Διαχειριστική Αρχή να εξακριβώσει κατά πόσον οφείλεται το ποσό. Σε ό,τι αφορά στις πράξεις ΣΔΙΤ, οι πληρωμές πραγματοποιούνται σε λογαριασμό υπό μεσεγγύηση που δημιουργείται ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό στο όνομα του δικαιούχου για χρήση σύμφωνα με τη συμφωνία ΣΔΙΤ.
 2. Το ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ και τα Προγράμματα των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων δεν υπόκειται σε αφαίρεση, ή παρακράτηση λόγω οφειλών προς το Δημόσιο και οποιονδήποτε φορέα του δημοσίου τομέα, καθώς και προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς ή κατάσχεση στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων και δεν εισπράττεται οποιαδήποτε άλλη ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναμου αποτελέσματος, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του ποσού που οφείλεται στους δικαιούχους.
 3. Οι πληρωμές στους δικαιούχους καταβάλλονται μόνο με την υποχρεωτική προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις γενικά ισχύουσες διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, χωρίς όμως τον όρο της παρακράτησης. Ο διατάκτης της πληρωμής κατά την έκδοση της απόφασης έγκρισης πληρωμής ορίζει ρητά ότι η ενίσχυση αυτή εμπίπτει στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου.
 4. Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στις παρ. 2 και 3, δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την πληρωμή πράξεων μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
 5. Οι διατάξεις της παρούσας είναι ειδικότερες και κατισχύουν κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.
 • 10 Ιανουαρίου 2022, 15:10 | Μαρία Σπύρου, Πρ/νη Μον. Οργαν. Υποσ. ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ

  Νομίζω τα άρθρα 48 και 49 θα πρέπει να αναδιαταχθούν.
  Το 48 να αναφέρεται σε Χρηματοδότηση ΠΔΕ και το 49 σε πληρωμές στους δικαιούχους. Αν είναι τέτοια η διάκριση τότε στο 48 μένουν οι παράγραφοι 1,2,3,4,7,8,9 του άρθρου 48 και επιπλέον η παράγραφος 1 (κατανέμει) και 2 (κατανέμει όχι καταβάλλει) από το άρθρο 49. Στο 49 μεταφέρονται οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 48 και μένουν οι 3, 4 και 5 του 49.
  Επίσης στο 49 παρ 1 είναι αίτημα κατανομή και όχι πληρωμής . Μήπως για μεγαλύτερη ευελιξία η παραγ. 4 του άρθρου 49 να είναι σε επίπεδο σύμβασης και όχι πράξης (απαίτηση φε και αε άνω των 10.000 €);

 • 30 Δεκεμβρίου 2021, 15:57 | Παν. Μπαρλαμπάς

  Για την αποφυγή λιμναζόντων ποσών στους λογαριασμούς της ΤτΕ να προστεθεί πρόταση στην παρ. 1 στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η πληρωμή εντός της ανωτέρω προθεσμίας των 80 ημερών, η ΔΑ προβαίνει σε ανάκληση της χρηματοδότησης.

 • 29 Δεκεμβρίου 2021, 12:41 | Ελ. Πουλακάκη

  Προτείνω να ισχύσει το άρθρο αυτό (1) και για τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης καθώς και (2) για τα έργα του ΕΣΠΑ 2014-2020 από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ