Άρθρο 17 Αποστολή και αρμοδιότητες επιτελικής δομής

 1. Η επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου έχει ως αποστολή την υποστήριξη του Υπουργείου και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό στην αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών στους τομείς πολιτικής αρμοδιότητας του οικείου Υπουργείου, καθώς και την ενίσχυση της διοικητικής τους ικανότητας σε σχέση με τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ.
 2. Η επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου δύναται να έχει, ιδίως, τις ακόλουθες ειδικότερες αρμοδιότητες:

α) Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Υπουργείου και τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς, καθώς και τους κατά περίπτωση αρμόδιους κοινωνικούς εταίρους, για την αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών τους σε σχέση με τους τομείς πολιτικής του οικείου Υπουργείου. Για την κάλυψη των αναγκών και την υλοποίηση σχετικών έργων διερευνά τη διαθεσιμότητα χρηματοδοτικών πόρων μέσω των Προγραμμάτων 2021-2027, επικοινωνώντας με τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές.

β) Υποστηρίζει τον συντονισμό των υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου κατά τον προγραμματισμό των έργων των τομεακών πολιτικών του Υπουργείου, τα οποία δύναται να υλοποιήσουν μέσω Προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

γ) Υποστηρίζει τον σχεδιασμό έργων που μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν από τα Προγράμματα 2021-2027 και συνεισφέρει στην κατάλληλη προετοιμασία για την ωρίμανση και την ένταξή τους.

δ) Διατυπώνει προτάσεις και συμμετέχει στην εξειδίκευση των Προγραμμάτων για τις δράσεις/προσκλήσεις που αντιστοιχούν στις τομεακές πολιτικές του Υπουργείου, καθώς και στην τροποποίηση ή αναθεώρηση αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 28.

ε) Συμμετέχει στη διαμόρφωση του περιεχομένου των προσκλήσεων για πράξεις που εμπίπτουν στους τομείς πολιτικής του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του, προκειμένου να δημοσιοποιηθούν από την αντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή.

στ) Συνεργάζεται με τη Διαχειριστική Αρχή και παρακολουθεί τη διαδικασία και τα αποτελέσματα υλοποίησης των αντίστοιχων προσκλήσεων.

ζ) Υλοποιεί ως δικαιούχος πράξεις του Υπουργείου, συμπεριλαμβανομένων πράξεων Τεχνικής Βοήθειας, και δύναται σε περιπτώσεις αδύναμων δικαιούχων να τους υποκαθιστά στον ρόλο τους.

η) Παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο των ενταγμένων πράξεων, συνεργαζόμενη με τις Διαχειριστικές Αρχές για την υιοθέτηση μέτρων αντιμετώπισης προβλημάτων, όπου απαιτείται.

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 16:21 | ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΥΔ ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

  Η παράγραφος: ε) Συμμετέχει στη διαμόρφωση του περιεχομένου των προσκλήσεων για πράξεις που εμπίπτουν στους τομείς πολιτικής του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του, προκειμένου να δημοσιοποιηθούν από την αντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή., να αντικατασταθεί από την παράγραφο: ε)Δύναται να συμμετέχει στη διαμόρφωση του περιεχομένου των προσκλήσεων για πράξεις που εμπίπτουν στους τομείς πολιτικής του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του.

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 15:53 | ΜΑΝΩΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

  Με την ανωτέρω διατύπωση, οι Επιτελικές Δομές αποκλείονται από τον σχεδιασμό/διαχείριση/υλοποίηση λοιπών κοινοτικών προγραμμάτων (των λεγόμενων «ανταγωνιστικών» προγραμμάτων της ΕΕ π.χ. REC,HORIZON κ.λπ.).
  Αυτή είναι μια πολύ σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με ότι προέβλεπε ο ν.4314/2014 (βλ. άρθρο 16 παρ.1 τελευταίο εδάφιο «….και άλλων προγραμμάτων»).
  Οι υπηρεσίες των υπουργείων έχουν επενδύσει στην τεχνογνωσία των Επιτελικών Δομών όσον αφορά τα εν λόγω έργα και αδυνατούν μόνες να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες απαιτήσεις διαχείρισης και reporting προς την Ε.Ε. που αυτά προϋποθέτουν.
  Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις, λαμβάνοντας ως δεδομένη την ανάμειξη και την υποστήριξη από πλευράς Επιτελικής Δομής, τα Υπουργεία έχουν αναλάβει και ρόλο συντονιστή εταίρου (co-ordinator), που προσδίδει αυξημένες υποχρεώσεις τόσο προς την Ε.Ε., όσο και ως προς τους υπολοίπους εταίρους (partners).
  Προτείνεται όπου υπάρχει αναφορά στο άρθρο 17 σε:
  – » προγράμματα ΕΣΠΑ» να γίνει διόρθωση σε: «προγράμματα ΕΣΠΑ και λοιπά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα», και αντιστοίχως,
  – «προγραμμάτων ΕΣΠΑ», σε «προγραμμάτων ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων».

 • 2.Στο Άρθρο 17 «Αποστολή και αρμοδιότητες επιτελικής δομής», η παρ. 2α) να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «2. Η επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου δύναται να έχει, ιδίως, τις ακόλουθες ειδικότερες αρμοδιότητες: α) Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Υπουργείου και τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς, καθώς και τους κατά περίπτωση αρμόδιους κοινωνικούς εταίρους και φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών -όπως περιβαλλοντικούς εταίρους, μη κυβερνητικές οργανώσεις, και φορείς που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των διακρίσεων- για την αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών τους σε σχέση με τους τομείς πολιτικής του οικείου Υπουργείου. Για την κάλυψη των αναγκών και την υλοποίηση σχετικών έργων διερευνά τη διαθεσιμότητα χρηματοδοτικών πόρων μέσω των Προγραμμάτων 2021-2027, επικοινωνώντας με τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές».

  Αιτιολόγηση: η προτεινόμενη προσθήκη βασίζεται στις προβλέψεις του κατ’ εξουσιοδότηση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων καθώς και του άρθρου 8 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων.

 • 4 Ιανουαρίου 2022, 12:29 | Άννα

  Στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων των Επιτελικών Δομών,προτείνεται η ανάπτυξη και λειτουργία Σταθερών Θεματικών Οριζόντιων Δικτύων Διασφάλισης Ποιότητας (π.χ για την ψηφιακή εκπαίδευση), μεταξύ ενδιαφερομένων δομών Περιφερειακές Διεθύνσεις, ΙΕΠ, ΑΕΙ, Διευθύνσεις Υπουργείων, Επιτελικές Δομές, κτλ). Στόχος είναι η υποστήριξη και ανατροφοδότηση των επιτελικών δομών( υβριδικός καινοτόμος μηχανισμός συνδυασμού botton up & top down προσέγγισης) για την διαμόρφωση και τον σχεδιασμό των σχετικών παρεμβάσεων. Απαιτείται διοικητική υποστήριξη από την Τεχνική Βοήθεια.