Άρθρο 25 Συμβούλιο Παρακολούθησης και Συντονισμού ΕΣΠA

 1. Το Συμβούλιο Παρακολούθησης και Συντονισμού ΕΣΠΑ έχει ως αποστολή τον συντονισμό των Ταμείων και των συνεργειών και της συμπληρωματικότητάς τους για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΠΑ και των Προγραμμάτων του. Στο πλαίσιο αυτό:

(α) παρακολουθεί τα αποτελέσματα της εφαρμογής των Προγραμμάτων, την πρόοδο επίτευξης των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων τους, καθώς και τη συμβολή τους στην αποτελεσματική υλοποίηση των στρατηγικών επιλογών που περιλαμβάνονται στο ΕΣΠΑ 2021-2027,

(β) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των εφαρμοζόμενων πολιτικών και διαμορφώνει προτάσεις για τον συντονισμό τους και την ευρεία εφαρμογή τους,

(γ) παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών για τη διασφάλιση του συντονισμού και της συμπληρωματικότητας των δράσεων εσωτερικά μεταξύ των Ταμείων, καθώς και με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

 1. Πρόεδρος του Συμβουλίου Παρακολούθησης και Συντονισμού ΕΣΠΑ είναι ο αρμόδιος για θέματα ΕΣΠΑ Υπουργός και αναπληρωτής του ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.
 2. Το Συμβούλιο Παρακολούθησης και Συντονισμού ΕΣΠΑ αποτελείται από τους προέδρους των επιτροπών παρακολούθησης των Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία την περίοδο 2021 – 2027, Γενικούς ή Ειδικούς Γραμματείς αρμόδιων Υπουργείων, εκπροσώπους της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, της λογιστικής αρχής, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, της ΜΟΔ ΑΕ, και αντιπροσωπευτικών μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίοι μπορούν να εισηγούνται θέματα για την ημερήσια διάταξη. Στο Συμβούλιο συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωποι της Αρχής Ελέγχου, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων, της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) του Υπουργείου Οικονομικών, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.
 3. Το Συμβούλιο Παρακολούθησης και Συντονισμού ΕΣΠΑ συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Με την ίδια απόφαση δύναται να μετέχουν εκπρόσωποι φορέων χωρίς δικαίωμα ψήφου, επιπλέον των ανωτέρω οριζομένων.
 4. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών του, είναι δε δυνατόν να λαμβάνονται και μέσω γραπτής διαδικασίας, που πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στην επιχειρησιακή πλατφόρμα «ΔΙΑΥΛΟΣ».
 5. Το Συμβούλιο Παρακολούθησης και Συντονισμού ΕΣΠΑ θεσπίζει τον εσωτερικό του κανονισμό, μετά από εισήγηση της Εθνικής Αρχής Συντονισμού. Συνέρχεται ετησίως ή και τακτικότερα κατά την κρίση του προέδρου, μετά από πρόσκληση του προέδρου της. Στις συνεδριάσεις του μπορεί να προσκληθούν ειδικοί επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά, κοινωνικά και λοιπά θέματα.

7. Το Συμβούλιο Παρακολούθησης και Συντονισμού ΕΣΠΑ υποστηρίζεται από την Εθνική Αρχή Συντονισμού, η οποία, στο πλαίσιο αυτό, είναι αρμόδια για την προετοιμασία της απαραίτητης τεκμηρίωσης για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων, της ημερήσιας διάταξης, των συμπερασμάτων και των πρακτικών των συνεδριάσεων, καθώς και για την εφαρμογή των αποφάσεών του.

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 16:19 | Γαβριήλ Κουγιανός

  Συμμετοχή της ΚΕΔΕ στη Διαβούλευση

  Άρθρο 25: Συμβούλιο Παρακολούθησης και Συντονισμού ΕΣΠA
  > Κρίνουμε ως ιδιαίτερα θετικό σημείο την συμμετοχή της ΚΕΔΕ στο Συμβούλιο Παρακολούθησης και Συντονισμού ΕΣΠA.

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 12:25 | Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

  Εκ μέρους της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. που εκπροσωπεί 122 Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας μας και είναι θεσμικός συνομιλητής της Πολιτείας σε ζητήματα ύδρευσης-αποχέτευσης, προτείνουμε να αναφερθεί ρητά στο άρθρο 25 παρ. 3 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου όπως αναφέρεται ρητά η ΚΕΔΕ και η ΕΝΠΕ, η συμμετοχή της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. στο Συμβούλιο Παρακολούθησης και Συντονισμού ΕΣΠΑ ώστε η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. να ενημερώνεται άμεσα για τις εξελίξεις του νέου Προγραμματικού Πλαισίου 2021-2027 και να διατυπώνει τις θέσεις και απόψεις της σε όλα τα θέματα που αφορούν στις Δ.Ε.Υ.Α.