Άρθρο 38 – Καταργούμενες διατάξεις

Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται:
(α) τα άρθρα 1, 2, 3, 4 παρ. 1 έως 5 και 7 έως 9, 5 παρ. 2 έως 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 του ν. 2081/1992 (Α’ 154), (β) το άρθρο 99 του ν. 4314/2014 (Α’ 265),
(γ) οι παράγραφοι 5,6,7, 8 και 9 του άρθρου 11 του Π .Δ. 372/1992 (Α’ 187),
(δ) το άρθρο 4 του Π.Δ. «Περί ιδρύσεως Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Ε.)» ( Α` 11 /1926), και
(ε) η περίπτωση 3 του αρ. 1 της Υπουργικής Απόφασης 78030/2014 (Β’ 3586).