Άρθρο 09 – Διοικητική Επιτροπή

1. Η Διοικητική Επιτροπή κάθε Επιμελητηρίου αποτελείται από επτά (7) μέλη όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εικοσιένα (21), ή τριανταένα (31) , ή σαράντα ένα (41) μέλη και εννέα (9) μέλη όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πενήντα ένα (51) μέλη. Ειδικά οι διοικητικές επιτροπές των Επιμελητηρίων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου απαρτίζονται από επτά (7) μέλη.

2. Η Διοικητική Επιτροπή ψηφίζει τον κανονισμό λειτουργίας της, που εγκρίνεται από το Διοικητικό συμβούλιο. Είναι αρμόδια και υπεύθυνη για την εύρυθμη λειτουργία του Επιμελητηρίου και λαμβάνει οποιαδήποτε απόφαση προς το σκοπό αυτόν, συγκαλεί το Διοικητικό συμβούλιο και εκτελεί τις αποφάσεις αυτού, εγκρίνει και διενεργεί τις δαπάνες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Γ.
Είναι αρμόδια για την εκπροσώπηση του επιμελητηρίου σε επιτροπές και όργανα σχεδιασμού έργων υποδομής, τη χορήγηση πιστοποιητικών και άλλων βεβαιώσεων, για πραγματογνωμοσύνες, δειγματοληψίες και διαιτησίες, συνιστά επιτροπές και ομάδες εργασίας, αναθέτει την εκπόνηση μελετών, την έκδοση περιοδικών και βιβλίων, επιμελείται τη σύνταξη, την υποβολή προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο και την εκτέλεση του προϋπολογισμού, καθώς και τη σύνταξη του απολογισμού και του προγραμματισμού του Επιμελητηρίου.

3. Η Διοικητική Επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, τους αντιπροέδρους, τον γενικό γραμματέα, τον οικονομικό επόπτη, τον Υπεύθυνο Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, τον Υπεύθυνο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων και τα υπόλοιπα μέλη. Η Διοικητική Επιτροπή μπορεί να αναθέτει και άλλες αρμοδιότητες στα υπόλοιπα μέλη

4. Όταν η Διοικητική Επιτροπή έχει επτά μέλη, οι αντιπρόεδροι είναι δύο. Όταν η Διοικητική Επιτροπή έχει εννέα μέλη, οι αντιπρόεδροι είναι τρεις.

5. Ο γενικός γραμματέας εποπτεύει την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοικητικής Επιτροπής από τις οργανικές μονάδες του Επιμελητηρίου, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων των οργάνων του Επιμελητηρίου και αναπληρώνει κατά περίπτωση τον Υπεύθυνο Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων και τον Υπεύθυνο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων.

6. Ο οικονομικός επόπτης : (α) εποπτεύει την είσπραξη των πόρων του Επιμελητηρίου για την πληρωμή δαπανών, (β) παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού και την εν γένει οικονομική κατάσταση και περιουσία του Επιμελητηρίου, (γ) υπογράφει μαζί με τον κατά περίπτωση αρμόδιο Διευθυντή όλα τα εντάλματα και τις επιταγές του Επιμελητηρίου, (δ) υπογράφει την έκθεση στην οποία αιτιολογείται κάθε υπέρβαση άνω του 5% από τα προϋπολογισθέντα, κατά το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος, έσοδα ή έξοδα του Επιμελητηρίου για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα ετήσια οικονομικά στοιχεία και (ε) αναπληρώνει νόμιμα το Γενικό Γραμματέα σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του τελευταίου.

7. Ο Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων είναι αρμόδιος για την εύρυθμη λειτουργία των οργανικών μονάδων Γ.Ε.ΜΗ., Υ.Μ.Σ και Κ.Υ.ΕΠΙΧ (όπου υπάρχει) του Επιμελητηρίου. Ειδικότερα: (α) διαβιβάζει στα αρμόδια όργανα προτάσεις για την βελτίωση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου αυτού και την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου των Κ.Υ.ΕΠΙΧ., (β) παρακολουθεί και μεριμνά για την τήρηση των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος σχετικά με την καταχώρηση και τη δημοσίευση πράξεων στο Γ.Ε.ΜΗ.(γ) μεριμνά για την συμμετοχή των υπαλλήλων των οργανικών μονάδων σε σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα καθώς και την επαρκή στελέχωση αυτής και (δ) εποπτεύει την απρόσκοπτη εφαρμογή των τεχνικών αλλαγών στα πληροφοριακά συστήματα του Γ.Ε.ΜΗ. από τις οργανικές μονάδες Γ.Ε.ΜΗ., ΥΜΣ & Κ.Υ.ΕΠΙΧ.
8. Ο Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων είναι αρμόδιος για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων του Επιμελητηρίου που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μελών του σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα: (α) μεριμνά για την τακτική και έγκαιρη ενημέρωση των μελών του Επιμελητηρίου σχετικά με διεθνείς εκθέσεις που άπτονται των δραστηριοτήτων τους και συντονίζει τη συμμετοχή τους σε αυτές, (β) επιμελείται της διοργάνωσης ενημερωτικών συνεδρίων και ημερίδων με αντικείμενο το θεσμικό πλαίσιο που διέπει όλα τα στάδια του κύκλου ζωής μιας επιχείρησης, ευκαιρίες ιδιωτικής ή δημόσιας χρηματοδότησης, καθώς και δυνατότητες λειτουργικής αναβάθμισης μιας εταιρίας, (γ) έχει τη γενική εποπτεία των εκδόσεων του Επιμελητηρίου.
9. Η Διοικητική Επιτροπή συγκαλείται από τον πρόεδρο αυτής ή ύστερα από αίτημα δύο τουλάχιστον από τα μέλη της, λαμβάνει τις αποφάσεις της με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και συνεδριάζει νόμιμα αν είναι παρόντα το ήμισυ πλέον του ενός των μελών της, οι δε αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
10. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου ή ο αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει προεδρεύουν των συνεδριάσεων της Διοικητικής Επιτροπής.

 • 14 Ιουλίου 2017, 15:56 | ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ

  παρ. 6. Ο οικονομικός επόπτης : ……..(γ) υπογράφει μαζί με τον κατά περίπτωση αρμόδιο Διευθυντή όλα τα εντάλματα και τις επιταγές του Επιμελητηρίου,

  Έρωτημα:
  α) ποιος αναπληρώνει τον οικονομικό επόπτη;
  β) στα περιφερειακά επιμελητήρια υπάρχει συνήθως ο διοικητικός προϊστάμενος, ο προιστάμενος επαγγελματικών θεμάτων και διοικητικού οικονομικού. Η φράση: κατά περίπτωση αρμόδιο Διευθυντή θα προκαλέσεισύγχυση κατά την γνώμη μου.Χρήζει διευκρινήσεων

 • Στην παρ. 9, εδ. 3, ο Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Υπεύθυνο ΓΕΜΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων.
  Στην παρ. 5, να προστεθεί «Ο Γεν. Γραμματέας αναπληρώνει τον Οικονομικό Επόπτη»

 • 14 Ιουλίου 2017, 13:16 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

  Εκτιμούμε ότι η διεύρυνση της αριθμητικής σύνθεσης της Διοικητικής Επιτροπής και η θεσμοθέτηση των θέσεων του Υπεύθυνου ΓΕΜΗ & Εξυπηρέτησης επιχειρήσεων και του Υπεύθυνου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων (άρθρο 9, παρ.3, 7 & 9) δεν θα βοηθήσει περισσότερο αλλά θα δημιουργήσει πιθανά προβλήματα στη λειτουργία της ΔΕ και επικάλυψη αρμοδιοτήτων των νέων Υπευθύνων με τον Διοικητικό Προϊστάμενο. Προβλήματα θα προκύψουν και στην καθημερινή λειτουργία της Υπηρεσίας και στο σύνολο των υπηρεσιακών εργαζομένων.

 • Στην παράγραφο 5, δεν προβλέπεται ότι Γενικός Γραμματέας αναπληρώνει τον Οικονομικό Επόπτη σε περίπτωση κωλύματος αυτού, κάτι το οποίο ίσχυε με το άρθρο 3 του ν. 2081/1992 που καταργείται με το άρθρο 38 του παρόντος.
  Στην παράγραφο 7, με τον ορισμό μέλους της Διοικητικής Επιτροπής ως Υπευθύνου Γ.Ε.Μ.Η. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων δημιουργούνται οι συνθήκες για την επικάλυψη της ανατιθέμενης σε αυτόν αρμοδιότητας με τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Προϊσταμένου του Επιμελητηρίου. Ειδικότερα, από την διατύπωση της διάταξης δημιουργείται το ερώτημα αν ο Υπεύθυνος Γ.Ε.Μ.Η. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων λειτουργεί αυτοτελώς, αν μπορεί να θεωρηθεί και σύμφωνα με το νόμο υπεύθυνος για την καταχώρηση και δημοσίευση πράξεων στο Γ.Ε.Μ.Η, αν παρακάμπτει υπηρεσιακά τον Διοικητικό Προϊστάμενο ορίζοντας αυτοτελώς τους υπαλλήλους των οργανικών μονάδων σε σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και αν ο ίδιος μονομερώς αποφασίζει για τη στελέχωση των σχετικών υπηρεσιών του επιμελητηρίου. Σημειώνεται ότι οι παραπάνω αρμοδιότητες ασκούνται με τον ισχύοντα νόμο από το σύνολο της Διοικητικής Επιτροπής, περιπτώσεις α’ και δ,’ είτε από τον Διοικητικό Προϊστάμενο, περιπτώσεις β’ και γ’. Σε κάθε περίπτωση, ο προσδιορισμός όλων αυτών των αρμοδιοτήτων και με ρητή αναφορά στην εκτέλεση των σχετικών πράξεων προσιδιάζει περισσότερο σε ένα άτομο πλήρους απασχόλησης στο εκάστοτε επιμελητήριο. Θεωρούμε ότι η χρήση του ρήματος «εποπτεύει» είναι προτιμότερη από τα ρήματα «παρακολουθεί» και «μεριμνά».
  Στην παράγραφο 8, με τον ορισμό μέλους της Διοικητικής Επιτροπής ως Υπευθύνου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων δημιουργούνται οι συνθήκες για την επικάλυψη της ανατιθέμενης σε αυτόν αρμοδιότητας με τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Προϊσταμένου του Επιμελητηρίου, καθώς και με τις αρμοδιότητες των στελεχών των σχετικών οργανικών μονάδων, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και να δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία της Υπηρεσίας του κάθε επιμελητηρίου. Σε κάθε περίπτωση, ο προσδιορισμός όλων αυτών των αρμοδιοτήτων και με ρητή αναφορά στην εκτέλεση των σχετικών πράξεων προσιδιάζει περισσότερο σε ένα άτομο πλήρους απασχόλησης στο εκάστοτε επιμελητήριο. Θεωρούμε ότι και σε αυτή την περίπτωση είναι προτιμότερη η χρήση του ρήματος «εποπτεύει» αντί του «μεριμνά» και «επιμελείται».

 • 12 Ιουλίου 2017, 18:31 | TZANETATOS

  Η Διοικητική Επιτροπή πρέπει να είναι ένα γρήγορο και ευέλικτο όργανο, όπως ήταν μέχρι τώρα. Τα περισσότερο των 5 μελών είναι περιττά διότι δημιουργούν δυσκολίες στην λήψη αποφάσεων.
  Πρέπει να συμπληρωθεί το εδάφιο με τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα, ο οποίος πρέπει να είναι και αναπληρωτής του Οικονομικού Επόπτη όπως ήταν μέχρι σήμερα.
  Όταν δύο μέλη της Διοικητικής Επιτροπής ζητήσουν την σύγκληση αυτής, ο Πρόεδρος υποχρεώνεται να την συγκαλέσει εντός τριημέρου άλλως ευθύνεται με πειθαρχική ποινή.