Άρθρο 18 – Απολογισμός δράσεων Επιμελητηρίου – Ετήσιος προγραμματισμός

1. Τα Επιμελητήρια οφείλουν να συντάσσουν έως τις 30 Απριλίου απολογισμό δράσεων για το προηγούμενο έτος, ο οποίος κοινοποιείται στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του οικείου Επιμελητηρίου.
2. Στον απολογισμό δράσεων περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες κάθε Επιμελητηρίου σε σχέση με εκπαιδευτικά, ερευνητικά, κοινωνικά ζητήματα, καθώς και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της τοπικής και της εθνικής επιχειρηματικότητας και οικονομίας. Συγκεκριμένα περιγράφονται συνοπτικά οι ως άνω δραστηριότητες, καθώς και τα αποτελέσματα αυτών.
3. Ο απολογισμός δράσεων συντάσσεται από τη διοικητική επιτροπή, εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και γνωστοποιείται στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.