Άρθρο 37 – Τροποποίηση της παρ. 4 του αρ. 2 του ν. 4314/2014

Η παρ. 4 του αρ. 2 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Κάθε χρήση του όρου «Επιμελητήριο» χωρίς την τήρηση των ισχυουσών διατάξεων απαγορεύεται απολύτως. Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών οντοτήτων που κάνουν παρανόμως χρήση του όρου αυτού, τιμωρούνται με χρηματική ποινή ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ έκαστος, η οποία επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία, κατόπιν οιασδήποτε καταγγελίας ή/και εφόσον έχει περιέλθει σχετική ενημέρωση σ’ αυτήν. Το ανωτέρω ποσό της χρηματικής ποινής εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων».