Άρθρο 36 – Τροποποίηση του αρ. 2 του Προεδρικού Διατάγματος 372/1992

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του αρ. 2 του Π.Δ. 372/1992 (Α’ 187) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η εκλογική επιτροπή συγκροτείται τέσσερις (4) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για τα Επιμελητήρια Αθηνών και Πειραιά και με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τα λοιπά Επιμελητήρια της χώρας και αποτελείται από τους εξής:».

  • 13 Ιουλίου 2017, 15:20 | TZANETATOS

    Επειδή το θέμα της εκλογικής αποζημίωσης των μελών των εκλογικών επιτροπών και του βοηθητικού προσωπικού αυτών δεν ρυθμίζεται σαφώς με συνέπεια να δημιουργούνται αμφισβητήσεις, ενόψει δε και της ανάγκης ενιαίας ρύθμισης του χαρακτήρα των εν λόγω εκλογικών αποζημιώσεων (δηλαδή να ισχύει ό,τι ισχύει και για τις εκλογικές αποζημιώσεις των βουλευτικών, ευρωβουλευτικών και δημοτικών και κοινοτικών εκλογών), θα πρέπει να συμπληρωθεί το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος 372/1992 με την προσθήκη νέας παραγράφου με τον αριθμό 5 ως εξής: «Οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στις εκλογικές επιτροπές και το βοηθητικό αυτών προσωπικό εξαιρούνται από κάθε περιοριστική διάταξη και απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος ή άλλη επιβάρυνση. Η διάταξη αυτή έχει αναδρομική ισχύ και για όλες τις εκλογικές επιμελητηριακές αναμετρήσεις του παρελθόντος».
    Με τον δίκαιο αυτό τρόπο τίθεται τέρμα σε μια αμφιβολία που υπήρχε κατά το παρελθόν και εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι και σήμερα, γίνεται δε μια δίκαιη εναρμόνιση με τα ισχύοντα σε κάθε εκλογική αναμέτρηση με πανελλήνιο χαρακτήρα, όπως οι επιμελητηριακές εκλογές.