Άρθρο 23 – Εκλογή Διοικητικής Επιτροπής της ΚΕΕΕ

1.Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε. και τα λοιπά μέλη εκλέγονται μεταξύ των μελών της Γενικής Συνέλευσης. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη αυτών γίνεται το πρώτο τρίμηνο κάθε τέταρτου έτους και μετά τις επί μέρους επιμελητηριακές Εκλογές.
2. Οι εκλογές διεξάγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο οι υποψήφιοι για το αξίωμα του Προέδρου διακρίνονται από τους λοιπούς υποψήφιους. Οι εκλογείς δεν μπορούν να μπορούν να εκφράζουν την προτίμησή τους προς περισσότερους από τρεις υποψηφίους.
3. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων έχουν όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Κ.Ε.Ε. Δεν επιτρέπεται η υποβολή περισσότερων της μίας υποψηφιοτήτων από μέλη του ίδιου Επιμελητηρίου.
3. Ως Πρόεδρος ανακηρύσσεται ο υποψήφιος ο οποίος είναι πρόεδρος Επιμελητηρίου συγκέντρωσε τουλάχιστον το 40% των σταυρών. Ο υποψήφιος για την προεδρεία που συγκέντρωσε τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό σταυρών και σε ποσοστό τουλάχιστον 30% καταλαμβάνει τη θέση του ε’ Αντιπρόεδρου.
4. Σε περίπτωση που κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώσει το 40% των σταυρών, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται στην ίδια συνεδρίαση και Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει την σχετική πλειοψηφία μεταξύ των δύο υποψηφίων που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς στην πρώτη ψηφοφορία.
5. Τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής, συγκαλούμενα από τον Πρόεδρο της, εκλέγουν, μεταξύ τους, τους α’, β’, γ’ και δ’ και ε’ Αντιπρόεδρους, τον Υπεύθυνο Έρευνας και Ανάπτυξης, τον Οικονομικό Επόπτη, τον Επόπτη ΓΕΜΗ και Υποστήριξης Επιχειρήσεων, τον Επόπτη Εξωστρέφειας και Διεθνών Σχέσεων και τον Γενικό Γραμματέα. Ο Υπεύθυνος Έρευνας και Ανάπτυξης είναι αρμόδιος για την εύρυθμη λειτουργία του Ινστιτούτου Μελετών της ΚΕΕΕ. Οι α’, β’, γ’ και δ’ και ε’ Αντιπρόεδροι, πρέπει να προέρχονται ανά ένας αντίστοιχα από τα αμιγή Εμποροβιομηχανικά, Βιοτεχνικά, Επαγγελματικά και Μικτά/ Περιφερειακά Επιμελητήρια. Εάν δεν υπάρχει εκλόγιμος υποψήφιος προερχόμενος από οποιοδήποτε από τα ανωτέρω Επιμελητήρια, ως Αντιπρόεδρος εκλέγεται μέλος προερχόμενο από τα υπόλοιπα Επιμελητήρια. Ένας Αντιπρόεδρος δύναται να ασκεί ταυτόχρονα καθήκοντα επόπτη.