Άρθρο 32 – Παύση

1. Οι Πρόεδροι Επιμελητηρίων, τα μέλη των Διοικητικών Επιτροπών των Επιμελητηρίων, τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων, ο Πρόεδρος και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων επιτρέπεται να παυθούν για σοβαρούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη πειθαρχικού συμβουλίου του άρθρου 24.

2. Για τον ίδιο λόγο και με την ίδια διαδικασία, μπορεί να διαλυθεί ένα Διοικητικό Συμβούλιο Επιμελητηρίου. Η διάλυση αυτή συνεπιφέρει και τη διάλυση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου. Στην περίπτωση αυτή γίνεται νέα εκλογή σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του παρόντος και για το υπόλοιπο της θητείας των διαλυθέντων οργάνων.

3. Κατά της απόφασης της παραγράφου 1 που διατάσσει την παύση, ο παυθείς, εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την κοινοποίησή της σε αυτόν, μπορεί να ασκήσει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο κρίνει την υπόθεση και κατ’ ουσία. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης που επιβάλλει την ποινή. Αν ασκηθεί η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η επιτροπή αναστολών του δικαστηρίου, ύστερα από αίτηση του προσφεύγοντος, κρίνει για τη χορήγηση αναστολής εκτέλεσης της ποινής σταθμίζοντας και τη συνδρομή του δημόσιου συμφέροντος. Σε περίπτωση κατάθεσης αίτησης αναστολής, η ποινή που έχει επιβληθεί δεν εκτελείται μέχρι να εκδοθεί η απόφαση της επιτροπής αναστολών.