Άρθρο 24 – Οργάνωση και Λειτουργία

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, καθορίζονται τα θέματα της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης της Κ.Ε.Ε.. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης μετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης της Κ.Ε.Ε., καθορίζεται το ποσοστό επί των συνδρομών των Επιμελητηρίων, το οποίο περιέρχεται στην Κ.Ε.Ε. Από τον πόρο αυτόν η Κ.Ε.Ε. μπορεί να επιχορηγεί τα αναγνωρισμένα Ελληνικά Επιμελητήρια στην αλλοδαπή και αναγνωρισμένα διεθνή δίκτυα επιμελητηρίων. Το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

2.. Εφόσον στις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν ορίζεται διαφορετικά, οι διατάξεις του παρόντος νόμου για τα Επιμελητήρια εφαρμόζονται αναλογικά και για την Κ.Ε.Ε.. Οι προϋπολογισμοί των Επιμελητηρίων, εκτός από το τμήμα αυτών που αφορά τη μισθοδοσία του προσωπικού τους, δεν εγκρίνονται, αν αυτά δεν προσκομίσουν απόδειξη από τράπεζα, με την οποία να αποδεικνύεται η κατάθεση του ποσού που αντιστοιχεί στο ανωτέρω ποσοστό για την προηγούμενη κλεισμένη οικονομική χρήση ή ειδικό οικονομικό διακανονισμό με σύμφωνη γνώμη της Κ.Ε.Ε.

3. Ο οργανισμός της Κ.Ε.Ε. που ορίζει τη διάρθρωση των υπηρεσιών, τις οργανικές θέσεις, τις θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού και κάθε άλλη συναφή λεπτομέρεια συντάσσεται από το Διοικητικό συμβούλιο και εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων μπορεί να ιδρύει γραφεία στο εξωτερικό που στελεχώνονται με ειδικό επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό, η μισθοδοσία των οποίων βαρύνει τον προϋπολογισμό της. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων μπορεί να προσλαμβάνει προσωπικό, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, καταρτίζοντας σχετική σύμβαση. Ειδικά, το βοηθητικό προσωπικό προσλαμβάνεται επί τόπου, και πρέπει να έχει ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ε.Ε. και τόπο διαμονής την περιφέρεια όπου εδρεύει το γραφείο.

4. Σε κάθε περίπτωση, ο οργανισμός της Κ.Ε.Ε. πρέπει να ορίζει την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ως οργανική μονάδα επιπέδου διεύθυνσης, η οποία θα ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3419/2005 (Α’ 297). Η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. οφείλει να επιδεικνύει αυξημένη μέριμνα ως προς την σχέση του Γ.Ε.ΜΗ. με το ευρωπαϊκό σύστημα διασύνδεσης μητρώων και ειδικά ως προς την παρακολούθηση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης των σχετικών πληροφοριακών συστημάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

5. Εντός της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. θα λειτουργεί μεταξύ άλλων Τμήμα Υποστήριξης Γ.E.MH. με τις εξής αρμοδιότητες:
α. Τεχνική και διοικητική υποστήριξη, μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας , στους χρήστες πληροφοριακών συστημάτων του Γ.Ε.ΜΗ.
β. Τεχνική και διοικητική υποστήριξη στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης και τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων.
γ. Συντήρηση και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων businessportal.gr και businessregistry.gr.