Άρθρο 05 – Αρμοδιότητες και δραστηριότητες Επιμελητηρίων

1. Τα Επιμελητήρια ασκούν κάθε αρμοδιότητα σχετική με το σκοπό τους, καθώς και κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες δημόσιου δικαίου οι οποίες σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα. Επίσης συμβάλλουν στις διαδικασίες ενιαίας και απλοποιημένης άσκησης οικονομικής δραστηριότητας και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και κατάρτισης τεχνικών επαγγελμάτων, καθώς και προώθησης νέων παραγωγικών διαδικασιών.

2. Τα Επιμελητήρια έχουν ιδίως τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. Υποβάλλουν προς την Πολιτεία τεκμηριωμένες εισηγήσεις συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού χαρακτήρα για θέματα πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης, εμπορικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ή γενικά για την εθνική οικονομία. Τα Επιμελητήρια διατυπώνουν τη γνώμη τους μέσα σε προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη εξήντα (60) ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτά του θέματος.
β. Μετά από πρόταση του ενός τρίτου (1/3) των ταμειακώς ενήμερων μελών του Επιμελητηρίου διεξάγουν δημοψήφισμα μεταξύ των ταμειακώς ενήμερων μελών του, για κάθε θέμα της τοπικής ή εθνικής οικονομίας που εμπίπτει στις γνωμοδοτικές ή συμβουλευτικές αρμοδιότητές του, καθώς και για την προσθήκη ή αφαίρεση κατηγοριών υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται έναντι συνδρομής, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 14 του παρόντος. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων, εφόσον συμμετέχει το 60% των ταμειακώς ενήμερων μελών, και κοινοποιούνται ως γνωμοδότηση ή εισήγηση συμβουλευτικού χαρακτήρα στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης και τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ορίζεται η διαδικασία διεξαγωγής του δημοψηφίσματος, η οποία μπορεί να είναι ηλεκτρονική.
γ. Μπορούν να συμμετέχουν σε επιτροπές και όργανα σχεδιασμού έργων υποδομής και μεριμνούν, με κάθε μέσο, για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της μεταποίησης, του τομέα υπηρεσιών με έμφαση στις εξαγωγές και γενικά για την αύξηση της παραγωγικότητας των μελών τους.

δ. Χορηγούν στα μέλη τους πιστοποιητικά εγγραφής και καταγωγής προϊόντων, καταγράφουν συστηματικά τα εμπορικά και επαγγελματικά έθιμα, παρέχουν πληροφορίες στα μέλη τους και στην Πολιτεία για τις αλλοδαπές αγορές, τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και για άλλα συναφή θέματα. Ενημερώνουν τα μέλη τους για τα αναπτυξιακά, τα επενδυτικά και τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Μελετούν τις τάσεις και εξελίξεις στην τοπική, περιφερειακή και εθνική οικονομία και υποβάλλουν σχετικές τεκμηριωμένες προτάσεις με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Επίσης εκπονούν μελέτες για τα μέλη τους σε συγκεκριμένες γεωγραφικές αγορές, στις οποίες αυτά πρόκειται να δραστηριοποιηθούν, εκδίδουν δε κατά τακτά χρονικά διαστήματα κλαδικές μελέτες, ανάλογα με τον ειδικότερο προσανατολισμό του κάθε Επιμελητηρίου και σε συντονιστική συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και το οικείο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο.

ε. Λειτουργούν και υποστηρίζουν το Γ.Ε.ΜΗ. για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν έδρα στη χωρική ενότητα αρμοδιότητάς τους. Συγκεκριμένα, προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. και της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.), εφαρμόζοντας την υφιστάμενη νομοθεσία και τις σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γενικού Εμπορικού Μητρώου και του Εποπτικού Συμβουλίου.

στ. Διενεργούν πραγματογνωμοσύνες και δειγματοληψίες και επιλύουν, με διαιτησία, εμπορικές διαφορές με βάση κατάλογο, που συντάσσεται κάθε δύο (2) χρόνια και ισχύει και για τις δικαστικές και διοικητικές αρχές. Οι αμοιβές των προσώπων που συμμετέχουν στις εργασίες που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο καθορίζονται με απόφαση της οικείας Διοικητικής Επιτροπής.

ζ. Συνιστούν επιτροπές και ομάδες εργασίας από μέλη τους, υπαλλήλους τους ή τρίτους, και αναθέτουν σε εξειδικευμένα πρόσωπα την εκπόνηση μελετών και άλλων εργασιών, που έχουν σχέση με τους σκοπούς τους.

η. Αναλαμβάνουν τη λειτουργία και το συντονισμό των Κέντρων Υποστήριξης Επιχειρήσεων (Κ.Υ.ΕΠΙΧ.). Αποστολή των Κέντρων αυτών είναι η παροχή διοικητικών πληροφοριών και η υποστήριξη των εταιρειών κάθε νομικής μορφής, καθώς και των ατομικών επιχειρήσεων, στη διεκπεραίωση διαδικασιών δημοσίου δικαίου, από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων για την οργάνωση και λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), των Υπηρεσιών μιας Στάσης και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. Ειδικότερα το Κ.Υ.ΕΠΙΧ.:
αα. Ενημερώνει και πληροφορεί τις επιχειρήσεις για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων.
ββ. Παραλαμβάνει αιτήσεις επιχειρήσεων για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, τα στοιχεία των οποίων καταχωρεί σε ειδικό πρωτόκολλο. Διαθέτει για διευκόλυνσή τους έντυπα αιτήσεων κατά το άρθρο 3 παράγραφος 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45), όπως ισχύει.
γγ. Ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων των επιχειρήσεων και σε περίπτωση που για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, το Κ.Υ.ΕΠΙΧ. τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των επιχειρήσεων.
δδ. Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των επιχειρήσεων, στην αρμόδια για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσία, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. Το τελικό έγγραφο αποστέλλεται από την αρμόδια υπηρεσία και πάλι στο Κ.Υ.ΕΠΙΧ. όπου είχε υποβληθεί η αρχική αίτηση, από το οποίο το παραλαμβάνει εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της επιχείρησης ή αποστέλλεται στην επιχείρηση από το Κ.Υ.ΕΠΙΧ. στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί με συστημένη επιστολή και με αντικαταβολή.
εε. Διεκπεραιώνει τις διαδικασίες των άρθρων 6 και 8 του ν. 4442/2016 (Α’ 230) για την άσκηση μεταποιητικών δραστηριοτήτων. Για την άσκηση αυτής της αρμοδιότητας το Κ.Υ.ΕΠΙΧ πιστοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, μετά από αξιολόγηση της συνδρομής των εφαρμόσιμων απαιτήσεων του σχετικού προτύπου από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης και απόφαση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας, η οποία αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Δεν μπορεί να μετάσχει στις συνεδριάσεις του αρμόδιου οργάνου χορήγησης έγκρισης ή ελέγχου δραστηριότητας η οποία υπάγεται στη διαδικασία της γνωστοποίησης οποιοδήποτε πρόσωπο έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον από την άσκηση της δραστηριότητας, ή είναι συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, έως το δεύτερο βαθμό, με άλλο πρόσωπο που έχει τέτοιο συμφέρον.

θ. Αναλαμβάνουν και διεκπεραιώνουν κατ’ εξουσιοδότηση και κάθε άλλο έργο συναφές με το σκοπό τους, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Κ.Ε.Ε. και του οικείου Επιμελητηρίου η οποία κοινοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, συστήνονται Κ.Υ.ΕΠΙΧ. στην έδρα, ή σε παραρτήματα κάθε Επιμελητηρίου και ορίζεται η χωρική αρμοδιότητα, καθώς και ο κανονισμός λειτουργίας τους. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, η απόφαση εκδίδεται χωρίς γνώμη της Κ.Ε.Ε. και του οικείου Επιμελητηρίου.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από γνώμη της Κ.Ε.Ε. η οποία κοινοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, ορίζονται οι κατηγορίες υποθέσεων που διεκπεραιώνονται από τα Κ.Υ.ΕΠΙΧ. και εξειδικεύεται η διαδικασία διεκπεραίωσής τους. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, η απόφαση εκδίδεται χωρίς γνώμη της Κ.Ε.Ε. και του οικείου Επιμελητηρίου.

5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ρυθμίζεται αναλυτικά η διαδικασία πιστοποίησης και λειτουργίας των ΚΥ.ΕΠΙΧ. για την διεκπεραίωση των διαδικασιών έγκρισης και γνωστοποίησης μεταποιητικών δραστηριοτήτων.

6. Τα Επιμελητήρια ασκούν επίσης τις εξής δραστηριότητες για την επίτευξη του σκοπού τους:

α. Μπορούν, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία ρυθμίζει τις αναγκαίες λεπτομέρειες και εκδίδεται μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και, να προβούν στις κατά περίπτωση απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να αναλάβουν, μόνα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, τη διαχείριση βιομηχανικών και ελεύθερων ζωνών, εμπορικών ή επιχειρηματικών κέντρων, μόνιμων εκθέσεων και εκθετηρίων χώρων, σταθμών, λιμένων, αιθουσών δημοπρασιών, γενικών αποθηκών, εργαστηρίων ανάλυσης και εξέτασης εμπορευμάτων.

β. Με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής η οποία κοινοποιείται στο Διοικητικό Συμβούλιο συνιστούν, είτε αυτοτελώς είτε με άλλους φορείς , εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες δεν υπάγονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με σκοπούς:
(αα) την ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών,
(ββ) τη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των μελών τους ή και τρίτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4, 6, 7 και 8 του ν. 3369/2005 (Α’ 171) και των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 9 του ν. 3879/2010 (Α’ 163), όπως εκάστοτε ισχύουν,
(γγ) την υλοποίηση κάθε μορφής συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και
(δδ) την προαγωγή της επιχειρηματικής καινοτομίας και εξωστρέφειας.
Οι δραστηριότητες τέτοιων εταιριών διακρίνονται σαφώς από τις αρμοδιότητες δημοσίου δικαίου που ασκούν οι οργανικές μονάδες των Επιμελητηρίων. Η σύσταση τέτοιων εταιρειών γνωστοποιείται εντός τριών μηνών και με ευθύνη της Διοικητικής Επιτροπής στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης με την υποβολή έκθεσης στην οποία περιγράφεται ο οικονομικός σκοπός που θα εξυπηρετεί η εταιρία, αναλύονται τα μέσα και οι πόροι που θα έχει στην διάθεσή της για την επιδίωξή του και τεκμηριώνεται η σύνδεση των δραστηριοτήτων της εταιρείας με την αποστολή των Επιμελητηρίων.

γ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να συμμετέχουν σε κεφαλαιουχικές εταιρίες, η δραστηριότητα των οποίων εξυπηρετεί ειδικό σκοπό δημοσίου συμφέροντος και οι οποίες απολαμβάνουν όλων των ωφελειών εθνικής ή κοινοτικής χρηματοδότησης ή επιχορήγησης. Η συμμετοχή σε τέτοιες εταιρείες εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2042/1992 (Α’ 75).

δ. Τα Επιμελητήρια δύνανται να συμμετέχουν στο κεφάλαιο των εταιριών των περιπτώσεων β και γ, καθώς και σε κάθε αύξηση αυτού, αλλά δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επιχορήγηση των εν λόγω εταιριών, ούτε η σύναψη συμβάσεων προμηθειών αγαθών ή έργου με αυτές.

ε. Διεξάγουν σεμινάρια, υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα και χορηγούν πιστοποιητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4, 6, 7 και 8 του ν. 3369/2005 (Α’ 171) και των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 9 του ν. 3879/2010 (Α’ 163), όπως εκάστοτε ισχύουν, οργανώνουν συνέδρια, και χορηγούν τις σχετικές βεβαιώσεις, και παρέχουν ειδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία οποιασδήποτε μορφής, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και αναγνωρισμένα ινστιτούτα.

στ. Εκδίδουν περιοδικά ή βιβλία ή επιχορηγούν τέτοιες εκδόσεις, επιχειρηματικού και αναπτυξιακού κυρίως περιεχομένου και μεριμνούν για αντίστοιχες ηλεκτρονικές εκδόσεις.

ζ. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου τους, επιχορηγούν πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειάς τους ή γενικότερα της εθνικής οικονομίας, απονέμουν βραβεία ή άλλες τιμητικές διακρίσεις για διακεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Το συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για τις επιχορηγήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% των ετήσιων τακτικών εσόδων κάθε Επιμελητηρίου.

η. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου τους ενισχύουν οικονομικά δράσεις επαγγελματικών συλλόγων και εργοδοτικών οργανώσεων στο πλαίσιο του σκοπού τους Το συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για τις επιχορηγήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% των ετήσιων τακτικών εσόδων κάθε Επιμελητηρίου.

θ. Υλοποιούν δράσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης των μελών τους σχετικά με το έργο που επιτελούν. Για την άσκηση αυτής της αρμοδιότητας διατηρούν υποχρεωτικά ιστοσελίδα, στην οποία δημοσιεύονται, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, οι οικονομικές καταστάσεις τους, πληροφορίες για τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ., ο ετήσιος προγραμματισμός και ο απολογισμός δράσεων, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που αφορά την αποστολή των επιμελητηρίων. Το συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για δράσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης, μέσω καταχωρήσεων σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% των ετήσιων τακτικών εσόδων κάθε Επιμελητηρίου.

ι. Συμβάλλουν στην αντιμετώπιση καταστάσεων ανάγκης, ιδίως φυσικών καταστροφών, οι οποίες πλήττουν την χωρική ενότητα αρμοδιότητάς τους, όμορη περιοχή ή την επικράτεια στο σύνολό της.

7. Η πραγματοποίηση των δαπανών που αφορούν στις δραστηριότητες των εδαφίων στ’, ζ’ και η’ της προηγούμενης παραγράφου υλοποιούνται με απόφαση της διοικούσας επιτροπής η οποία κοινοποιείται με αναλυτικό πίνακα στο διοικητικό συμβούλιο.

8. Κάθε δημόσια αρχή και φορέας, υποχρεούται, αν αυτό δεν αντίκειται στις κείμενες διατάξεις, να παρέχει στα Επιμελητήρια κάθε πληροφορία που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών τους και την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους.

 • Στο άρθρο 5 παράγραφος 6(β) περιγράφονται οι σκοποί των εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που μπορούν να συστήνουν τα επιμελητήρια με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής τους. Προτείνεται οι εν λόγω τέσσερις (4) σκοποί να διευρυνθούν και σε άλλα πεδία δράσης που συμβάλλουν στην τοπική επιχειρηματικότητα και την τοπική ανάπτυξη. Κάποιες δε από αυτές τις δράσεις ήδη πραγματοποιούνται από κάποια επιμελητήρια, όπως πχ διαχείριση καταδυτικών πάρκων , λειτουργία Κέντρων Διαμεσολάβησης λειτουργία συνεργατικών σχηματισμών (clusters) επιχειρήσεων τοπικών προϊόντων και λειτουργούν υπό το καθεστώς εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε κατευθύνσεις και σκοπούς που δεν προβλέπονται από τους τέσσερις (4) προαφερθέντες

  Επίσης οι εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που προβλέπονται στην παράγραφο 6(β) του άρθρου 5, θα πρέπει να εξαιρούνται από την απαγόρευση της επιχορήγηση, ή/και της σύναψης συμβάσεων προμηθειών αγαθών ή έργου με αυτές αφενός γιατί οι εν λόγω εταιρείες δεν θα δεν μπορούν να ασκήσουν εμπορική δραστηριότητα, και συνεπώς θα έχουν περιορισμένα έσοδα. Παράδειγμα αποτελούν τα σεμινάρια τεχνικών ασφαλείας που αναλαμβάνουν επιμελητηριακές αστικές εταιρείες κατάρτισης και δια βίου μάθησης για λογαριασμό των επιμελητηρίων. Κατά συνέπεια αυτές οι εταιρίες θα πρέπει και να επιχορηγούνται για την εκπλήρωση των σκοπών τους διαφορετικά θα καταστούν θνησιγενείς

  Τέλος προτείνουμε να υπάρξει συγκεκριμένη αναφορά που να προβλέπει τι πρέπει να γίνει και ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί για τις εταιρείες (κεφαλαιουχικές ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) που έχουν ήδη συσταθεί από τα Επιμελητήρια και ξεφεύγουν από τις επιταγές του νομοσχεδίου.

 • Στην παρ. 5, ισχύει για την πιστοποίηση ό,τι και στο 2η, εδάφιο εε.
  Στην παρ. 6, εδ. β, να αντικατασταθεί η φράση «….της Διοκητικής Επιτροπής» από «…το Διοικητικό Συμβούλιο», γιατί έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 8, παρ. 7.
  Στην παρ. 6, εδ. η, να προστεθεί η φράση «…αναγνωρισμένες συνδικαλιστικές οργανώσεις των υπαλλήλων των Επιμελητηρίων»

 • Στην παρ. 1 να διαγραφεί η λέξη «κατ΄ εξουσιοδότηση»

  Στην παρ. 2, εδάφιο ε, να αφαιρεθεί η πρόταση «…και τις σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γενικού Εμπορικού Μητρώου και του Εποπτικού Συμβουλίου».
  Στην παρ. 2η εδ. εε,θα πρέπει να αναδιατυπωθεί και να περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές :
  -την αδειοδότηση των μεταποιητικών επιχειρήσεων χωρίς την παρεμβολή ΕΣΥΔ και ΕΟΠΕΠΠ, που αν δεν καθιστούν απαγορευτικές τις διαδικασίες πιστοποίησης τουλάχιστον τις δυσκολεύουν και καθιερώνουν δυσβάστακτα παράβολα
  -την αρμοδιότητα χορήγησης σε τεχνίτες της άδειας άσκησης τεχνικού επαγγέλματος παράλληλα με την Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας
  -τη λειτουργία των Κέντρων Εκπαίδευσης Τεχνικών Επαγγελμάτων, και
  -τη διενέργεια εξετάσεων για την πιστοποίηση των τεχνικών επαγγελμάτων
  Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ισχύσει η πιστοποίηση του Κ.Υ.ΕΠΙΧ. από την Γ.Γ.Β. με προδιαγραφές οι οποίες καθιστούν απαγορευτική τη λειτουργία του. Τα Επιμελητήρια είναι Ν.Π.Δ.Δ. και εξουσιοδοτούνται να κάνουν τη δουλειά τους.
  ΠιστοποΙεί κανείς την αντίστοιχη Δ/νση της Γ.Γ.Β.;

 • 14 Ιουλίου 2017, 13:41 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

  Οι διατάξεις του άρθρου 5, παρ. δ που δεν επιτρέπουν την επιχορήγηση από τα Επιμελητήρια των αναπτυξιακών τους εταιρειών, του άρθρου 35, παρ. β, για τήρηση βιβλίων γ΄ κατηγορίας από τις αναπτυξιακές καθώς και του άρθρου 35, παρ. 5 & 6 για σύναψη συμβάσεων υπηρεσιών με τοις αναπτυξιακές με τον Ν.4412/2016 και κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσουν τις περισσότερες αναπτυξιακές σε κλείσιμο.
  Δεδομένου ότι οι αστικές εταιρείες των επιμελητηρίων είναι εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δεν έχουν έσοδα και δεν μπορούν να ασκήσουν εμπορική δραστηριότητα θα πρέπει να επιχορηγούνται για την εκπλήρωση των σκοπών τους αλλά και να γίνονται αναθέσεις σ’ αυτές διαφόρων έργων με αμοιβή.
  Εναλλακτικά προτείνουμε να υπάρξει μεταβατικό στάδιο, που θα διατηρεί το ισχύον καθεστώς, τουλάχιστον μέχρι την πρόσληψη όλων των υπαλλήλων των αναπτυξιακών, ως τακτικών υπαλλήλων, με επιπρόσθετη μοριοδότησή τους.
  Από τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ. ζ, έχει αφαιρεθεί η δυνατότητα επιχορήγησης από τα Επιμελητήρια πολιτιστικών, κοινωνικών και εθνικών εκδηλώσεων καθώς και η οικονομική ενίσχυση υπαλληλικών οργανώσεων των υπαλλήλων των Επιμελητηρίων που προϋπήρχαν στον ισχύοντα Επιμελητηριακό Νόμο (Ν.2081/1992).
  Το ανώτατο πλαφόν του 5% που προβλέπεται για τις επιχορηγήσεις στερεί από τα Επιμελητήρια τη δυνατότητα επιχορήγησης πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας τους, εξοντώνοντας τον υγιή επιχειρηματικό και επαγγελματικό συνδικαλισμό. Επίσης δεν διευκρινίζεται αν στα ετήσια τακτικά έσοδα επί των οποίων υπολογίζεται το πλαφόν περιλαμβάνει και τα έσοδα από το ΓΕΜΗ.

 • 14 Ιουλίου 2017, 13:47 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

  Πρέπει να αναφερθεί ρητά στο νέο σχέδιο νόμου ότι τα Επιμελητήρια θα έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα τήρησης του ΓΕ.ΜΗ στη περιφέρεια τους.
  Η αναφορά του άρθρου 5, παράγραφος 2, εδάφιο ε, ότι «λειτουργούν και υποστηρίζουν το ΓΕΜΗ……» δεν μας καλύπτει.
  Επίσης ερωτηματικά προκαλεί η αφαίρεση από το άρθρο 15 «Πόροι των Επιμελητηρίων» των εσόδων από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο που προϋπήρχαν στον ισχύοντα Επιμελητηριακό Νόμο (Ν.2081/1992.

 • 14 Ιουλίου 2017, 11:13 | ΛΙΤΣΑ

  Στην παρ. 2.3 του άρθρου 5 ορίζεται «…συστήνονται Κ.Υ.ΕΠΙΧ. στην έδρα, ή σε παραρτήματα κάθε Επιμελητηρίου και ορίζεται η χωρική αρμοδιότητα,….» μπορεί να είναι διευρυμένη σε σχέση με την χωρική αρμοδιότητα του επιμελητηρίου;

 • 14 Ιουλίου 2017, 11:24 | ΛΙΤΣΑ

  Η παρ. ε του άρθρου 5 «Λειτουργούν και υποστηρίζουν το Γ.Ε.ΜΗ.» θα πρέπει να συμπληρωθεί με την λέξη «Τηρούν, λειτουργούν …».
  Στην παρ. 6ζ & 6θ του άρθρου 5 γίνεται αναφορά «.. των ετήσιων τακτικών εσόδων κάθε επιμελητηρίου» χρειάζεται ανάλυση για το ποία είναι τα τακτικά έσοδα.

 • Θεωρούμε ότι τα προβλεπόμενα στο εδάφιο β της παραγράφου 2 σχετικά με τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων εισάγουν μια ατελέσφορη διαδικασία, η οποία δυσχεραίνει τη λειτουργία των επιμελητηρίων για τους εξής λόγους: 1) είναι άγνωστο πως μπορεί να προκύπτει η πρόταση του 1/3 των ταμειακώς ενήμερων μελών. Εφόσον η υπηρεσία του επιμελητηρίου θα πρέπει να προβαίνει καταρχήν σε αυτή τη διαπιστωτική πράξη, θα επωμίζεται ένα σημαντικό βάρος για την εξακρίβωση του απαιτούμενου αριθμού των ταμειακώς ενήμερων μελών. 2) Δεν προσδιορίζεται χρόνος, εντός του οποίου πρέπει να κατατίθεται η συγκεκριμένη πρόταση. 3) Οι υπηρεσίες που παρέχονται έναντι συνδρομής δεν είναι υποχρεωτικές και συνεπώς η δυνατότητα που παρέχεται στα ταμειακώς ενήμερα μέλη στο Γ.Ε.Μ.Η. για την προσθήκη ή αφαίρεση κατηγοριών υπηρεσιών μπορεί να παρεμποδίσει όσα άλλα μέλη επιθυμούν τη λήψη αυτών των υπηρεσιών. 4) Η απασχόληση που μπορεί να προκύψει για την υπηρεσία γίνεται σε βάρος της εξάσκησης των άλλων αρμοδιοτήτων του επιμελητηρίου.
  Το εδάφιο ε της παραγράφου 2 πρέπει να αναδιατυπωθεί ως εξής: «συνεπικουρούν την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η., όπως αυτή ορίζεται με την παράγραφο 4 του άρθρου 24 του παρόντος, στην τήρηση του Γ.Ε.Μ.Η. για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν έδρα στη χωρική ενότητα αρμοδιότητάς τους». Θεωρούμε ότι με αυτή τη διατύπωση απεικονίζονται ορθότερα οι αρμοδιότητες του κάθε επιμελητηρίου.
  Η πρώτη πρόταση του εδαφίου ζ της παραγράφου 6 πρέπει να αναδιατυπωθεί ως εξής: « Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους επιχορηγούν πάσης φύσεως πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην εξωστρέφεια και την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειάς τους ή γενικότερα της εθνικής οικονομίας και απονέμουν βραβεία ή άλλες τιμητικές διακρίσεις για διακεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

 • 13 Ιουλίου 2017, 12:18 | Ευάγγελος Φουντάς

  Οι ρυθμίσεις του άρθρου 5 παραγράφου 6 αναφέρονται στην λειτουργία των αστικών εταιριών, που έχουν ιδρύσει τα επιμελητήρια και τους υπαλλήλους των.
  Αποδεχόμαστε, ότι ο επιμελητηριακός θεσμός, όπως άλλωστε ο επιμελητηριακός νόμος του έδινε αυτήν την δυνατότητα, χρησιμοποίησε εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τους υπαλλήλους των για την εξυπηρέτηση επιμελητηριακών σκοπών, που άλλωστε η ίδια η πολιτεία έτασσε, χωρίς όμως να παρέχει ταυτόχρονα την δυνατότητα πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού, όπως η λειτουργία του ΓΕΜΗ και της ΥΜΣ.
  Σίγουρα, αυτή η κατάσταση δεν είναι ορθή και πρέπει τα επιμελητήρια ως ΝΠΔΔ να λειτουργούν με τακτικούς υπαλλήλους.
  Είναι όμως άκρως απαραίτητο να θεσπισθεί μεταβατικό στάδιο, που θα διατηρεί το ισχύον καθεστώς, τουλάχιστον μέχρι την πρόσληψη όλων των υπαλλήλων των αναπτυξιακών, ως τακτικών υπαλλήλων, με ισχυρή μοριοδοτηση τους σε μελλοντική διαδικασία πρόσληψης.
  Σε διαφορετική περίπτωση, πολλές από τις καίριες δράσεις των επιμελητηρίων θα διακοπούν ακαριαία, λόγω της έντονης υποστελέχωσης που παρατηρείται στον επιμελητηριακό θεσμό ενώ πολλοί εργαζόμενοι, που για χρόνια προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα επιμελητήρια, θα βρεθούν χωρίς δουλειά .
  Εναλλακτικά θα μπορούσε να θεσπισθεί μεταβατική εξαίρεση, που θα προβλέπει την οικονομική ενίσχυση των εταιριών αυτών, μόνο για τις δαπάνες μισθοδοσίας.
  Η υπάρχουσα πρόβλεψη, όπως περιγράφεται στο αρθρ. 35.5 δεν γίνεται κατανοητή, καθώς, σε κάθε περίπτωση, φαίνεται να μην υπάρχει μεταβατικό στάδιο στην ισχύ του Ν.4412/2016, η οποία, δυσχεραίνει τις αναθέσεις υπηρεσιών.
  Επίσης, η πρόβλεψη για την σύναψη συμβάσεων υπηρεσιών μεταξύ των εταιριών αυτών και των επιμελητηρίων σε αντικατάσταση της δυνατότητας επιχορήγησης, επιβαρύνει τα επιμελητήρια με ένα κόστος τουλάχιστον 25%.(ΦΠΑ, ΕΑΔΗΣΥ κτλ.) ενώ ελλοχεύουν και σοβαροί κίνδυνοι μη τήρησης της νομιμότητας.

 • 12 Ιουλίου 2017, 17:01 | TZANETATOS

  παρ. 1 : Είναι ενθαρρυντικό το ότι μπορούν να ανατίθενται στα επιμελητήρια καθήκοντα δημοσίου δικαίου που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα. Αν τούτο αντικατοπτρίζει την αληθινή βούληση της πολιτείας, τότε με το πνεύμα αυτό μπορούν να τους ανατεθούν αρμοδιότητες ευρεσιτεχνιών και εμπορικών σημάτων πέραν των ήδη υφιστάμενων, όπως του ΓΕΜΗ και των αδειοδοτήσεων.
  παρ. 2 (β) : έτσι όπως είναι διατυπωμένο το άρθρο αυτό, η τυχόν προσθήκη ή αφαίρεση υπηρεσιών μπορεί να γίνει μόνο με δημοψήφισμα. Ασφαλώς δεν είναι αυτή η πρόθεση του συντάκτη του νομοσχεδίου αλλά η διατύπωση πρέπει να αλλάξει. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την προσθήκη ή την αφαίρεση υπηρεσιών.
  παρ. 2(ε) : είναι υπερβολικό να εκδίδουν οδηγίες και η Διεύθυνση Εταιρειών και ΓΕΜΗ του Υπουργείου και το Εποπτικό Συμβούλιο. Μια αρχή είναι αρκετή για το καθήκον αυτό. Προτείνουμε την διεύθυνση εταιρειών και ΓΕΜΗ και όχι την δημιουργία ενός άλλου συλλογικού οργάνου στην δημόσια διοίκηση.
  παρ. 2(στ) : εδώ θα πρέπει να προστεθεί και ο νέος εξωδικαστικός θεσμός επίλυσης διαφορών δηλαδή η διαμεσολάβηση.
  παρ. 2 (θ) :στις κατ’ εξουσιοδότηση άσκηση και άλλων δημόσιων αρμοδιοτήτων θα μπορούσε να προστεθεί : οι ευρεσιτεχνίες και τα εμπορικά σήματα.
  παρ. 6 (β) : οι αναφερόμενοι 4 μόνο σκοποί για την δραστηριοποίηση και την υποβοήθηση του έργου των επιμελητηρίων (από πλευράς ταχύτητας και αποτελεσματικότητας) θα πρέπει να διευρυνθούν σημαντικά και ουσιαστικά.
  παρ. 6 (δ) : είναι γνωστό ότι οι αστικές εταιρείες των επιμελητηρίων δεν είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί και δεν έχουν έσοδα, δεν μπορούν να ασκήσουν εμπορική δραστηριότητα, συνεπώς θα πρέπει και να επιχορηγούνται για την εκπλήρωση των σκοπών τους αλλά και να γίνονται αναθέσεις σ’ αυτές διαφόρων έργων με αμοιβή. Αλλιώς καταδικάζονται σε αφανισμό.