Άρθρο 19 – Προσωπικό Επιμελητηρίων

1. Το προσωπικό των Επιμελητηρίων αποτελείται από μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, από προσωπικό με έμμισθη εντολή και από ειδικό επιστημονικό προσωπικό. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α’ 28)

2. Στις καθαρίστριες που εργάζονται σε Επιμελητήριο, μπορεί να χορηγείται με απόφαση της διοικητικής επιτροπής κάθε χρόνο στολή υπηρεσίας.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 7 του παρόντος, μετατάξεις και αποσπάσεις υπαλλήλων των Επιμελητηρίων σε δημόσιες υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. γίνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

4. Για την κάλυψη των αναγκών των Επιμελητηρίων σε προσωπικό, εφαρμόζεται διαγωνιστική διαδικασία για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, ή προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, ή προσωπικού με σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1994, μετά από πρόταση της Κ.Ε.Ε., αναφορικά με τον αριθμό και τις κατηγορίες υπαλλήλων που απαιτούνται για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων και την εύρυθμη λειτουργία των Επιμελητηρίων

5.Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δύναται να καθορίζεται ο αριθμός των μορίων που αντιστοιχούν στην προϋπηρεσία του προσωπικού, με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε Επιμελητήριο, στην Κ.Ε.Ε. ή στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία έχουν συσταθεί από Επιμελητήριο ή από την Κ.Ε.Ε, στην οικεία θέση εργασίας.

6. Τα Επιμελητήρια μπορούν, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να προσλαμβάνουν ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες, καθώς και ειδικούς συμβούλους και να καθορίζουν τους όρους εργασίας και αμοιβής τους. Η θητεία των ειδικών επιστημονικών συνεργατών και των ειδικών συμβούλων λήγει με τη λήξη της θητείας του διοικητικού συμβουλίου που τους προσέλαβε. Ο αριθμός των προσλαμβανομένων κατά το προηγούμενο εδάφιο ειδικών συνεργατών και ειδικών συμβούλων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) σε όσα Επιμελητήρια έχουν μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) εγγεγραμμένα μέλη και τους δύο (2) σε όσα Επιμελητήρια έχουν περισσότερα από τριάντα χιλιάδες (30.000) εγγεγραμμένα μέλη. Η σχετική διαδικασία πρόσληψης κατά το προηγούμενο εδάφιο καθορίζεται και διενεργείται από το οικείο Επιμελητήριο , αφού εγκριθεί από το ΑΣΕΠ.
7. Σε κάθε Επιμελητήριο όπου δεν υπάρχει οργανική θέση Γενικού Διευθυντή, ορίζεται διοικητικός προϊστάμενος με τον αναπληρωτή του από την Διοικητική Επιτροπή, μεταξύ των μόνιμων υπαλλήλων, επιπέδου προϊσταμένου Διεύθυνσης και αν δεν υπάρχουν, επιπέδου προϊσταμένου Τμήματος. Ο διοικητικός προϊστάμενος είναι αρμόδιος για την εύρυθμη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου.
Ειδικότερα:
(α) είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό της διαχείρισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού του Επιμελητηρίου,
(β) καταγράφει τις ανάγκες στελέχωσης των οργανικών μονάδων του Επιμελητηρίου,
(γ) συντονίζει τη συμμετοχή των υπαλλήλων του Επιμελητηρίου σε εκπαιδευτικά προγράμματα,
(δ) είναι αρμόδιος για την ορθή εφαρμογή του οργανισμού του Επιμελητηρίου,
(ε) είναι αρμόδιος για τις μετακινήσεις και τοποθετήσεις του προσωπικού, μεταξύ των οργανικών μονάδων του Επιμελητηρίου,
(στ) μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Επιμελητηρίου και παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις των,
(ζ)εισηγείται στη διοικητική επιτροπή κάθε θέμα ημερήσιας διάταξης,
(η)υπογράφει κάθε έγγραφο υπηρεσιακού χαρακτήρα,
(θ) χορηγεί στους υπαλλήλους τις κανονικές και αναρρωτικές άδειες Για την άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων ο διοικητικός προϊστάμενος συνεργάζεται με τον γενικό γραμματέα.

 • Στην παρ. 3: Να αντικατασταθεί ως εξής: Αποσπάσεις υπαλλήλων των Επιμελητηρίων σε Δημόσιες Υπηρεσίες και ΝΠΔΔ, εκτός των Επιμελητηρίων, γίνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων σε άλλα Επιμελητήρια που εποπτεύονταιαπό το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, γίνεται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, μετά από απόφαση του κατά περίπτωση Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση του αρμόδιου Υπουργού.
  Στην παρ. 7, να αφαιρεθεί η λέξη «μονίμων» από την τρίτη γραμμή.

 • Στην παράγραφο 1, επειδή οι έχοντες σχέση έμμισθης εντολής δεν παρέχουν εξαρτημένη εργασία, αν και μπορεί να καλύπτουν οργανικές θέσεις, δεν μπορεί να κατατάσσονται στο προσωπικό των επιμελητηρίων. Η διατύπωση που αποτυπώνεται στο σχέδιο νόμου δεν είναι νομικά ορθή.
  Στην παράγραφο 5 προτείνουμε να διαμορφωθεί η διάταξη όπως ακολουθεί «Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθορίζεται ο αριθμός μορίων, που αντιστοιχούν στην προϋπηρεσία του προσωπικού, που συνδέεται με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με Επιμελητήριο, με την Κ.Ε.Ε. Ε., καθώς και με επαγγελματικούς συλλόγους ή εργοδοτικά σωματεία, παρέχοντας υπηρεσίες εξυπηρέτησης μελών των Επιμελητηρίων στους χώρους των τελευταίων και έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών στην οικεία θέση εργασίας, καθώς και η θέση αυτών των κριτηρίων σε σειρά κατάταξης».
  Στο εδάφιο θ’ της παραγράφου 7 προβλέπεται ότι για την άσκηση των χορηγούμενων σε αυτόν αρμοδιοτήτων, ο Διοικητικός Προϊστάμενος συνεργάζεται με τον Γενικό Γραμματέα. Όπως έχει αυτή η διάταξη περιέχει τα σπέρματα επικαλύψεων και δυσλειτουργίας και συνεπώς θεωρούμε ότι πρέπει να απαλειφθεί αφού τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα περιγράφονται με επάρκεια στην παράγραφο 5 του άρθρου 9.

 • 14 Ιουλίου 2017, 13:29 | ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ

  Στο Επιμελητήριο Ευβοίας εργάζονται 6 υπάλληλοι που δεν είναι μόνιμοι Καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Φορέα, επανδρώνοντας τα τμήματα μητρώου, ΓΕΜΗ, ΥΜΣ, Λογιστηρίου. Οι εν λόγω υπάλληλοι με την εξειδικευμένη εμπειρία τους στα Επιμελητηριακά θέματα και την αποδεδειγμένη επί σειρά ετών ικανότητα και αξία τους συμβάλλουν ουσιαστικά και καθοριστικά στην εύρυθμη λειτουργία του Επιμελητηρίου και στην προσδοκώμενη αναβάθμισή του μέσω των αρμοδιοτήτων που παρέχει η νέα νομοθεσία.

  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
  2 Υπάλληλοι
  1 ΠΕ κατηγορίας
  1 ΔΕ κατηγορίας.
  Απασχολούνται
  24 χρόνια

  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
  3 Υπάλληλοι
  ΕΥΒΟΙΑΣ
  1 ΠΕ κατηγορίας
  1 ΤΕ κατηγορίας
  1 ΔΕ κατηγορίας
  Απασχολούνται 7 χρόνια

  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΩΝ
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
  1 Υπάλληλος
  ΤΕ κατηγορίας
  Απασχολείται
  11 Χρόνια

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:
  Στον νέο νόμο που θα ψηφιστεί για τα Επιμελητήρια να υπάρχει μέριμνα και ειδική μνεία και για τις περιπτώσεις εκείνες των Επιμελητηρίων που δεν έχουν συστήσει Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία αλλά επιβοηθούνται στο έργο τους προς εξυπηρέτηση των μελών τους από υπαλλήλους ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ.
  Δεδομένης, συνεπώς της συνταγματικής απαγόρευσης απευθείας νομοθετικής μονιμοποίησης προσωπικού στο Δημόσιο, θα πρέπει να υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο για την τακτοποίηση αυτών των υπαλλήλων το οποίο θα πρέπει να αποτυπωθεί στην νέα Επιμελητηριακή Νομοθεσία. Μέσω της ΚΕΕΕ να καταγραφούν οι θέσεις αυτές ( προκύπτει ξεκάθαρα πόσα χρόνια εργάζεται ο κάθε υπάλληλος) , να εκδοθεί προκήρυξη από τα Επιμελητήρια για τους υπαλλήλους που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα Επιμελητήρια και δεν είναι μόνιμοι, να υπάρχει αυξημένη μοριοδότηση της προϋπηρεσίας τους στους συγκεκριμένους φορείς ως πρόσθετο απαραίτητο προσόν προκειμένου να γίνει η πρόσληψή τους σε προσωποπαγείς θέσεις. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΩ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ.

  Εστιάζω στο ανωτέρω θέμα γιατί είναι καθαρά ανθρώπινο, μας αγγίζει άμεσα, επηρεάζει την εργασιακή αρμονία και την μελλοντική εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας. Παρακαλώ, κύριε πρόεδρε να το συμπεριλάβετε στις θέσεις της Ομοσπονδίας μας ενώπιον της επιτροπής διαβούλευσης του σχεδίου νόμου.
  Στο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι το συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για τις επιχορηγήσεις επαγγελματικών συλλόγων και εργοδοτικών οργανώσεων δεν μπορεί να υπερβαινει το 5% των ετήσιων τακτικών εσόδων κάθε Επιμελητηρίου. Χαρίτου Άρτεμις

 • 13 Ιουλίου 2017, 23:36 | Ειρήνη Μ.

  Σχετικά με την παράγραφο του άρθρου 5, περί μοριοδότησης υπαλλήλων που έχουν προϋπηρεσία σε επιμελητήρια ή αναπτυξιακές τους, να μοριοδοτούνται μόνον όσοι δεν έχουν συγγενική σχέση μέχρι 3ου βαθμού, με εν ενεργεία υπαλλήλους των επιμελητηρίων, προισταμένους και διευθυντές καθώς και με μέλη των εν ενεργεία Δ.Σ. αλλά και παλαιοτέρων, μέχρι πχ 8ετίας. Υπάρχουν άνθρωποι έξω που παλεύουν για ένα κομμάτι ψωμί, δεν είναι αποδεκτό να διαιωνίζεται η κατάσταση διορισμού των ημέτερων, των προηγούμενων κυβερνήσεων.

  Επίσης η μοριοδότηση να είναι σχετικά μικρή και πάντως μικρότερη από τα μόρια που κερδίζει κάποιος με την απόκτηση πτυχίου ή ξένης γλώσσας κ.ο.κ.

  Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο για ένα κράτος δικαίου να μονιμοποιηθούν τα συγγενικά πρόσωπα όσων περιγράφονται παραπάνω καθώς και να ξαναζήσουμε στιγμές Παυλόπουλου όπου η προσωπική συνέντευξη μοριοδοτούταν περισσότερο από ένα μεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό τίτλο, παρακάμπτοντας με αυτό τον τρόπο τον ΑΣΕΠ.

 • 13 Ιουλίου 2017, 16:39 | Ηλίας Βαθειάς

  Παρακαλώ να εξετάσετε τις δύο ακόλουθες προτάσεις:

  1. Να υπάρχει ρητή αναφορά οι υπάλληλοι, τουλάχιστον όσοι έχουν προσληφθεί και θα προσλαμβάνονται μέσω ΑΣΕΠ, μόνιμοι ή ΙΔΑΧ, ότι θα πρέπει να απασχολούνται σε οργανικές μονάδες και σε αντικείμενο συναφές με αυτό για το οποίο προσλήφθηκαν.

  2. Να υπάρξει πρόβλεψη για την περίπτωση κατάργησης του φορέα (επιμελητηρίου) ή και κατάργησης μεμονωμένων οργανικών θέσεων (μη κενές) στις οποίες ήδη υπηρετούν υπάλληλοι, μόνιμοι ή ΙΔΑΧ, να μην απολυθεί το προσωπικό, αλλά αυτό να μεταφερθεί – μεταταχτεί σε άλλο φορέα του δημόσιου τομέα.

  Ενδεικτικά αναφέρω τις ακόλουθες περιπτώσεις (υπάρχουν και άλλες):
  1) Ν. 3920/2011 (ΦΕΚ Α΄ 33/03.03.2011 – εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις, άρθρο 9 και 10).
  2) Με την ΠΥΣ, με αριθμό 7 της 28.2.2012, Άρθρο 5, το πάσης φύσεως προσωπικό των καταργούμενων φορέων ΟΕΚ και ΟΕΕ μεταφέρθηκε με την ίδια σχέση εργασίας στον ΟΑΕΔ.
  3) Άρθρο 12 Ν. 3899/2010: Πρόσληψη από το ΙΚΑ επιτυχόντων σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
  4) Ν. 3082/2002 Άρθρο 5ο (Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο).

 • 13 Ιουλίου 2017, 15:05 | TZANETATOS

  Από τα τόσα χρόνια των επιμελητηριακών μου συναλλαγών νομίζω ότι η ευελιξία και η ταχύτητα διαδικασίας που επιτυγχάνουν τα επιμελητήρια μπορούν να εδραιωθούν μόνο με την ανεξαρτησία τους, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους κάθε μορφής, το είδος της σχέσης εργασίας τους, το αντικείμενο και τις σχετικές αμοιβές (όσον αφορά το ειδικό επιστημονικό προσωπικό ή τους ειδικούς συμβούλους). Άλλωστε είναι γνωστό ότι κάθε δημόσιο πρόσωπο όπως ο πρόεδρος ενός επιμελητηρίου χρειάζεται ανάλογα με το μέγεθος του επιμελητηρίου (το όριο των 30.000 μελών είναι αυθαίρετο) και τις δράσεις του όχι μόνο ένα αλλά δέκα συμβούλους για την διεκπεραίωση με επιτυχία συγκεκριμένων έργων μεγάλης ενδεχομένως εμβέλειας. Συνεπώς, πρόσληψη του κάθε μορφής προσωπικού και των κάθε μορφής ειδικών συμβούλων των επιμελητηρίων μέσω επιτροπών πρόσληψης και αξιολόγησης του κάθε επιμελητηρίου υπό τον όρο του ελέγχου της νομιμότητας από το ΑΣΕΠ, προκειμένου να υπάρχει κάποιος έλεγχος ενιαίας εφαρμογής των διαδικασιών αυτών.

 • 13 Ιουλίου 2017, 15:36 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

  Η παράγραφος 6 του άρθρου 19 αναφέρεται στην δυνατότητα πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών, με θητεία, από τα επιμελητήρια.
  Η υφιστάμενη ανάλογη διάταξη ορίζει, ότι «Η σχετική διαδικασία πρόσληψης … καθορίζεται και ολοκληρώνεται από το οικείο Επιμελητήριο, το οποίο ορίζει και τα κριτήρια επιλογής, το δε αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής, και μόνον, υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας που ασκεί το Α.Σ.Ε.Π.».
  Αντίθετα η σημερινή πρόταση ορίζει, ότι «Η σχετική διαδικασία πρόσληψης κατά το προηγούμενο εδάφιο καθορίζεται και διενεργείται από το οικείο Επιμελητήριο, αφού εγκριθεί από το ΑΣΕΠ».
  Νομίζω, ότι πρέπει να επανέλθει το περιεχόμενο της παλαιότερης διάταξης, καθώς για αντίστοιχες θέσεις τόσο στους ΟΤΑ, σε λοιπά ΝΠΔΔ, όσο και σε φορείς γενικής κυβέρνησης ακολουθείται πιο ευέλικτη διαδικασία.
  Επίσης, πρέπει να αποσαφηνιστεί, αν η διάταξη 20.1 αναφορικά με τους οργανισμούς των επιμελητηρίων σημαίνει, ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πρόσληψη επιστημονικών συνεργατών, αν αυτό δεν προβλέπεται στον οικείο οργανισμό.
  Επιπλέον η παράγραφος 5 του άρθρου 19 αναφέρεται στην δυνατότητα μοριοδότησης της προϋπηρεσίας των εργαζομένων στα Επιμελητήρια ή σε ΝΠΔΔ, που έχουν συστήσει τα Επιμελητήρια.
  Νομίζω, ότι θα ήταν δίκαιο, να προβλεφθεί και ανάλογη δυνατότητα μοριοδότησης για τους εργαζόμενους, με σύμβαση έργου, σε έναν μόνο εργοδότη (δηλ. στο οικείο επιμελητήριο). Άλλωστε είναι γενικά αποδεκτό, ότι η εργασία με μπλοκάκι είναι ουσιαστικά σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

 • 13 Ιουλίου 2017, 12:52 | Ευάγγελος Φουντάς

  Νομίζω θα ήταν χρήσιμο, να προστεθεί παράγραφος, η οποία θα δίνει την δυνατότητα στα Επιμελητήρια να προβαίνουν σε ασφάλιση αστικής ευθύνης για την κάλυψη της υπηρεσίας και του προσωπικού τους, κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων τους.

 • 13 Ιουλίου 2017, 12:10 | Ευάγγελος Φουντάς

  Η παράγραφος 5 του άρθρου 19 αναφέρεται στην δυνατότητα μοριοδότησης της προϋπηρεσίας των εργαζομένων στα Επιμελητήρια ή σε ΝΠΔΔ, που έχουν συστήσει τα Επιμελητήρια.
  Νομίζω, ότι θα ήταν δίκαιο, να προβλεφθεί και ανάλογη δυνατότητα μοριοδότησης για τους εργαζόμενους, με σύμβαση έργου, σε έναν μόνο εργοδότη (δηλ. στο οικείο επιμελητήριο). Άλλωστε είναι γενικά αποδεκτό, ότι η εργασία με μπλοκάκι είναι ουσιαστικά σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

 • 13 Ιουλίου 2017, 11:29 | Ευάγγελος Φουντάς

  Η παράγραφος 6 του άρθρου 19 αναφέρεται στην δυνατότητα πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών, με θητεία, από τα επιμελητήρια.
  Η υφιστάμενη ανάλογη διάταξη ορίζει, ότι «Η σχετική διαδικασία πρόσληψης … καθορίζεται και ολοκληρώνεται από το οικείο Επιμελητήριο, το οποίο ορίζει και τα κριτήρια επιλογής, το δε αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής, και μόνον, υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας που ασκεί το Α.Σ.Ε.Π.».
  Αντίθετα η σημερινή πρόταση ορίζει, ότι «Η σχετική διαδικασία πρόσληψης κατά το προηγούμενο εδάφιο καθορίζεται και διενεργείται από το οικείο Επιμελητήριο, αφού εγκριθεί από το ΑΣΕΠ».
  Νομίζω, ότι πρέπει να επανέλθει το περιεχόμενο της παλαιότερης διάταξης, καθώς για αντίστοιχες θέσεις τόσο στους ΟΤΑ, σε λοιπά ΝΠΔΔ, όσο και σε φορείς γενικής κυβέρνησης ακολουθείται ακόμα πιο ευέλικτη διαδικασία.
  Επίσης, πρέπει να αποσαφηνιστεί, αν η διάταξη 20.1 αναφορικά με τους οργανισμούς των επιμελητηρίων σημαίνει, ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πρόσληψη επιστημονικών συνεργατών, αν αυτό δεν προβλέπεται στον οικείο οργανισμό.

 • 12 Ιουλίου 2017, 14:55 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΜΑΡΑ

  Στην παρ.7 ορίζεται διοικητικός προϊστάμενος με τον αναπληρωτή του από την διοικητική επιτροπή, μεταξύ των μονίμων υπαλλήλων…..θα ήταν καλό να αναφερθεί και ΙΔΑΧ αφού πλέον με νόμο έχουν τις ίδιες δυνατότητες για επιλογή θέσης ευθύνης.

 • 12 Ιουλίου 2017, 09:36 | ΜΑΤΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΥ

  Στην παρ. 1, στην 1η σειρά μάλλον εκ παραδρομής παραλείπεται λέξη, καθώς οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι δεν έχουν σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Ορθότερο θα ήταν να προστεθεί η λέξη «υπάλληλοι» με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, προς αποφυγή ασαφειών.

 • 12 Ιουλίου 2017, 09:52 | Κατερίνα Σερέτη

  Στην Παράγραφο 3, να διευκρινιστεί ποιες είναι οι κείμενες διατάξεις, δυνάμει των οποίων πραγματοποιούνται μετατάξεις και αποσπάσεις υπαλλήλων των Επιμελητηρίων σε δημόσιες υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ.