Άρθρο 34 – Χρήση όρου «Επιμελητήριο»

1. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εξωτερικών, επιτρέπεται η χρήση της λέξης «Επιμελητήριο» ή η απαγόρευση της συνέχισης της χρήσης αυτής από σωματεία Ελλήνων και αλλοδαπών, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και ενώσεις προσώπων, που αποβλέπουν στην ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών των χωρών των μελών τους. Κάθε άλλη χρήση της λέξης «Επιμελητήριο» απαγορεύεται απολύτως.

2. Τα Επιμελητήρια και τα Σωματεία του παρόντος άρθρου είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν στα Υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εξωτερικών έκθεση πεπραγμένων. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί έκθεση πεπραγμένων επί δύο συναπτά έτη, είναι δυνατή η ανάκληση του όρου «Επιμελητήριο» με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.