Άρθρο 15 – Πόροι των Επιμελητηρίων

1.Πόροι των Επιμελητηρίων είναι:
α. οι ετήσιες συνδρομές των μελών τους, οι οποίες καταβάλλονται μέσα στο έτος στο οποίο αναφέρονται. Ως συνδρομές νοούνται οι ανταποδοτικές εισφορές εκείνων των μελών που επιθυμούν προαιρετικά να απολαμβάνουν των υπηρεσιών τις οποίες παρέχουν τα Επιμελητήρια.
β. Οι επιχορηγήσεις, οι ενισχύσεις κάθε μορφής, όπως αυτές που καταβάλλονται για την εκτέλεση κοινοτικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων άλλων διεθνών οργανισμών, οι δωρεές, οι κληρονομιές και οι κληροδοσίες.

γ. Οι πρόσοδοι από την περιουσία τους ή από την άσκηση δραστηριότητάς τους κάθε μορφής.

δ. Έσοδα από δραστηριότητες προσώπων που εγγράφονται σε Μητρώα εκτός του Γενικού Εμπορικού Μητρώου που τηρεί το οικείο Επιμελητήριο.
ε. Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

2. Ποσοστό επί των ετήσιων εσόδων διατίθεται για την ενίσχυση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), των Συνδέσμων Εξαγωγέων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) ως εξής:
α. Ποσοστό 2% επί των ετήσιων εσόδων από τις συνδρομές των μελών βιομηχανικών τμημάτων Επιμελητηρίων διατίθεται στον Σ.Ε.Β.
β. Ποσοστό 3% επί των ετήσιων εσόδων από τις περιπτώσεις α, γ, δ και ε της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εκτός των ετήσιων εσόδων από τις συνδρομές των μελών βιομηχανικών τμημάτων Επιμελητηρίων, διατίθεται στην Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
γ. Ποσοστό 2% επί των ετήσιων εσόδων από τις περιπτώσεις α, γ, δ και ε της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εκτός των ετήσιων εσόδων από τις συνδρομές των μελών βιομηχανικών τμημάτων Επιμελητηρίων, διατίθεται στην Ε.Σ.Ε.Ε.
δ. Ποσοστό 2% επί των ετήσιων εσόδων από τις συνδρομές των μελών βιομηχανικών ή εξαγωγικών τμημάτων Επιμελητηρίων διατίθεται στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων. Στις Περιφερειακές Ενότητες όπου δραστηριοποιείται τοπικός ή περιφερειακός σύνδεσμος εξαγωγέων, το οικείο Επιμελητήριο αποδίδει 1% επί των ετήσιων εσόδων από τις συνδρομές των μελών βιομηχανικών ή εξαγωγικών τμημάτων Επιμελητηρίων στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων. Το υπόλοιπο διατίθεται στον τοπικό ή περιφερειακό σύνδεσμο.
3. Τα έσοδα από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο εξαιρούνται από την υποχρέωση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
4. Ο τρόπος κατανομής του ποσοστού που ορίζεται στα προηγούμενα εδάφια, τα αποδεικτικά στοιχεία για την αριθμητική δύναμη των δικαιούχων και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης μετά γνώμη της Ε.Σ.Ε.Ε., της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., του Σ.Ε.Β., καθώς και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Κάθε Επιμελητήριο μπορεί να ορίζει, με απόφαση διοικητικού συμβουλίου ποσοστό επί των συνδρομών που θα διατίθεται για την ενίσχυση της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων.
5. Οι προϋπολογισμοί των Επιμελητηρίων, εκτός από το τμήμα αυτών που αφορά τη μισθοδοσία του προσωπικού τους, δεν εγκρίνονται, αν αυτά δεν προσκομίσουν απόδειξη από τράπεζα, με την οποία να αποδεικνύεται η κατάθεση των ποσών, που αντιστοιχούν στα ανωτέρω ποσοστά για την προηγούμενη κλεισμένη οικονομική χρήση ή ειδικό οικονομικό διακανονισμό με σύμφωνη γνώμη της Ε.Σ.Ε.Ε., της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
6. Τα Επιμελητήρια δεν επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για λειτουργικές δαπάνες. Εξαιρούνται οι επιχορηγήσεις για την λειτουργία των Κέντρων Υποστήριξης Επιχειρήσεων, μετά από απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
7. Η καταβολή της συνδρομής διασφαλίζει σε κάθε μέλος αυτόματη πρόσβαση σε συγκεκριμένο αριθμό υπηρεσιών, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. Κάθε Επιμελητήριο ορίζει, με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, την κατηγορία υπηρεσιών που παρέχονται στα μέλη του έναντι συνδρομής. Η διοίκηση κάθε Επιμελητηρίου οφείλει να δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του αναλυτικό κατάλογο των υπηρεσιών που παρέχονται έναντι της ετήσιας συνδρομής. Κάθε Επιμελητήριο μπορεί να παρέχει ταυτόχρονα διαφορετικές κατηγορίες υπηρεσιών, οι οποίες θα αντιστοιχούν σε διαφορετικό ύψος συνδρομών.

8. Οι υπηρεσίες που παρέχονται έναντι του Ενιαίου Γραμμάτιου Κόστους Σύστασης και των ανταποδοτικών τελών Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και η χορήγηση κάθε είδους πιστοποιητικού από το Γ.Ε.ΜΗ. δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου. Η καταβολή της ετήσιας συνδρομής του παρόντος άρθρου δεν αποτελεί προϋπόθεση για την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών.
9. Το ύψος της ετήσιας συνδρομής των αμιγών και μικτών Επιμελητηρίων υπέρ της Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και την σύμφωνη γνώμη της Κ.Ε.Ε., εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών. Μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας, η πρόταση του Υπουργού εκδίδεται και χωρίς γνώμη της Κ.Ε.Ε. Με όμοια απόφαση ορίζεται και το ύψος της οικονομικής συμμετοχής του συνόλου ή ορισμένων εκ των Επιμελητηρίων σε διεθνείς επιμελητηριακές πρωτοβουλίες ή αντίστοιχους οργανισμούς.
10. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Κ.Ε.Ε. ρυθμίζεται η δυνατότητα πληρωμής σε δόσεις μη καταβληθεισών συνδρομών μελών Επιμελητηρίων μέχρι και το οικονομικό έτος 2014.

11. Κάθε Επιμελητήριο μπορεί, με απόφαση της διοικητικής επιτροπής, να αναθέτει την είσπραξη των οφειλόμενων σε αυτό συνδρομών σε τρίτα φυσικά πρόσωπα, με σύμβαση μίσθωσης έργου ή αμοιβή που καθορίζεται σε ποσοστό. Η είσπραξη των συνδρομών μπορεί να γίνει και μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών. Ο τρόπος και οι λεπτομέρειες καθορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

 • Τα τέλη του ΓΕΜΗ ( τέλος τήρησης, καταχώρισης μεταβολών, χορήγησης πιστοποιητικών, κλπ.),αποτελούν έσοδα των Επιμελητηρίων σύμφωνα με την 79752 ΚΥΑ, ΦΕΚ 3623/31-12-2014, και πρέπει να αναφέρονται ρητώς στον παρόντα νόμο.
  Στην παρ. 4 να προσδιορισθεί σε ποσοστό 2% επί των συνδρομών των Επιμελητηρίων το ποσόν που θα διατίθεται για την ενίσχυση της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων Ελλάδας.
  Η παρ. 10 να διατυπωθεί ως εξής: «Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου ρυθμίζεται η δυνατότητα πληρωμής σε δόσεις μη καταβληθεισών συνδρομών μελών του Επιμελητηρίου»
  ΣΗΜ.: Το μέλος προσέρχεται οικειοθελώς να πληρώσει και να ρυθμίσει τις οφειλές του. Γιατί θα πρέπει να απαιτείται Υπουργική Απόφαση;

 • Στους πόρους των επιμελητηρίων που προβλέπονται στο άρθρο 15 προτείνουμε να προστεθούν τα έσοδα από το Γ.Ε.ΜΗ

 • Στην παράγραφο 1 δεν είναι κατανοητό γιατί δεν προβλέπονται ως πόροι των επιμελητηρίων τα έσοδα από το Γ.Ε.Μ.Η., ενώ μάλιστα στη παράγραφο 3 υπορρήτως αναγνωρίζονται ως έσοδα, γιατί εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις που θεμελιώνει η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου.
  Στην παράγραφο 6 πρέπει να καταστεί απολύτως σαφές ποια είναι η φύση της επιχορήγησης προς τα επιμελητήρια (τακτική ή έκτακτη ή για συγκεκριμένο σκοπό), διότι αλλιώς διατρέχεται ο κίνδυνος να δημιουργηθούν σοβαρά αντικίνητρα στη συμμετοχή των επιμελητηρίων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, καθώς δεν θα είναι πλήρως διευκρινισμένο εάν η μισθοδοσία του προσωπικού των επιμελητηρίων που εμπλέκεται στην υλοποίηση δράσεων των προγραμμάτων αυτών μπορεί να θεωρηθεί ως επιλέξιμη δαπάνη.
  Στην παράγραφο 8 η ορθή η ορθή απόδοση του νοήματος της πρώτης πρότασης υπηρετείται καλύτερα εάν η φράση «…δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου» αντικατασταθεί με τη φράση «…δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της προηγουμένης παραγράφου».
  Στην παράγραφο 9 η φράση «η πρόταση του Υπουργού εκδίδεται και χωρίς γνώμη της Κ.Ε.Ε.Ε» πρέπει να αντικατασταθεί με τη φράση «η απόφαση του Υπουργού εκδίδεται και χωρίς γνώμη της Κ.Ε.Ε.Ε».

 • 14 Ιουλίου 2017, 13:22 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

  Eρωτηματικά προκαλεί η αφαίρεση από το άρθρο 15 «Πόροι των Επιμελητηρίων» των εσόδων από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο που προϋπήρχαν στον ισχύοντα Επιμελητηριακό Νόμο (Ν.2081/1992.
  Έχουν επίσης αφαιρεθεί από τους πόρους των Επιμελητηρίων τα τέλη καταχώρησης στο πρωτόκολλο επωνυμιών, καθώς και τα τέλη ελέγχου και θεώρησης του δικαιώματος χρήσης των επωνυμιών και διακριτικών τίτλων που προϋπήρχαν στον ισχύοντα Επιμελητηριακό Νόμο (Ν.2081/1992 και δεν αντιλαμβανόμαστε την σκοπιμότητα που έγινε αυτό καθώς ο έλεγχος χρήσης των επωνυμιών και των διακριτικών τίτλων των επιχειρήσεων αποτελεί βασική αρμοδιότητα των Επιμελητηρίων.

 • Θεωρούμε κατάφορη αδικία σε βάρος των βιομηχανικών Οργανώσεων της Περιφέρειας το γεγονός ότι το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της Επιμελητηριακής νομοθεσίας στο άρθρο 15 παρ. 2 α αγνοεί την δίκαια μεταφορά του 3% από τις συνδρομές των μελών των βιομηχανικών τμημάτων των Επιμελητηρίων στις Περιφερειακές Οργανώσεις ως ισχύει μέχρι σήμερα.

  Η απόδοση του 2% των ετησίων εσόδων από τις συνδρομές των Επιμελητηρίων απ’ ευθείας στον ΣΕΒ, όπως προβλέπει η προτεινόμενη νέα νομοθεσία προκαλεί αφενός ανισότητα μεταξύ της βιομηχανίας του κέντρου και της βιομηχανίας της Περιφέρειας ενώ αφανίζει σημαντικότατο πόρο στις Περιφερειακές βιομηχανικές Οργανώσεις.

  Ο ΣΒΑΠ θεωρεί την συγκεκριμένη αδικία για την βιομηχανία της Περιφέρειας αδικαιολόγητο λάθος καθώς δεν στηρίζεται σε καμία λογική.

  Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς

 • Απο την στιγμη που καταργηθηκε η υποχρεωτικοτητα της εισφορας στα Επιμελητηρια
  το επομενο βημα για την αποτελεσματικοτερη λειτουργια τους επρεπε να ειναι
  η μετατροπη τους απο ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ (με ειδικη σχεση με το Δημοσιο) και χωρις υποχρεωτικα ακριβοπληρωμενους (σε σχεση με την ανταποδωτικοτητα) μονον Δημοσιους Υπαλληλους για προσωπικο.Ετσι η αναζητηση νεων πορων θα ειναι μονοδρομος για την βιωσημοτητα των Επιμελητηριων χωρις αυτα να παραμενουν εξαρτωμενα απο τις μικρες εισφορες των μελων τους αλλα και απο τα εσοδα του ΓΕΜΗ.Ετσι τα Επιμελητηρια θα παψουν να ειναι οι προνομιακοι συνομιλητες των συστηματων Εξουσιας ξεχνωντας τον ουσιωδη ρολο τους.Ως στιγμης παντως και απο την αρχη της υποχρεωτικοτητας της εισφορας απο το 1992 τα Επιμελητηρια λειτουργησαν ως προσωπικοι συμβουλοι των προθυπουργικων γραφειων,εβγαζαν βουλευτες,Δημαρχους και Ομιλητες Συνεδριων.
  Ουδεποτε εμφανιστηκαν τα Επιμελητηρια ως Διαμορφωτες μιας Πολιτικης στην οποια θα ακολουθουσε και η εκαστοτε Κυβερνηση.(πριν ελαχιστων εξειδεικευμενων
  θεματων).Στο κατω -κατω ας γινει και μια ερευνα «ικανοποιησης» των Μελων των Επιμελητηριων απο αυτα και ας βραβευσουμε τα πιο επιτυχημενα!!

 • 14 Ιουλίου 2017, 11:22 | ΛΙΤΣΑ

  Στο άρθρο 15 Πόροι Επιμελητηρίων να προστεθεί μία επιπλέον παράγραφος στ. έσοδα από το Γ.Ε.ΜΗ ( πιστοποιητικά, αντίγραφα, καταχωρίσεις, τέλη τήρησης μερίδας, κ.α. ).

 • 14 Ιουλίου 2017, 09:35 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΡΚΙΔΗΣ

  Στην παρ. 1 γίνεται αναφορά στον διαχρονικό πόρο που λαμβάνουν οι ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ, με τα ποσοστά διαμοιρασμού να διαμορφώνονται συνολικά στο 5% και με ατομική αναλογία 3% και 2% αντίστοιχα. Ωστόσο, τα τελευταία 20 χρόνια, η ΕΣΕΕ έχει αναπτυχθεί πέραν του εμπορικού κόσμου συμπεριλαμβάνοντας πλέον στις τάξεις της μεγάλο τμήμα των υπηρεσιών και εκφράζοντας σε σύνθετο και ολοκληρωμένο βαθμό την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα εν γένει, με τη δυναμική της να έχει μεταβληθεί ριζικά καλύπτοντας 311 Εμπορικούς Συλλόγους από όλη την επικράτεια, 15 Ομοσπονδίες περιφερειακού & υπερτοπικού χαρακτήρα, συνεργαζόμενη επίσης με 18 οργανώσεις της επιχειρηματικότητας τόσο από το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό.
  Σημαντική εξίσου παράμετρος στο εν λόγω θέμα, αποτελεί και η ενισχυμένη, ως προς το σύνολο των επιμελητηριακών μελών, αναλογία των εμπορικών επιχειρήσεων, γεγονός που καταδεικνύει την σοβαρή συμμετοχή του εμπορικού κλάδου και το αυξημένο μερίδιό του στους επιμελητηριακούς πόρους.
  Λαμβάνοντας υπόψη ότι με το νέο σχέδιο νόμου, καταργείται συνολικά το 3% προς τις Ομοσπονδίες και τα πρωτοβάθμια σωματεία και το ποσοστό που αποδίδεται τελικά σε όλο το οικοδόμημα περιορίζεται στο 5% προτείνουμε την αναδιατύπωση του συγκεκριμένου άρθρου ώστε το συγκεκριμένο ποσοστό να παραμείνει συνολικά στο 6% και να μοιράζεται εξ’ ημισείας, δηλαδή από 3%, ανάμεσα στην ΕΣΕΕ και στην ΓΣΕΒΕΕ. Πρόκειται για ένα δίκαιο αίτημα, το οποίο λαμβάνει υπόψη του τα σημεία και τις συνθήκες των καιρών, δεν αδικεί κανέναν, αντίθετα βοηθά τις οργανώσεις να επιτελέσουν το πολύπλευρο έργο που τους έχει ανατεθεί από την Πολιτεία και την κοινωνία, ως κορυφαίοι θεσμικοί κοινωνικοί εταίροι, στους οποίους θεωρούμε ότι θα πρέπει να θεσμοθετηθεί και να προστεθεί η Κ.Ε.Ε.Ε.

 • Επίσης, στην παράγραφο 2 θα πρέπει, η επωνυμία της ΕΣΕΕ να διορθωθεί στο σωστό, δηλαδή από «Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου» στο ισχύον «Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας»

 • Στο παρόν άρθρο γίνεται αναφορά στον διαχρονικό πόρο που λαμβάνουν οι Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος και Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, με τα ποσοστά διαμοιρασμού να διαμορφώνονται συνολικά στο 5% και με ατομική αναλογία 3% για την ΓΣΕΒΕΕ και 2% για την ΕΣΕΕ.
  Δεδομένα ωστόσο, τα τελευταία 20 χρόνια, η ΕΣΕΕ έχει αναπτυχθεί πέραν του εμπορικού κόσμου συμπεριλαμβάνοντας πλέον στις τάξεις της μεγάλο τμήμα των υπηρεσιών και εκφράζοντας σε σύνθετο και ολοκληρωμένο βαθμό την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα εν γένει, η δυναμική της έχει μεταβληθεί ριζικά καλύπτοντας 311 Εμπορικούς Συλλόγους από όλη την επικράτεια, 15 Ομοσπονδίες περιφερειακού και υπερτοπικού χαρακτήρα, συνεργαζόμενη επίσης με 18 οργανώσεις της επιχειρηματικότητας τόσο από το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό.
  Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε ότι η προβλεπόμενη κατανομή αδικεί την συμβολή και την δραστηριότητα της ΕΣΕΕ στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι, παράλληλα όμως αναγνωρίζουμε το μέγεθος και την αντίστοιχη σημαντικότητα της ΓΣΕΒΕΕ, οπότε έχουμε να σας προτείνουμε την εξής αναδιατύπωση του συγκεκριμένου άρθρου:
  Στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο του άρθρου 4 του ν. 2081/1992 προβλέπεται συνολικά για τις εμπορικές και επαγγελματικές οργανώσεις των μικρομεσαίων επιχειρηματιών (ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, Ομοσπονδίες τους και πρωτοβάθμια σωματεία) ποσοστό 6% των εισπράξεων των Επιμελητηρίων, με το 3% να αποδίδεται στις ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ και ένα άλλο 3% στην συνδικαλιστική τους πυραμίδα. Με το νέο σχέδιο νόμου, καταργείται συνολικά το 3% προς τις Ομοσπονδίες και τα πρωτοβάθμια σωματεία και το ποσοστό που αποδίδεται τελικά σε όλο το οικοδόμημα περιορίζεται στο 5%. Προτείνουμε λοιπόν το συγκεκριμένο ποσοστό να παραμείνει συνολικά στο 6% (από 5% που προβλέπεται στο νομοσχέδιο) και να μοιράζεται εξ’ ημισείας, δηλαδή από 3%, ανάμεσα στην ΕΣΕΕ και στην ΓΣΕΒΕΕ.
  Πρόκειται για ένα δίκαιο αίτημά μας, το οποίο λαμβάνει υπόψη του τα σημεία και τις συνθήκες των καιρών, δεν αδικεί κανέναν και βοηθάει τις οργανώσεις μας να επιτελέσουν το πολύπλευρο έργο που τους έχει ανατεθεί από την Πολιτεία και την κοινωνία, ως κορυφαίοι θεσμικοί κοινωνικοί εταίροι.

 • 13 Ιουλίου 2017, 12:52 | TZANETATOS

  παρ. 1 : Πρέπει πόροι του κάθε επιμελητηρίου να είναι και τα έσοδα από το ΓΕΜΗ γιατί αυτό το εξυπηρετούν οι επιμελητηριακές υπηρεσίες έστω κατ’ εντολή της πολιτείας αλλά οι υπηρεσίες παρέχονται από τα επιμελητήρια τα οποία δικαιούνται να έχουν έσοδα από αυτήν την παροχή των υπηρεσιών τους. Είναι ακατανόητος ο διαχωρισμός των εσόδων των επιμελητηρίων σε δύο κατηγορίες που ταυτίζονται όσον αφορά την παροχή των ίδιων υπηρεσιών από τις ίδιες υπηρεσίες στους ίδιους ενδιαφερόμενους.
  παρ. 2 : είμαι χρόνια επιμελητηριακό μέλος και καταβάλω τις συνδρομές μου. Δεν θεωρώ σκόπιμο να πληρώνω για κλαδικούς φορείς οποιουδήποτε βαθμού αφού το επιμελητήριο με εξυπηρετεί, γιατί έχει δημόσιο σκοπό. Γι αυτό προτείνω την κατάργηση κάθε επιχορήγησης προς τρίτους από τις συνδρομές των μελών των επιμελητηρίων.
  παρ. 6 : Τα επιμελητήρια είναι αυτοδύναμοι φορείς και δεν χρειάζεται η εξάρτησή τους από τον κρατικό προϋπολογισμό. Συνεπώς, η χρηματοδότηση των κέντρων εξυπηρέτησης επιχειρηματιών από το κράτος πρέπει να διαγραφεί γιατί οδηγεί στην κατάργηση της αυτοδυναμίας τους. Κάθε υπηρεσία τους θα έχει το αντίστοιχο ανταποδοτικό τέλος.
  παρ. 8 : Τα τέλη τήρησης του ΓΕΜΗ και οι επιμελητηριακές συνδρομές πρέπει να ενοποιηθούν γιατί αφορούν την παροχή των ίδιων υπηρεσιών προς τα μέλη. Το άρθρο αυτό θέλει αναδιατύπωση.