Άρθρο 12 – Δικαίωμα ψήφου

1. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη των Επιμελητηρίων, εφόσον είναι ταμειακώς ενήμερα και έχει παρέλθει τουλάχιστον ένας χρόνος από την εγγραφή τους στο οικείο Επιμελητήριο, ως εξής:
α. Κάθε μέλος, φυσικό πρόσωπο μία ψήφο.

β. Κάθε προσωπική εταιρεία μέχρι δύο ψήφους των ομόρρυθμων εταίρων της που υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

γ. Κάθε ΕΠΕ μέχρι δύο ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρεία.

δ. Κάθε μονοπρόσωπη ΕΠΕ μία ψήφο, αυτήν του διαχειριστή της.

ε. Κάθε ΑΕ τρεις ψήφους των εκπροσώπων της, που υποδεικνύονται από το Διοικητικό συμβούλιο και πρέπει να είναι μέλη αυτού ή ανώτατα διοικητικά στελέχη, που ορίζονται με ειδική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
στ. Κάθε μονοπρόσωπη ΙΚΕ μία ψήφο, αυτήν του διαχειριστή της.

ζ. Οι υπόλοιπες ΙΚΕ δύο ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρεία.

η. Κάθε υποκατάστημα, μία ψήφο, αυτήν του διευθυντή του ή του αναπληρωτή αυτού.

θ. Κάθε αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία και εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μία ψήφο, αυτήν του νόμιμου εκπροσώπου της ή του πράκτορα ή αντικλήτου της, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

ι. Κάθε συνεταιρισμός δύο ψήφους, αυτές του προέδρου και του γενικού γραμματέα ή των αναπληρωτών τους, οι οποίοι πρέπει να είναι του μέλη του ΔΣ.

2. Ταμειακώς ενήμερα μέλη θεωρούνται τα μέλη που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. για το προηγούμενο των εκλογών έτος. Τα μέλη των Επιμελητηρίων που δεν εγγράφονται στο Γ.Ε.Μ.Η. θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα όταν έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή στο οικείο Επιμελητήριο για το προηγούμενο των εκλογών έτος.

3. Το δικαίωμα ψήφου ασκείται προσωπικά. Στερούνται του δικαιώματος ψήφου όσοι έχουν στερηθεί αμετακλήτως τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, όσοι τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση, όσοι έχουν καταδικαστεί αμετακλήτως σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, αισχροκέρδεια, νοθεία, απιστία, ψευδορκία, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, τοκογλυφία, παράβαση των άρθρων 336 και 353 του Ποινικού Κώδικα ή για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και εφόσον οι σχετικές ποινές είναι καταχωρισμένες στο απόσπασμα του ποινικού μητρώου, σύμφωνα με το άρθρο 577 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όσοι έχουν καταδικαστεί αμετακλήτως σε ποινή φυλάκισης για παράβαση της νομοθεσίας που διέπει τις ανώνυμες εταιρείες, της τελωνειακής νομοθεσίας ή για παράνομη άσκηση εμπορικού επαγγέλματος ή για παραβάσεις των διατάξεων του ν. 936/1979 (Α’ 144) και δεν έχουν παρέλθει τέσσερα έτη από την αποκατάστασή τους, όσοι έχουν κηρυχθεί, τελεσιδίκως, σε κατάσταση πτώχευσης και δεν έχουν αποκατασταθεί ή οι επιχειρήσεις τους τελούν υπό αναγκαστική εκκαθάριση.

4. Εκλόγιμοι είναι όσοι έχουν τα προσόντα του εκλογέα και διετέλεσαν μέλη Επιμελητηρίου τουλάχιστον για δυο χρόνια, είτε ατομικά είτε ως μέλη προσωπικών εταιρειών, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ή διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιρειών, ή συνεταιρισμών, ή ως εκπρόσωποι υποκαταστημάτων ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων. Δεν είναι εκλόγιμοι όσοι είναι συνταξιούχοι ή έχουν απολέσει την εμπορική τους ιδιότητα. Αν ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου συνταξιοδοτηθεί από επαγγελματικό ταμείο κατά τη διάρκεια της θητείας του, τότε η θέση του κενώνεται αυτοδικαίως.

 • 14 Ιουλίου 2017, 15:03 | ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ

  » Ταμειακώς ενήμερα μέλη θεωρούνται τα μέλη που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. για το προηγούμενο των εκλογών έτος. Τα μέλη των Επιμελητηρίων που δεν εγγράφονται στο Γ.Ε.Μ.Η. θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα όταν έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή στο οικείο Επιμελητήριο για το προηγούμενο των εκλογών έτος.» Η συγκεκριμμένη παράγραφος χρήζει διευκρινήσεων:
  Δεδομένου ότι 31/12/2014 είχαμε την κατάργηση της υποχρεωτικότητας της συνδρομής στα μητρώα του Επιμελητηρίου η φράση « …..για το προηγούμενο των εκλογών έτος» κατά πολλούς ερμηνεύεται ότι δεν χρειάζεται να καταβληθούν οι συνδρομές για τα προηγούμενα έτη στο Μητρώο παρά μόνον για το 2016. Επίσης τι γίνεται με τις εταιρείες που εγγράφονται στο ΓΕΜΗ (πχ. Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Ξενοδοχεία..) αλλά δεν είναι μέλη του Επιμελητηρίου; Αυτές οι τελευταίες που δεν είναι μέλη του Επιμελητηρίου αλλά του ΓΕΜΗ, μπορούμε να τις συμπεριλάβουμε στον αριθμό μελών του Επιμελητηρίου, εφόσον ψηφίζουν. Στο επιμελητήριο μας έχουμε 14600 μέλη περίπου αν προσθέσουμε και αυτές μπορεί να ξεπεράσουμε τα 15.000 μέλη άρα να πάμε από τα 21 στα 31 μέλη στο ΔΣ.

  Θα πρέπει να αποτυπωθεί ξεκάθαρα ποιό είναι το εκλογικό σώμα.
  Θα πρέπει να αποτυπωθεί ξεκάθαρα η φράση «ταμειακώς εντάξει». Ενοούμε μόνον το προηγούμενο των εκλογών έτος δηλ. το 2016 ή μέχρι το προηγούμενο των εκλογών έτος.
  Η φράση : Τα μέλη των Επιμελητηρίων που δεν εγγράφονται στο Γ.Ε.Μ.Η. θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα όταν έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή στο οικείο Επιμελητήριο για το προηγούμενο των εκλογών έτος, δημιουργεί προβληματισμό. Ιδιαίτερα η φράση τα μέλη των Επιμελητηρίων που δεν εγγράφονται στο ΓΕΜΗ. Είναι ξεκάθαρο ποιά είναι;
  Χαρίτου Άρτεμις

 • Στην παρ. 1, εδ. β΄, στις προσωπικές επιχειρήσεις υποχρεωτικά να έχει δικαίωμα ψήφου ο δηλωμένος διαχειριστής.
  Στην παρ.2, μετά την πρόταση «..τα τέλη τήρησης μερίδας στο ΓΕΜΗ», να προστεθεί η πρόταση «…ή να έχουν καταβάλλει τη συνδρομή του Επιμελητηρίου»

 • 14 Ιουλίου 2017, 14:37 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ

  Στην παράγραφο 2, του άρθρου 12 αναφέρεται ότι τα μέλη που δεν εγγράφονται στο Γ.Ε.Μ.Η. θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα όταν έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή στο οικείο Επιμελητήριο για το προηγούμενο των εκλογών έτος. Δηλαδή κάποιος που έχει καταβάλει την ετήσια συνδρομή του 2016 και χρωστάει τις συνδρομές των ετών 2015 και 2014 θεωρείται ταμειακά ενήμερος και μπορεί να ψηφίσει; Χρειάζεται διευκρίνιση…

 • 14 Ιουλίου 2017, 11:37 | ΛΙΤΣΑ

  Η παρ. 1 του άρθρου 12 αναφέρει «…1. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη των Επιμελητηρίων, εφόσον είναι ταμειακώς ενήμερα και έχει παρέλθει τουλάχιστον ένας χρόνος από την εγγραφή τους στο οικείο Επιμελητήριο». Ενώ στη παρ. 4 αναφέρει «..Εκλόγιμοι είναι όσοι έχουν τα προσόντα του εκλογέα και διετέλεσαν μέλη Επιμελητηρίου τουλάχιστον για δυο χρόνια…» άρα η λέξη οικείο μήπως θα πρέπει να διαγραφεί από την παρ. 1

 • 13 Ιουλίου 2017, 11:56 | TZANETATOS

  Παρ. 2 : Δεν είναι ξεκάθαρο από την διατύπωση του άρθρου ποιοι είναι οι εκλογείς πέραν των εγγεγραμμένων υποχρεωτικά στο ΓΕΜΗ. Η φράση για τα μέλη των επιμελητηρίων «που δεν εγγράφονται στο ΓΕΜΗ» πρέπει αν απαλειφθεί διότι θέτει μια δύσκολη(ανεφάρμοστη) προϋπόθεση. Έτσι όπως είναι η διατύπωση, τα μέλη αυτά δεν πρέπει να έχουν υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ για να μπορούν να είναι εκλογείς. Νομίζω ότι η φράση αυτή πρέπει να φύγει.
  Παρ. 3 : Παλαιότερα ήταν μεταξύ των αδικημάτων και η έκδοση ακάλυπτης επιταγής διότι πρόκειται για αδίκημα που έχει σχέση με την επιχειρηματικότητα.
  Παρ. 4 : Ζήτημα γεννάται για τους συνταξιούχους που δεν είναι εκλόγιμοι. Η φράση «έχουν απολέσει την εμπορική ιδιότητα» είναι περιττή γιατί όποιος την έχει χάσει δεν είναι καν εκλογέας. Τι γίνεται όμως με τους συνταξιούχους π.χ. του στρατού που αποχωρούν στα 45 τους και μετά κάνουν εμπορική επιχείρηση ; Πρέπει να αποκλείονται αυτοί από του συμμετέχουν στα κοινά των επιχειρηματιών ;