Άρθρο 29 – Πειθαρχικές ποινές

1. Στους Προέδρους Επιμελητηρίων, στα μέλη Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων, στο Πρόεδρο και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές της αργίας έως έξι μηνών, της έκπτωσης και της παύσης.

2. Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, μπορεί να επιβάλει τις πειθαρχικές ποινές της προηγούμενης παραγράφου στους αιρετούς που αναφέρονται σε αυτή:
α. αν έχουν διαπράξει σοβαρή παράβαση των καθηκόντων τους ή υπέρβαση της αρμοδιότητάς τους,
β. αν έχουν διαπράξει παραβάσεις των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί σύμφωνα με ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις.

3. Τα πειθαρχικά παραπτώματα της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή, η οποία αρχίζει από την ημέρα που διαπράχθηκαν.