Άρθρο 13 – Διεξαγωγή εκλογών

1. Οι εκλογές διεξάγονται με ενιαίο για όλα τα τμήματα του Επιμελητηρίου ψηφοδέλτιο ανά συνδυασμό και με το σύστημα της απλής αναλογικής.

2. Το ψηφοδέλτιο ενός συνδυασμού περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν υποψήφιο από κάθε τμήμα του Επιμελητηρίου. Ο αριθμός των υποψήφιων ανά συνδυασμό από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της.

3. Ο αριθμός των εκπροσώπων για το Δ.Σ κάθε Επιμελητηρίου κατανέμεται μεταξύ των συνδυασμών ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη ως έξης:
α. το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται δια τον συνολικό αριθμό των εδρών του διοικητικού συμβουλίου. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής αποτελεί το εκλογικό μέτρο.
β. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν καταλαμβάνει τόσες έδρες όσοι είναι οι υποψήφιοι του.
γ. Την πρώτη έδρα κάθε συνδυασμού καταλαμβάνει ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου.

δ. Οι έδρες για το διοικητικό συμβούλιο που δεν έχουν διατεθεί με τις διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων κατανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς κατά σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους.
4. Οι εκπρόσωποι για το Δ.Σ. κάθε συνδυασμού, οι οποίοι έχουν εκλεγεί με τη διαδικασία της παραγράφου 3 του παρόντος, κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων με την εξής διαδικασία:
α. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων ανά τμήμα διαιρείται με τον συνολικό αριθμό των εδρών του οικείου τμήματος. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής αποτελεί το εκλογικό μέτρο του τμήματος.
β. Κάθε συνδυασμός λαμβάνει ανά τμήμα τόσες έδρες, όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο του τμήματος στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε στο οικείο τμήμα.
γ. Μετά την κατανομή που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω εδάφια, οι αδιάθετες έδρες των επιμέρους τμημάτων κατανέμονται ως εξής: ο πρώτος σε ψήφους συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες αδιάθετες έδρες όσες χρειάζεται προκειμένου να συμπληρώσει τον συνολικό αριθμό των εδρών που δικαιούται, κατά σειρά μεγέθους των υπολοίπων στα επιμέρους τμήματα, όπως αυτά προέκυψαν από την διαδικασία του εδαφίου β’ της παρούσας. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται ακολούθως, κατά σειρά συνολικού αριθμού ψήφων, για τους υπόλοιπους συνδυασμούς οι οποίοι δικαιούνται αδιάθετες έδρες.
δ. Σε περίπτωση που συνδυασμός έχει το ίδιο υπόλοιπο σε περισσότερα του ενός τμήματα, καταλαμβάνει αδιάθετη έδρα στο τμήμα όπου έλαβε τις λιγότερες έδρες κατά την πρώτη κατανομή.

5. Οι έδρες καταλαμβάνονται από τους υποψηφίους κάθε συνδυασμού οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Όταν στις εκλογές συμμετέχει μόνο ένας συνδυασμός, οι εκλογείς μπορούν να μπορούν να εκφράζουν την προτίμησή τους προς αριθμό υποψηφίων ο οποίος δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των εδρών. Ψηφοδέλτιο συνδυασμού με περισσότερους σταυρούς προτίμησης από τους ανωτέρω κατά περίπτωση οριζόμενους είναι έγκυρο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης. Ψηφοδέλτιο χωρίς κανένα σταυρό προτίμησης προσμετράται υπέρ του συνδυασμού.
6. Πρόεδρος του Επιμελητηρίου ανακηρύσσεται ο επικεφαλής του συνδυασμού που συγκέντρωσε τουλάχιστον το 50% των ψήφων. Σε περίπτωση που κανείς συνδυασμός δεν συγκέντρωσε αυτό το ποσοστό, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου εκλέγεται από το διοικητικό συμβούλιο, μεταξύ των επικεφαλής των συνδυασμών που συμμετέχουν σε αυτό, κατά την πρώτη συνεδρίαση του οργάνου με απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση που κανείς από τους υποψήφιους Προέδρους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται στην ίδια συνεδρίαση και Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει την σχετική πλειοψηφία μεταξύ των δύο υποψηφίων που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους στην πρώτη ψηφοφορία.

7. Επανεκλογή του ίδιου προσώπου στο αξίωμα του Προέδρου επιτρέπεται μία φορά.

8. Οι εκλογές διεξάγονται και με ηλεκτρονική ψηφοφορία, μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, ρυθμίζονται θέματα διεξαγωγής των εκλογών με ηλεκτρονική ψήφο.

 • 14 Ιουλίου 2017, 13:11 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

  Διαφωνούμε όσο αφορά την μη δυνατότητα επανεκλογής του ιδίου προσώπου στο αξίωμα του Προέδρου πάνω από μία φορά, καθώς δεν αντιλαμβανόμαστε την σκοπιμότητα αυτής της πρότασης, αφού πιθανόν να στερεί από ικανά πρόσωπα τη δυνατότητα προσφοράς στο θεσμό.(άρθρο 13, παρ. 7)
  Για το θέμα της εκλογικής διαδικασίας πρέπει να αποσαφηνιστούν περισσότερο οι διαδικασίες σχετικά με τη δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ο τύπος των ψηφοδελτίων, η διεξαγωγή των εκλογών, κ.α. που θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε νέο Π.Δ. για τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών των Επιμελητηρίων.

 • 13 Ιουλίου 2017, 11:45 | TZANETATOS

  παρ.1 : Χάριν της ενότητας του επιμελητηριακού κόσμου και της αποφυγής διείσδυσης των κομμάτων σ’ αυτόν, που θα προκαλέσει μεγάλο κακό (έχει ήδη εν μέρει προκαλέσει) επιβάλλεται να υπάρχει ενιαίο ψηφοδέλτιο όλων των υποψηφίων κατά τμήμα επιμελητηρίου.
  παρ. 2 : Η διαλογή των ψήφων γίνεται ολοκληρωτικά στην αρχή χωρίς τις διαιρέσεις σε τμήματα και μετά γίνεται σε τμήματα ; Πως θα συμπληρωθούν τα τμήματα αν από την γενική αρχική διαλογή όλοι οι επιτυχόντες ανήκουν σε ένα μόνο τμήμα ; Νομίζω ότι η διαδικασία διαλογής θέλει επανεξέταση με προσοχή.
  παρ. 3 : Είναι αντιδημοκρατικό να τίθεται περιορισμός της επανεκλογής του προέδρου του επιμελητηρίου. Δεν μπορούν να αποκλείονται από την δημόσια προσφορά τους άξια πρόσωπα με έργο και δύναμη χάριν του βωμού της ανανέωσης. Άλλωστε, η αντιδημοκρατική αυτή αρχή δεν έχει εφαρμογή στους βουλευτές, στους δημάρχους και τους περιφερειάρχες. Πρέπει να διαγραφεί γιατί η Ελλάδα είναι δημοκρατικό ευνομούμενο κράτος.

 • 12 Ιουλίου 2017, 23:57 | Παναγιώτης Μοδούρας

  Δεν υπάρχει κανένας λόγος ουσιαστικός αν δεν αλλάξει η εκλογική διαδικασία να διατηρηθεί ο θεσμός .Οι εκλογές πρέπει να γίνονται με την ευθύνη της απελθούσας διοίκησης , το ψηφοδέλτιο να είναι ενιαίο με απλή δήλωση όποιου επιθυμεί να συμμετάσχει , και ο πρόεδρος να εκλέγεται από την διοικητικό συμβούλιο με το 50+1 , ο χρόνος αναγγελίας και γνωστοποίησης των εκλογών πρέπει να δίνει τα απαραίτητα περιθώρια και την εύκολη πρόσβαση στα μητρώα όλων όσων έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι .

 • 12 Ιουλίου 2017, 14:16 | Κώστας Δημητρίου

  είναι εντελώς ξένο με την λογική των θεσμών αυτών η ύπαρξη συνδυασμών και συστήματος απλής αναλογικής ή οποιουδήποτε άλλου συστήματος

  αντί γι’ αυτό μόνο αποδεκτό εκλογικό σύστημα (έχει δοκιμαστεί στους δικηγορικούς συλλόγους) είναι το ενιαίο ψηφοδέλτιο και βεβαίως η σταυροδοσία στο ενιαίο ψηφοδέλτιο των υποψηφίων
  και ξεχωριστό ψηφοδέλτιο για τον υποψήφιο πρόεδρο, με πρόβλεψη δύο γύρων αν κάποιος δεν συγκεντρώσει το 50%+1 των εγκύρων και επίσης πρόβλεψη ότι αυτοδικαίως καταλαμβάνει έδρα ο ανθυποψήφιος σε β’γύρο που δεν εξελέγη πρόεδρος, καθώς και κάθε υποψήφιος πρόεδρος του α’ γύρου ο οποίος έλαβε το 10% των εγκύρων τουλάχιστο -> οι έδρες αυτές υπολογίζονται στις έδρες του διοικητικού συμβουλίου