Άρθρο 04 – Μέλη

1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, μέλη του Επιμελητηρίου είναι αυτοδίκαια τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που υποχρεούνται να εγγράφονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), από τη στιγμή εγγραφής τους σε αυτό και μέχρι τη διαγραφή τους από αυτό. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που δεν εγγράφονται υποχρεωτικά στο Γ.Ε.ΜΗ. αλλά ασκούν οικονομική ή επαγγελματική δραστηριότητα μπορούν να εγγράφονται στα Επιμελητήρια.

2. Ως μέλη του Επιμελητηρίου μπορούν να εγγράφονται μη εγκατεστημένα στη χώρα μας πρόσωπα, στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή αγαθών και εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις παραδόσεις αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με την παράγραφο 4α του άρθρου 29 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), όπως ισχύει. Αρμόδιο Επιμελητήριο για την εγγραφή των ανωτέρω προσώπων ορίζεται το Επιμελητήριο του τόπου της προσωρινής εισαγωγής και αποθήκευσης των εν λόγω αγαθών.

3. Το μητρώο μελών που τηρεί κάθε Επιμελητήριο ενημερώνεται από το Γ.Ε.ΜΗ. σχετικά με τα μέλη τους αυτόματα για την εγγραφή και για κάθε άλλη οριστική πράξη. Εκτός των μητρώων που τηρούνται βάσει ειδικότερων διατάξεων νόμων, τα Επιμελητήρια δύνανται να τηρούν και άλλα στοιχεία για τα μέλη τους σε δευτερεύοντα μητρώα, ή να τηρούν μητρώο επωνυμιών και διακριτικών τίτλων επιχειρήσεων που δεν εγγράφονται στο ΓΕΜΗ, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 2472/1997 (Α’ 50) περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

 • Στην παρ. 1, μετά την οικονομική ή επαγγελματική δραστηριότητα να αφαιρεθεί οι λέξεις «μπορούν να…»

  Στην ίδια παράγραφο να αντικατασταθεί η λέξη «αυτοδίκαια» από την λέξη «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ»

 • 14 Ιουλίου 2017, 11:26 | ΛΙΤΣΑ

  Η παρ.1 του άρθρου 4 θέλει ανάπτυξης περί το ποιος εγγράφετε και που;
  Σαφώς, η ύπαρξη δυο μητρώων δημιουργεί σύγχυση στον επιχειρηματικό κόσμο περί της εγγραφής του στο ΓΕΜΗ (φαρμακοποιοί) και όχι στο Επιμελητήριο και αντίστροφα.
  Η παρ. 3 του άρθρου 4 «…ή να τηρούν μητρώο επωνυμιών και διακριτικών τίτλων επιχειρήσεων που δεν εγγράφονται στο ΓΕΜΗ…» να γίνει όπως ορίζει ο νόμος 1089/81 «τα Επιμελητήρια τηρούν Πρωτόκολλο Επωνυμιών» των μελών τους

 • Στην παράγραφο 1 πρέπει να προστεθεί η ακόλουθη πρόταση: «Δεν θεωρούνται μέλη των επιμελητηρίων οι οργανισμοί που εγγράφονται στο Γ.Ε.Μ.Η. βάσει ειδικών διατάξεων οι οποίοι δεν έχουν εμπορική ιδιότητα, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που βρίσκονται σε διαδικασία οριστικής εκκαθάρισης». Θεωρούμε ότι η προσθήκη αυτής της πρότασης διευκολύνει τις εκλογικές επιτροπές στην κατάρτιση των εκλογικών καταλόγων. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12, υπόρρητα εννοείται ότι οι δύο αυτές περιπτώσεις που αναφέρονται στην προστιθέμενη πρόταση δεν συγκαταλέγονται στα νομικά πρόσωπα εκείνα των οποίων προσδιορίζεται η εκπροσώπηση για την εκλογική διαδικασία.

 • 12 Ιουλίου 2017, 17:29 | TZANETATOS

  Δεν είναι πλήρως αντιληπτό το περιεχόμενο του άρθρου αυτού. Πόσα μητρώα θα έχει ένα επιμελητήριο ; Το ορθόν είναι να έχει ένα και μοναδικό μητρώο, στο οποίο θα εγγράφονται όλοι οι εγγραφόμενοι στο ΓΕΜΗ για λόγους οικονομίας κόστους και χρόνου,να θεωρείται δε η εγγραφή αυτή και ταυτόχρονη εγγραφή στο επιμελητήριο. Μπορεί η θεσμοθέτηση του ΓΕΜΗ να είναι πολιτειακή λειτουργία (αν και ως υπόθεση της επιχειρηματικότητας είναι καθαρά επιμελητηριακό έργο) ανατεθείσα στα επιμελητήρια, όμως τα επιμελητήρια είναι οι φυσικοί φορείς τήρησης και οργάνωσης αλλά και λειτουργίας του ΓΕΜΗ, ώστε να αρκεί η τήρηση του ενός μητρώου αυτού για όλες τις επιμελητηριακές υπηρεσίες (ΓΕΜΗ και επιμελητηριακές υπηρεσίες). Ένα βασικό στοιχείο που σχετίζεται με την προστασία των συναλλαγών,έργο που ανήκει αποκλειστικά στα επιμελητήρια είναι ο έλεγχος των επωνυμιών και των διακριτικών τίτλων, που πρέπει να αποτυπώνεται σαφώς στον νόμο.