Άρθρο 17 – Οικονομικές Καταστάσεις και προμήθειες Επιμελητηρίων

1. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους.
2. Τα Επιμελητήρια εφαρμόζουν τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της διαφάνειας και της ειλικρίνειας, όπως ορίζονται στο άρθρο 33 του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Ο προϋπολογισμός κάθε οικονομικού έτους ακολουθεί τις γενικές αρχές κατάρτισης των προϋπολογισμών, όπως αυτές προβλέπονται στα άρθρα 49 και 62 και 64Α του ανωτέρω νόμου.
3. Ο προϋπολογισμός κάθε οικονομικού έτους συντάσσεται από τη διοικητική επιτροπή στο πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους εφαρμόζοντας τον ν. 4270/2014 (Α’ 143), εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υποβάλλεται, για τελική έγκριση, στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.
4. Ο προϋπολογισμός συνοδεύεται:
α. από την έκθεση του οικονομικού επόπτη, στην οποία αιτιολογείται κάθε υπέρβαση άνω του 5% από τα προϋπολογισθέντα, κατά το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος, έσοδα ή έξοδα του Επιμελητηρίου για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα ετήσια οικονομικά στοιχεία. Στην ίδια έκθεση, ο προϋπολογισμός του Επιμελητηρίου διαρθρώνεται κατά προγράμματα που περιλαμβάνουν στοιχεία δαπανών τα οποία αντιστοιχούν σε σύνολο μέτρων που συμβάλλουν, με διαρθρωμένο και συμπληρωματικό τρόπο, στην επίτευξη ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων στόχων και αφορούν την αποστολή των Επιμελητηρίων και
β. από έκθεση που συντάσσεται από την Διοικητική Επιτροπή και περιλαμβάνει τον προγραμματισμό δράσεων του Επιμελητηρίου για το αντίστοιχο οικονομικό έτος. Στον ετήσιο προγραμματισμό περιγράφονται οι βασικές δράσεις που θα υλοποιήσει το Επιμελητήριο εντός του έτους, το αναμενόμενο αναπτυξιακό τους αποτέλεσμα και τα μέσα υλοποίησης αυτών.
5. Μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού, το Επιμελητήριο μπορεί να προβεί σε δαπάνες που ανέρχονται στο 40% των, ανά κωδικό αριθμό εξόδου, πιστώσεων του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους και μόνο για περίοδο μέχρι τρεις (3) μήνες από την έναρξη του οικονομικού έτους.
6. Τροποποιήσεις προϋπολογισμών υποβάλλονται με την ανωτέρω διαδικασία έως τις 30 Οκτωβρίου του ιδίου οικονομικού έτους. Αυτή η προθεσμία δεν ισχύει για αιτιολογημένα έκτακτες δαπάνες που παρουσιάζουν αύξηση μικρότερη ή ίση του 5% του προϋπολογισθέντος αντίστοιχου ποσού
7. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης δύναται, με αποφάσεις του να εγκρίνει κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, αύξηση πιστώσεων του προϋπολογισμού των Επιμελητηρίων κατά ποσά ίσα με έσοδα του προϋπολογισμού που δεν είχαν προβλεφθεί και που προκύπτουν από:
α. είσπραξη ποσών από την παροχή υπηρεσιών στα μέλη τους
β. είσπραξη ποσών που είχαν καταβληθεί αχρεωστήτως,
γ. είσπραξη ποσών που προορίζονται βάσει ρητής διάταξης νόμου για την αντιμετώπιση ορισμένης δαπάνης,
δ. είσπραξη ποσών που αφορούν την υλοποίηση προγραμμάτων ή δράσεων ειδικού σκοπού χρηματοδοτούμενων από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς.
8. Τα Επιμελητήρια της χώρας και η Κ.Ε.Ε. οφείλουν να συντάσσουν έως τις 30 Απριλίου ισολογισμό χρήσης, καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης και λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 205/98 (Α’ 163), οι οποίες ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή και οικονομικό απολογισμό και υποβάλλονται για τελική έγκριση στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης και αναρτώνται στο σύστημα «Διαύγεια». Ο ισολογισμός χρήσης, ο οικονομικός απολογισμός και οι καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης και λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο του οικείου Επιμελητηρίου, τον οικονομικό επόπτη και τον προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών, οι οποίοι φέρουν και την ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχομένου τους.
9. Τα Επιμελητήρια που έχουν συστήσει ή συμμετέχουν τουλάχιστον κατά 50% στο κεφάλαιο εταιρειών κατά το άρθρο 5 παρ. 3 περιπτ. β’ και γ’ του παρόντος οφείλουν να συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 205/98 (Α’ 163), οι οποίες ελέγχονται από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του ν. 3693/2008 (Α’ 174). Το σχετικό φύλλο ελέγχου εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός μηνός από την υποβολή του, υποβάλλεται μαζί με τις υπόλοιπες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τελική έγκριση στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης και αναρτάται στο σύστημα «Διαύγεια».
10. Οι δαπάνες των Επιμελητηρίων υπόκεινται στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
11. Η σύναψη και εκτέλεση όλων των συμβάσεων προμηθειών αγαθών, γενικών υπηρεσιών και ανάθεσης εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων, διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) όπως εκάστοτε ισχύει. Όταν οι εταιρίες του εδαφίου β’ της παρ. 3 του αρ. 5 του παρόντος συνάπτουν συμβάσεις προμηθειών αγαθών, γενικών υπηρεσιών και ανάθεσης εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων αξίας άνω των 2.500 ευρώ, υποχρεούνται να τις αναρτούν με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας σε διακριτή σελίδα του ιστοτόπου της Κ.Ε.Ε..
12. Οι παράγραφοι 1 έως 11 ισχύουν και για την Κεντρική Ένωση Επιμελητήριων (Κ.Ε.Ε.).

 • Στην παρ. 11 η φράση»…στον ιστότοπο της ΚΕΕ» να αντικατασταθεί με «…στον ιστότοπο του οικείου Επιμελητηρίου»
  Να διαγραφούν οι παρ. 3, 4α, 4β και παρ. 9

 • 14 Ιουλίου 2017, 13:51 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

  H προθεσμία σύνταξης του ισολογισμού χρήσης και των οικονομικών καταστάσεων της παρ.8, του άρθρου 17 του σχεδίου νόμου, είναι ανέφικτη και προτείνουμε να καθοριστεί «έως 30 Σεπτεμβρίου..»

 • Σχετικά με τις προμήθειες των Επιμελητηρίων θα ήθελα να κάνω την παρακάτω πρόταση που σκοπό έχει να ξεκαθαρίσει το τοπίο από άτομα που ανάμεσα στην διάθεση που έχουν να βοηθήσουν θέλουν να βοηθήσουν άμεσα και τον εαυτό τους με απευθείας αναθέσεις έργων.
  1)Ασυμβίβαστο όσον αφορά τις αναθέσεις έργου ανάμεσα στα μέλη του Δ.Σ. αλλά και ασυμβίβαστο και σε αναθέσεις έργου και σε άτομα πρώτου ή και δεύτερου βαθμού συγγενείας. Αυτό θα είναι μία τομή στην διαφάνεια των αποφάσεων σχετικά με τις αναθέσεις έργου. Επίσης με αυτόν τον τρόπο θα γίνει μία εκκαθάριση και θα έχουμε υποψηφίους που πραγματικά θα θελήσουν να προσφέρουν στην επιχειρηματικότητα και γενικότερα στις τοπικές κοινωνίες. Να έχουν όμως την δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς κάθε μορφής.
  2)Περιορισμός της δυνατότητας επιχορήγησης κάθε είδους δραστηριότητας εκτός σκοπών άμεσα με την οικονομική ανάπτυξη του τόπου, που σκοπό και στόχο έχει πολλές φορές να δεσμεύσει τις διοικήσεις των εκάστοτε συλλογικοτήτων σε μελλοντικές εκλογικές αναμετρήσεις.
  Οι προτάσεις είναι καθαρά ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ και απορρέουν από την επαφή μου με τα Επιμελητήρια εδώ και 12 χρόνια(Τα 6 ως μέλος της Δ.Ε ΕΠΙΜ. Καβάλας
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

 • 13 Ιουλίου 2017, 14:59 | TZANETATOS

  Το άρθρο αυτό δεν είναι σωστό γιατί αποσκοπεί στο να καταργήσει την αυτοδυναμία και αυτοτέλεια των επιμελητηρίων. Εφόσον τα επιμελητήρια έχουν δικά τους έσοδα από τις υπηρεσίες που προσφέρουν στα μέλη τους (ΓΕΜΗ, επωνυμίες και διακριτικοί τίτλοι, άλλες υπηρεσίες προστασίας εμπορίου κλπ) δεν πρέπει να υπάγονται στις γραφειοκρατικές διαδικασίες των υπουργείων που διαχειρίζονται φόρους των πολιτών της χώρας. Συνεπώς, με δικούς τους κανόνες που θα προσομοιάζουν με τους λοιπούς δημόσιους κανόνες αλλά δεν θα είναι αντιγραφή τους θα ενεργούν σε όλα τα οικονομικά θέματα ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, γιατί από τέτοιες διαδικασίες έχει ανάγκη η χώρα στο δύσκολο τομέα της εθνικής οικονομικής ανάπτυξης. Οι διάφορες περιοριστικές ρυθμίσεις του άρθρου αυτού πρέπει να καταργηθούν συνολικά.Οι προϋπολογισμοί των επιμελητηρίων θα εγκρίνονται μεν από το Υπουργείο αλλά εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, η παράβαση της οποίας θα σημαίνει πειθαρχική δίωξη των αρμοδίων προσώπων ή πλασματική έγκριση εφόσον καθυστερεί ο υπουργός. Τυχόν τροπολογίες θα μπορούν να υποβάλλονται οποτεδήποτε χωρίς περιορισμούς ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Οι οικονομικές καταστάσεις θα ελέγχονται από ένα ορκωτό λογιστή και μόνο χωρίς παρεμβάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι αρμόδιο μόνο για τα κρατικά χρήματα. Εμπλοκή των αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών των επιμελητηρίων στις διαδικασίες αυτές είναι απαράδεκτη αφού οι αστικές εταιρείες ευρίσκονται εκτός δημόσιου τομέα και ισχύουν γι’ αυτές ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Συνεπώς όλο το άρθρο χρειάζεται ριζική αναδιατύπωση.

 • 13 Ιουλίου 2017, 13:30 | Ευάγγελος Φουντάς

  Το άρθρο 17 αφορά την οικονομική λειτουργία των επιμελητηρίων.
  Η προβλεπόμενη υποχρέωση των επιμελητηρίων να ακολουθούν τόσο τις αρχές του δημόσιου λογιστικού (17.2), όσο και τον κανονισμό προμηθειών(17.11), που τηρούν οι φορείς της γενικής κυβέρνησης, έχει ως αποτέλεσμα άσκοπη σπατάλη ανθρώπινων πόρων και ένα αβέβαιο και συγκεχυμένο πλαίσιο λειτουργίας καθώς πολλές από αυτές τις ρυθμίσεις έρχονται σε σύγκρουση με την φύση του επιμελητηριακού θεσμού, που ως γνωστόν δεν ανήκει στην γενική κυβέρνηση και δεν επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
  Άλλωστε το ήδη υπάρχον νομικό πλαίσιο (ενδεικτικά το άρθρο 64Α΄του Ν. Ν4337/15) προβλέπει την αναλογική εφαρμογή τέτοιων διατάξεων.
  Φυσικά η τήρηση αυτής της αναλογικότητας δεν ορίζεται συγκεκριμένα.
  Είναι λοιπόν μια ευκαιρία με τον παρόντα νόμο να θεσπιστούν ιδιαίτεροι κανονισμοί, τόσο για την τήρηση του λογιστικού, όσο και για την διενέργεια των προμηθειών, που θα είναι σύμφωνοι μεν με τις αρχές των γενικότερων κανόνων, που εφαρμόζονται στην δημόσια διοίκηση αλλά θα είναι και προσαρμοσμένοι στην επιμελητηριακή λειτουργία. Οι κανονισμοί αυτοί μπορούν να δημιουργηθούν με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, μετά από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων
  Σημειώνουμε, ότι τέτοιοι κανονισμοί υπάρχουν στο Οικονομικό Επιμελητήριο, στο Τεχνικό Επιμελητηριο κτλ..

 • 12 Ιουλίου 2017, 20:32 | Κων/νος

  9. Τα Επιμελητήρια που έχουν συστήσει ή συμμετέχουν τουλάχιστον κατά 50% στο κεφάλαιο εταιρειών κατά το άρθρο 5 παρ. 6 περιπτ. β’ και γ’ του παρόντος οφείλουν να συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 205/98 (Α’ 163), οι οποίες ελέγχονται από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του ν. 3693/2008 (Α’ 174). Το σχετικό φύλλο ελέγχου εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός μηνός από την υποβολή του, υποβάλλεται μαζί με τις υπόλοιπες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τελική έγκριση στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης και αναρτάται στο σύστημα «Διαύγεια».