Άρθρο 27 – Λειτουργία

1. Στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου μπορούν να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωποι άλλων περιφερειακών επαγγελματικών οργανώσεων, καθώς και εκπρόσωποι της Περιφέρειας.

2. Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου για θέματα προγραμματισμού δράσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα ή προτάσεων που απευθύνονται σε εθνικούς ή ευρωπαϊκούς δημόσιους φορείς, καθώς και οι εισηγήσεις προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης για την συγχώνευση Επιμελητηρίων της Περιφέρειας, λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών. Οι υπόλοιπες αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο έχει απαρτία εφόσον τα παρόντα μέλη αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

3. Η θητεία του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι ίση με την θητεία των διοικήσεων των Επιμελητηρίων που συμμετέχουν σε αυτό. Η πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου γίνεται υποχρεωτικά εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ορισμού των εκπροσώπων όλων των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας και μετά από πρόσκληση του προέδρου του Επιμελητηρίου με τον μεγαλύτερο αριθμό μελών στην Περιφέρεια.

4. Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τέσσερις (4) φορές κάθε έτος και εκτάκτως όποτε το αποφασίσει η Συντονιστική Επιτροπή. Η διεξαγωγή των έκτακτων συνεδριάσεων είναι δυνατή και μέσω εφαρμογών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (τηλεδιάσκεψη). Στις συνεδριάσεις του συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι διοικητικοί προϊστάμενοι όλων των Επιμελητηρίων και εκπρόσωπος των εργαζομένων, ο οποίος εργάζεται σε Επιμελητήριο της οικείας Περιφέρειας και ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων.

5. Με απόφαση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου συγκροτείται ομάδα εργασίας για την διοικητική υποστήριξη του έργου του.

  • 11 Ιουλίου 2017, 23:21 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΕΖΥΡΙΑΝΝΙΔΗΣ

    Έδρα του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου θα αποτελεί η έδρα της εκάστου Περιφέρειας ή η έδρα του Επιμελητηρίου με τον μεγαλύτερο αριθμό μελών.
    Έχει σημασία και για την ανάδειξη των μελών του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου.