Άρθρο 08 – Διοικητικό Συμβούλιο

1. Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τα μέλη του Επιμελητηρίου που έχουν δικαίωμα ψήφου με εκλογές που διεξάγονται κάθε τέταρτο έτος, σε ημερομηνία που ορίζεται μεταξύ της 15ης Νοεμβρίου και της 15ης Δεκεμβρίου.

2. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού συμβουλίου των Επιμελητηρίων καθορίζεται ως εξής για εγγεγραμμένα μέλη:
α. μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000), εικοσιένα (21) μέλη,
β. από δεκαπέντε χιλιάδες και ένα (15.001) έως εικοσιπέντε χιλιάδες (25.000), τριανταένα (31) μέλη,
γ. από εικοσιπέντε χιλιάδες και ένα (25.001) έως τριανταπέντε χιλιάδες (35.000) σαράντα ένα( 41) μέλη
δ. από τριανταπέντε χιλιάδες και ένα (35.001) πενήντα ένα (51) μέλη,
ε. στα διοικητικά συμβούλια των Επιμελητηρίων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου 51 μέλη και
στ. στα διοικητικά συμβούλια των Επιμελητηρίων Αττικής και Θεσσαλονίκης με αριθμό εγγεγραμμένων μελών ο οποίος εμπίπτει στην περ. α’ της παρούσας 31 μέλη.

3. Ο αριθμός των αντιπροσώπων του κάθε Τμήματος στο Διοικητικό συμβούλιο καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου, με βάση τα εξής κριτήρια:
α. ο αριθμός των μελών του κάθε Τμήματος,
β. η συνεισφορά αυτών στην τοπική οικονομία και
γ. οι θέσεις εργασίας που καλύπτονται από τη δραστηριότητά τους.

4. Το νέο Διοικητικό συμβούλιο αναλαμβάνει καθήκοντα εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της εφορευτικής επιτροπής, με την οποία ανακηρύσσονται οι εκλεγόμενοι. Η ανάληψη των καθηκόντων κατά το προηγούμενο εδάφιο δεν εμποδίζεται από την υποβολή ενστάσεων κατά του κύρους των αρχαιρεσιών ή της εκλογής συγκεκριμένου μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό συμβούλιο συζητεί τα σημαντικότερα θέματα του εμπορίου, της μεταποίησης και των υπηρεσιών, απονέμει τιμητικές διακρίσεις, που σχετίζονται με τα θέματα αυτά, εγκρίνει τον απολογισμό, τον ισολογισμό τον προϋπολογισμό και τον προγραμματισμό δράσεων του Επιμελητηρίου καταργεί τη Διοικητική Επιτροπή ή μέλος της με απόφαση της πλειοψηφίας των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του και αποφασίζει για κάθε θέμα, που έχει σχέση με την επιμελητηριακή δραστηριότητα.

6. Οι συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου διεξάγονται δημόσια και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν σχετικής αιτιολόγησης, κεκλεισμένων των θυρών , τακτικά μεν μία φορά το μήνα, εκτός από το μήνα Αύγουστο, έκτακτα δε εφόσον ζητηθεί από τα δύο πέμπτα (2/5) των μελών του. Η διεξαγωγή των έκτακτων συνεδριάσεων είναι δυνατή και μέσω εφαρμογών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (τηλεδιάσκεψη).

7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, εγκρίνεται ο ενιαίος κανονισμός αρμοδιοτήτων και λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου των Επιμελητηρίων. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του που δημοσιεύεται στη Διαύγεια, να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του στη Διοικητική Επιτροπή. Απαγορεύεται η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του Επιμελητηρίου, στη σύσταση εταιριών ή στη συμμετοχή σε εταιρίες και στην πρόσληψη προσωπικού. Η μεταβίβαση των λοιπών αρμοδιοτήτων ισχύει μέχρι την ανάκλησή της.

8. Το Διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα αν είναι παρόντα το ήμισυ πλέον του ενός των αιρετών μελών του και αν διεξάγεται επαναληπτική συνεδρίαση, με την παρουσία του ενός τρίτου (1/3) των αιρετών μελών, οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

9. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου κάθε Επιμελητηρίου χωρίς δικαίωμα ψήφου είναι και:
α. οι νόμιμοι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων,
β. ένας εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας Δήμων (ΠΕΔ) της οικείας Περιφέρειας,
γ. ο Περιφερειάρχης της οικείας Περιφέρειας του Επιμελητηρίου ή εκπρόσωπος αυτού και δ. τέως Πρόεδροι του Επιμελητηρίου

10.Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου συμμετέχουν επίσης ο Διοικητικός προϊστάμενος του Επιμελητηρίου, οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων και εκπρόσωπος του συλλόγου των εργαζομένων στο Επιμελητήριο, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

11. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, που αναπληρώνεται από τους αντιπρόεδρους κατά τη σειρά τους, προεδρεύει των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και προσκαλεί τα μέλη στις συνεδριάσεις.

 • Στην παράγραφο 9 θα πρέπει να προβλέπεται ότι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Επιμελητηρίων χωρίς δικαίωμα ψήφου είναι και εκπρόσωποι των Συνδέσμων Εμπορικών Αντιπροσώπων, όπως συμβαίνει με τον ισχύοντα νόμο.

 • Στην παρ. 4, να προστεθεί μετά το πρώτο εδάφιο η φράση «… ύστερα από πρόσκληση της απερχόμενης Διοικητικής Επιτροπής ή, αν αυτή παραληφθεί, ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Προϊσταμένου».
  Στην παρ. 10 να προστεθεί «…και οι Προϊστάμενοι Τμημάτων όταν είναι απαραίτητο»

 • Σχετικά με τα μέλη του εκ του νόμου των Επιμελητηρίων και προκειμένου να αποδοθεί, με απόλυτα εμπεριστατωμένο μηχανισμό ο διάλογος της βιομηχανίας με την Πολιτεία, κρίνουμε ως ιδιαίτερα αναγκαίο να συμπεριληφθούν και εκπρόσωποι από τις εξής Περιφερειακές Οργανώσεις της Βιομηχανίας:

  Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς -ΕΒΕΠ Αθήνα Πειραιά Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος- Πάτρα Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος- Βόλος Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος-Θεσσαλονίκης

 • 14 Ιουλίου 2017, 09:44 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΡΚΙΔΗΣ

  Με το σκεπτικό́ ότι στις τρεις μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά́, υπάρχουν από́ 3 Επιμελητήρια, όπου τα μικτά́ Εμπορικά́ και Βιομηχανικά́ Επιμελητήρια έχουν μέλη τους πολλές μεγάλες επιχειρήσεις, με περισσότερες απαιτήσεις και μεγαλύτερη συμβολή́ στο ΑΕΠ της Χώρας, αλλά́ μικρότερο συνολικά́ αριθμό́ μελών, ζητάμε, τα επιμελητήρια των 3 μεγάλων πόλεων, να εξαιρεθούν από́ την οποιαδήποτε σύνδεση του αριθμού́ των εγγεγραμμένων μελών με τη αριθμητική́ κλίμακα εκπροσώπησης στο Διοικητικό́ Συμβούλιο.
  Ειδικότερα:
  •Τα Επιμελητήρια του Πειραιά θα πρέπει να ενταχθούν στην ίδια διάταξη με τα νησιωτικά Επιμελητήρια Κυκλάδων & Δωδεκανήσου, αναφορικά με τον αυξημένο αριθμό των μελών του Δ.Σ. τους, καθώς περιλαμβάνουν το σύνολο των νησιών του Αργοσαρωνικού και τα Κύθηρα.
  •Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, ως ένα από τα παλαιότερα και πλέον δραστήρια Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια της Χώρας ζητά να διατηρήσει τον ανώτατο αριθμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των 51 μελών του Δ.Σ. που προβλέπει τον νέο Σχέδιο νόμου της Επιμελητηριακής νομοθεσίας.
  •Αντιπροσωπεύοντας δυναμικά ένα ευρύτατο φάσμα επιχειρηματικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων, στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, το αίτημα αυτό, ειδικά για το Ε.Β.Ε.Π., κρίνεται περισσότερο από επιβεβλημένο, εξασφαλίζοντας την ευρεία και δημοκρατική εκπροσώπηση που του αναλογεί.
  •Η σημαίνουσα παρουσία της πειραϊκής ναυτιλιακής κοινότητας και της ναυπηγοεπισκευής, αλλά και των επικουρικών στην ελληνική ακτοπλοΐα και ποντοπόρο ναυτιλία επιχειρήσεων, όπως αυτή αποτυπώνεται στο δυναμική που διαθέτει το Τμήμα «Ναυτιλιακών δραστηριοτήτων & Ναυπηγοεπισκευής» του Ε.Β.Ε.Π., αποτελεί εξίσου έναν από τους βασικότατους λόγους της «ενισχυμένης φωνής» που πρέπει να διαθέτει το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου.
  •Η ουσιαστική, εξάλλου – πανελλαδική και όχι μόνο – παρουσία του Ε.Β.Ε.Π., σε πλήθος, καίριων για το επιχειρηματικό γίγνεσθαι, Επιτροπών, Συμβουλίων και άλλων Φορέων, απαιτεί την εξασφάλιση μίας ικανής και ευρείας εκπροσώπησης του Επιμελητηρίου, αριθμητικά και ποιοτικά, ώστε να ανταποκριθεί επαξίως στον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραματίζει στην τοπική αλλά και την εθνική οικονομία.

 • Στο εδάφιο α της παραγράφου 9, αναφέρεται ότι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Επιμελητηρίου χωρίς δικαίωμα ψήφου είναι και οι νόμιμοι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων. Αυτό σημαίνει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι των ανωτέρω φορέων θα είναι μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των Επιμελητηρίων της χώρας, ενώ θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο του κάθε επιμέρους Επιμελητηρίου εκπροσώπων τοπικών ή περιφερειακών επιχειρηματικών φορέων όπως Εμπορικοί Σύλλογοι, Περιφερειακοί Σύνδεσμοι Βιομηχανιών, Περιφερειακοί Σύνδεσμοι Εξαγωγέων κ.λ.π., όπως συμβαίνει με τον ισχύοντα νόμο.

 • 13 Ιουλίου 2017, 15:05 | TZANETATOS

  Στην παρ. 9 και προκειμένου να γίνεται γνωστή η σφυγμομέτρηση των τάσεων του επιμελητηριακού κόσμου απαιτείται να διευρυνθεί η συμμετοχή και άλλων κλαδικών φορέων και επαγγελματικών οργανώσεων που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα. Από ότι βλέπω ελλείπει ο πρόεδρος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εμπορικών Αντιπροσώπων, που συμμετείχε μέχρι σήμερα τακτικά στις συνεδριάσεις. Κατά τούτο πρέπει να συμπληρωθεί το άρθρο αυτό.

 • Ιστορικά, τα «μεγάλα» Επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας αλλά και της Εθνικής Οικονομίας της Χώρας μας.
  Με αφορμή την καταγραφή της ιστορικής τους διαδρομής, περίπου 100 χρόνων, διαπιστώνεται εύκολα η ουσιαστική συνεισφορά τους στην Οικονομία αλλά και στην Κοινωνία του τόπου μας.
  Με βάση το παραπάνω σκεπτικό και χωρίς καμία διάθεση υποτίμησης όλων των άλλων Επιμελητηρίων της πατρίδας μας, ζητάμε να προβλέπεται στο νέο νόμο που θα ρυθμίζει την λειτουργία των Επιμελητηρίων ότι «ο αριθμός των μελών των ΔΣ των Επιμελητηρίων που εδρεύουν στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά καθορίζεται σε 51 μέλη».
  Επισημαίνουμε ότι και με τον προηγούμενο νόμο (Ν.2081/1992) αλλά και σε προγενέστερα νομικά επιμελητηριακά πλαίσια προβλέπονταν ο ίδιος αριθμός μελών των ΔΣ στα επιμελητήρια της Αθήνας, Θεσσαλονίκης και του Πειραιά.

 • 13 Ιουλίου 2017, 14:33 | Αικ. Ριμπο.

  σχετικά με τα μέλη του εκ του νόμου των Επιμελητηρίων προτείνουμε να συμπεριληφθούν και οι πάρακατω Σύνδεσμοι:

  Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς -ΕΒΕΠ Αθήνα Πειραιά
  Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πελοπονήσου και Δυτικής Ελλάδος- Πάτρα
  Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος- Βόλος
  Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος-Θεσσαλονίκης