Άρθρο 10 – Πρόεδρος

Ο πρόεδρος κατευθύνει και συντονίζει τις ενέργειες της Διοικητικής Επιτροπής, ενημερώνει τη Διοικητική Επιτροπή για κάθε επείγον ζήτημα και συμβάλλει στην επίλυσή του, εκπροσωπεί το Επιμελητήριο ενώπιον των αρχών και υπογράφει τα έγγραφα του Επιμελητηρίου, εκτός εκείνων που υπογράφονται από τον οικονομικό επόπτη σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 9 και τον διοικητικό προϊστάμενο, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 19. Με απόφασή του, ο πρόεδρος δύναται να μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής συγκεκριμένων εγγράφων στον γενικό γραμματέα, στον επόπτη Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, στον επόπτη Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων, στον οικονομικό επόπτη, ή σε προϊσταμένους οργανικών μονάδων των Επιμελητηρίων.

  • Σε συνέχεια των παρατηρήσεων που επισημάναμε στο άρθρο 7, θεωρούμε ότι η πρώτη πρόταση θα πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: «Ο πρόεδρος, που αναπληρώνεται από τους αντιπροέδρους, κατά τη σειρά τους, κατευθύνει και συντονίζει τις ενέργειες της Διοικητικής Επιτροπής, ενημερώνει τη Διοικητική Επιτροπή για κάθε επείγον ζήτημα και συμβάλλει στην επίλυσή του, εκπροσωπεί το Επιμελητήριο ενώπιον των αρχών και υπογράφει τα έγγραφα του Επιμελητηρίου, εκτός εκείνων που υπογράφονται από τον οικονομικό επόπτη σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 9 και τον διοικητικό προϊστάμενο, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 19».

  • 12 Ιουλίου 2017, 18:45 | TZANETATOS

    Εφόσον ο Πρόεδρος κατονομάζεται και ένα από τα όργανα διοίκησης του επιμελητηρίου θα πρέπει να έχει και αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων τουλάχιστον σε επείγουσες περιπτώσεις και να ενημερώνει εκ των υστέρων την Διοικητική Επιτροπή.