Άρθρο 21 – Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια για τους υπαλλήλους των Επιμελητηρίων

1. Στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης συστήνεται με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο ν. 3528/2007 (Α’ 26), όπως ισχύει σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων των Επιμελητηρίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Κάθε Υπηρεσιακό Συμβούλιο αποτελείται από τρεις υπαλλήλους των Επιμελητηρίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προϊσταμένους Διεύθυνσης και δύο αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων των Επιμελητηρίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, συστήνεται Πειθαρχικό Συμβούλιο με αρμοδιότητα επί των υπαλλήλων όλων των Επιμελητηρίων της χώρας. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από:
α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του έναν πρωτοδίκη του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
β) Έναν πάρεδρο ή δικαστικό πληρεξούσιο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
γ) Έναν μόνιμο υπάλληλο, προϊστάμενο Διεύθυνσης, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.
δ) Δύο(2) αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων στα Επιμελητήρια της Περιφέρειας με τους αναπληρωτές τους.

  • Στην παρ. 2, εδ. δ, να γίνει η διατύπωση ως εξής: «Δύο αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων με τους αναπληρωτές τους, προερχόμενους από τα Επιμελητήρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που ανήκει ο εργαζόμενος, του οποίου εκδικάζεται η υπόθεση.