Άρθρο 07 – Όργανα διοίκησης

Τα όργανα διοίκησης των Επιμελητηρίων είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διοικητική Επιτροπή και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου.

  • Ο Πρόεδρος δεν είναι όργανο Διοίκησης του Επιμελητηρίου. Τα Επιμελητήρια, ως Σωματειακού τύπου, Νομικά Πρόσωπα έχουν συλλογικά όργανα Διοίκησης: τη Διοικητική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο και όχι μονομελές όργανο Διοίκησης.

  • Θα πρέπει να διερευνηθεί και αποσαφηνιστεί πως ασκούνται οι αρμοδιότητες του Προέδρου ως Οργάνου Διοίκησης, σε περίπτωση κωλύματος αυτού. Για τη λειτουργία των επιμελητηρίων είναι προτιμότερο να προβλέπεται και στο παρόν άρθρο η διαδικασία αναπλήρωσής του, όπως π.χ. προβλέπεται στην παράγραφο 11 του άρθρου 8 ή στην παράγραφο 10 του άρθρου 9 του παρόντος.