Άρθρο 26 – Ορισμός εκπροσώπων Επιμελητηρίων στα Περιφερειακά Επιμελητηριακά Συμβούλια

1. Ο ορισμός των εκπροσώπων κάθε Επιμελητηρίου στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο γίνεται κατά την πρώτη συνεδρίαση του οικείου διοικητικού συμβουλίου ως εξής:

α. Κάθε συνδυασμός που εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει κατάλογο που αποτελείται από το σύνολο των εκλεγέντων στο Διοικητικό Συμβούλιο μελών του.

β. Ο συνολικός αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων που συνέλεξαν οι συνδυασμοί οι οποίοι κατέλαβαν τουλάχιστον μία έδρα στο διοικητικό συμβούλιο κατά τις πλέον πρόσφατες εκλογές διαιρείται με τον συνολικό αριθμό των εκπροσώπων του Επιμελητηρίου, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης αποτελεί το εκλογικό μέτρο.

γ. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες εκπροσώπων στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε.

δ. Οι έδρες που δεν έχουν διατεθεί με τις διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων κατανέμονται ανά μία κατά σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους στους συνδυασμούς που συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο.

δ. Οι εκπρόσωποι στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο ορίζονται με την ανωτέρω διαδικασία και σύμφωνα με τη σειρά που είχαν δηλωθεί στη λίστα της περίπτωσης α’ του παρόντος.

2. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου προέρχεται από συνδυασμό στον οποίο δεν αντιστοιχεί έδρα στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, η αντίστοιχη έδρα στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβουλίου αφαιρείται από το συνδυασμό που κατέχει τις λιγότερες έδρες στο διοικητικό συμβούλιο του Επιμελητηρίου.