Άρθρο 11 – Αναπλήρωση και αυτοδίκαιη έκπτωση μελών διοικητικού συμβουλίου, διοικητικής επιτροπής και εκτελεστικών επιτροπών

1. Θέση μέλους του διοικητικού συμβουλίου που κενώθηκε συμπληρώνεται από τον πίνακα επιλαχόντων του ίδιου συνδυασμού. Αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης διορίζει τα ελλείποντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, επιλέγοντάς αυτά, μεταξύ πέντε έως δέκα προσώπων, τα οποία υποδεικνύει το Διοικητικό συμβούλιο από προτεινόμενο κατάλογο του οικείου συνδυασμού.

2. Αν ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου μειωθεί, για οποιονδήποτε λόγο, κάτω από το μισό, διενεργούνται εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου.

3. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της διοικητικής επιτροπής εκπίπτει αυτοδίκαια από τη θέση του ή το αξίωμά του, εφόσον απουσιάσει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από πέντε συνεχείς συνεδριάσεις ή απολέσει την ιδιότητα του εκλογέα ή του εκλόγιμου, για τους λόγους που αναφέρονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 12 του παρόντος. Το Διοικητικό συμβούλιο εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη, κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά τη συνδρομή του λόγου έκπτωσης και αν δεν εκδοθεί η πράξη αυτή από το Διοικητικό συμβούλιο, τη σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδει ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης.

4. Θέση μέλους της διοικητικής επιτροπής που κενώθηκε συμπληρώνεται κατόπιν ψηφοφορίας στο διοικητικό συμβούλιο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ανήκει στον ίδιο συνδυασμό.

5. Τα μέλη που απώλεσαν την ιδιότητα του εκλογέα ή εξέπεσαν από το αξίωμά τους για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούν να επανεκλεγούν στις αμέσως επόμενες εκλογές.

  • 13 Ιουλίου 2017, 09:27 | TZANETATOS

    Παρ. 1 : Θα πρέπει να ερευνηθεί το θέμα του να διεξάγονται εκλογές με ενιαίο ψηφοδέλτιο χωρίς συνδυασμούς οπότε τυχόν κένωση θέσης θα συμπληρώνεται από τον επιλαχόντα.Η ύπαρξη συνδυασμών δημιουργεί και αντιπαλότητες (που εν τοις πράγμασι συνεχίζουν και μετά το πέρας των εκλογών) και καλόν είναι σε φορείς δημόσιας προσφοράς να αποφεύγονται.
    Παρ. 3 : Υπάρχει έκπτωση σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του εκλογέα ή του εκλογίμου. Πως γίνεται να χάνεται η ιδιότητα του εκλογίμου αν υπάρχει η ιδιότητα του εκλογέα αφού νομίζω είναι προϋπόθεση για την ύπαρξη της ιδιότητας του εκλογέα ; Ίσως χρειάζεται αναδιατύπωση το άρθρο αυτό.
    Παρ. 5 : Τι γίνεται επί παραίτησης του αξιωματούχου (μέλους του ΔΣ ή της ΔΕ). Στερείται και αυτός του δικαιώματος συμμετοχής στις επικείμενες εκλογές ;