Άρθρο 28 – Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου

1. Η προεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου ασκείται είτε από αιρετό Πρόεδρο είτε εκ περιτροπής από τους προέδρους των Επιμελητηρίων, σύμφωνα με απόφαση που λαμβάνουν με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) τα μέλη του οργάνου κατά την εναρκτήρια συνεδρίασή του.

2. Ο αιρετός Πρόεδρος εκλέγεται, μεταξύ των Προέδρων των Επιμελητηρίων της οικείας Περιφέρειας, κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση του οργάνου, από τα μέλη του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3). Σε περίπτωση που κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώσει πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3), η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την ίδια μέρα, και Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία μεταξύ των δύο υποψηφίων που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους στην πρώτη ψηφοφορία.

3. Οι Πρόεδροι των υπόλοιπων Επιμελητηρίων καταλαμβάνουν έδρες Αντιπροέδρων του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου. Η σειρά κατάταξής τους προκύπτει από τον αριθμό των μελών κάθε Επιμελητηρίου.

4. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι αποτελούν την Συντονιστική Επιτροπή του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου, με αρμοδιότητα την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης και την προετοιμασία των συνεδριάσεων του οργάνου, καθώς και την παρακολούθηση της λυσιτελούς εφαρμογής των αποφάσεων του.

5. Η θητεία του προέδρου είναι τετραετής.

6. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του παρόντος νόμου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και τα μέλη των Περιφερειακών Επιμελητηριακών Συμβουλίων.

7. Ο Πρόεδρος δύναται να εκπέσει του αξιώματός μετά από πρόταση μομφής που υποβάλλεται από το τα δύο πέμπτα (2/5) των μελών του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου και γίνεται δεκτή με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των μελών του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου. Η σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.