Άρθρο 01 – Ορισμοί

Για τις ανάγκες του παρόντος, ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί:

(α) ως Επιμελητήρια νοούνται οι αυτοτελείς, υποχρεωτικές ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Τα Επιμελητήρια είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, επί των οποίων ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης ασκεί διαχειριστική κατασταλτική εποπτεία ως προς την νομιμότητα των πράξεων τους.
(β) ως Περιφερειακά Επιμελητηριακά Συμβούλια νοούνται τα συλλογικά όργανα σε επίπεδο περιφέρειας και απαρτίζονται από το σύνολο των Επιμελητηρίων της οικείας περιφέρειας. Συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Η’ του παρόντος.

(γ) ως Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.) νοείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο συστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 2081/1992 (Α’ 154), με έδρα την Αθήνα. Η Κ.Ε.Ε. τελεί υπό την κατασταλτική εποπτεία του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και έχει ως μέλη της όλα τα Επιμελητήρια της χώρας. Σκοπός της Κ.Ε.Ε. είναι η εκπροσώπηση των ελληνικών Επιμελητηρίων στο εξωτερικό, ο συντονισμός δράσεων των Επιμελητηρίων στο εσωτερικό ή το εξωτερικό για κάθε οικονομικό θέμα εθνικού ενδιαφέροντος, η μελέτη θεμάτων ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας και η παροχή προς τις δημόσιες αρχές γνωμοδοτήσεων για κάθε θέμα που είναι σχετικό με τους σκοπούς των Επιμελητηρίων.

 • Στην παρ. α΄ να προστεθεί «……..που ασκούν εμπορική ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ δραστηριότητα….»

 • Το εδάφιο β’ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: «ως Περιφερειακά Επιμελητηριακά Συμβούλια, νοούνται τα συλλογικά όργανα σε επίπεδο περιφέρειας και συγκροτούνται από εκπροσώπους όλων των επιμελητηρίων της οικείας περιφέρειας όπως ορίζεται με τις διατάξεις του κεφαλαίου η΄ του παρόντος». Κρίνουμε ότι η επαναδιατύπωση αυτή αποτυπώνει ορθότερα την επιδίωξη της στοχοθεσίας και δεν επιτρέπει σύγχυση ως προς την λειτουργία των οργάνων αυτών.

 • 12 Ιουλίου 2017, 16:41 | TZANETATOS

  Για λόγους πληρότητας του άρθρου αυτού και ενόψει των σκοπών που επιδιώκει (διαφάνεια και οριοθέτηση ορισμών) θα πρέπει να συμπληρωθεί με τους ορισμούς των εννοιών «αυτοτελής ένωση» (ένωση φυσικών και νομικών προσώπων μελών των επιμελητηρίων που έχουν διοικητική και διαχειριστική αυτοτέλεια,ανεξαρτησία και αυτοδυναμία, ευρίσκονται εκτός του κρατικού προϋπολογισμού και ενεργούν με αποφάσεις των δημοκρατικά εκλεγμένων οργάνων διοίκησης και λειτουργίας τους) και «υποχρεωτική ένωση» (ένωση φυσικών και νομικών προσώπων, που εγγράφονται υποχρεωτικά στα κατά τόπους αρμόδια επιμελητήρια με σκοπό την προστασία και προάσπιση των συμφερόντων τους και την καταβολή αντίστοιχου ανταποδοτικού έναντι των παρεχόμενων υπηρεσιών αυτών τέλους.
  Παρόμοια προσπάθεια πρέπει να γίνει από τον συντάκτη του νομοσχεδίου για τον ορισμό και άλλων βασικών εννοιών του κειμένου του νομοσχεδίου.

 • 12 Ιουλίου 2017, 14:29 | Κώστας Δημητρίου

  αναφέρεται συχνά ότι σκοπός είναι η άσκηση των επαγγελμάτων χωρίς περιορισμούς και η άρση των κωλυμάτων για άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος («απελευθέρωση»)

  μιας και το νομοσχέδιο είναι συναφές , πρέπει να προστεθεί διάταξη που να αναφέρει:

  «Καταργείται κάθε άλλη πρόβλεψη νόμου, που απαγορεύει την παράλληλη άσκηση οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας σε ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και εμπόρους. Καταργείται κάθε πρόβλεψη νόμου που θεωρεί ως ασυμβίβαστο ή κώλυμα την άσκηση εμπορικού επαγγέλματος ή την εμπορική ιδιότητα ή την διενέργεια εμπορικών πράξεων για κατηγορίες επαγγελμάτων, όπου με παλαιότερους νόμους προβλέπεται αυτό. Ενδεικτικά: ασυμβίβαστο για την άσκηση δικηγορικού επαγγέλματος κλπ. »
  -> Επιτέλους ή υπάρχει επαγγελματική ελευθερία ή δεν υπάρχει!

 • 12 Ιουλίου 2017, 10:28 | μανωλης κ.

  Τα επιμελητήρια δεν έχουν αντικείμενο, δεν βοηθάνε την ανάπτυξη, αποτελούν τροχοπέδη στην άσκηση επαγγελμάτων.
  Τα επιμελητήρια των οποίων τα μέλη τους τους πληρώνουν για αυτό, εχουν αυτοσκοπό το ενα και μοναδικό , να αποκλείουν μη πτυχιούχους πανεπιστημίων απο την ασκηση επαγγελματος, και συντεχνιακά να επηρεάζουν βουλευτές (οι οποίοι είναι μέλη τους) για ψηφιση νόμων περι κλειστών επαγγελμάτων (λογιστες)
  Δεν έχουν καμμία χρησιμότητα σε κανένα τομέα. Μόνο να συντηρούν τα κλειστά επαγγέλματα για τα μη μέλη τους.
  Το ΠΔ 340/98 περι ασκησης επαγγελματος λογιστή φοροτέχνη ψηφίστηκε κατ εντολή του ΟΕΕ.
  Αυτήν την δουλειά κάνουν.