Άρθρο 33 – Σύσταση-κατάργηση

1. Επιτρέπεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, ύστερα από έκθεση της οικείας ελληνικής διπλωματικής αρχής, να συνιστώνται ή να καταργούνται ελληνικά Επιμελητήρια, που έχουν έδρα πόλεις του εξωτερικού, με μέλη κατά το ήμισυ τουλάχιστον Έλληνες υπηκόους ή ομογενείς και με σκοπό την προώθηση και ανάπτυξη των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και της χώρας που εδρεύουν. Διευθυντής των Επιμελητηρίων αυτών ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Έλληνας υπήκοος για τετραετή θητεία δυνάμενη να ανανεωθεί.

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, επιτρέπεται να ιδρύονται, να λειτουργούν και να καταργούνται στην Ελλάδα με τον όρο της αμοιβαιότητας, αλλοδαπά Επιμελητήρια, εφόσον συμμετέχουν σε αυτά είκοσι (20) τουλάχιστον αλλοδαποί, υπήκοοι της ενδιαφερόμενης χώρας ή χωρών, που είναι εγκατεστημένοι επαγγελματικά στην Ελλάδα, δύο (2) τουλάχιστον έτη πριν από την ίδρυση του Επιμελητηρίου και έχουν την εμπορική ιδιότητα.