ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 50 Καταργούμενες διατάξεις

 

Το έβδομο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2664/1998 (Α’ 275) περί έκδοσης προεδρικού διατάγματος για τη σύσταση ειδικού μητρώου διαπιστευμένων μηχανικών, καταργείται.