Άρθρο 7 Διαδικασία αναμόρφωσης προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων μετά την εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης – Τροποποίηση άρθρων 8, 8Α και 8Β του ν. 2308/1995

1. Στο άρθρο 8 του ν. 2308/1995 (Α’ 114) προστίθεται το άρθρο 6Α στις αναφορές, ο Ο.Κ.Χ.Ε. και η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» αντικαθίστανται από τον Φορέα και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 8
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των άρθρων 6, 6Α και 7, το Γραφείο Κτηματογράφησης μπορεί να ζητήσει από τον αρμόδιο φύλακα μεταγραφών και υποθηκών, μέσω του Φορέα, εφόσον κριθεί αναγκαίο, τη χορήγηση πιστοποιητικών ή άλλων στοιχείων με σκοπό τη συμπλήρωση των προσωρινών διαγραμμάτων και πινάκων.»

2. Στο άρθρο 8α του ν. 2308/1995 ο Ο.Κ.Χ.Ε. και η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» αντικαθίστανται από τον Φορέα και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 8α
Το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης μπορεί να ζητεί από τον αρμόδιο φύλακα μεταγραφών και υποθηκών μέσω του Φορέα τη χορήγηση πιστοποιητικών και άλλων στοιχείων και πριν από τον προβλεπόμενο στο προηγούμενο άρθρο χρόνο.»
3. Σο άρθρο 8β του ν. 2308/1995 ο ΟΚΧΕ αντικαθίσταται από τον Φορέα, επικαιροποιείται η εξουσιοδοτική διάταξη ως προς τους συναρμόδιους Υπουργούς και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 8β
Ο Φορέας, για τη διασφάλιση της ορθότητας των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών, μπορεί να ζητεί την παροχή πληροφοριών και εν γένει υπηρεσιών από τους αρμόδιους φύλακες μεταγραφών και υποθηκών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα από εισήγηση του Φορέα, ρυθμίζονται όλα τα θέματα σχετικά με την παροχή υπηρεσιών από τους υποθηκοφύλακες και ιδίως το αντικείμενο της εργασίας τους, ο χρόνος εντός του οποίου αυτή πρέπει να παρασχεθεί και η αμοιβή τους. Με όμοια απόφαση μπορεί να προβλέπεται η συμμετοχή και άλλων επαγγελματικών ή επιστημονικών φορέων στη διαδικασία επαλήθευσης των στοιχείων της κτηματογράφησης μέσω των τηρούμενων στα υποθηκοφυλακεία βιβλίων και ιδίως των δικηγορικών συλλόγων της χώρας».