Άρθρο 24 Προσόντα διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο

Για τη λήψη άδειας διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο και την εγγραφή στο μητρώο, ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα:
α) Να διαθέτει πτυχίο ή δίπλωμα κλάδου μηχανικού Π.Ε. ή T.E. ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, με αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα στην Ελλάδα, κατ’ εφαρμογή της σχετικής ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, και να είναι εγγεγραμμένος σε μητρώο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), με επαγγελματικό δικαίωμα εκπόνησης τοπογραφικών μελετών/εργασιών,
β) να διαθέτει τουλάχιστον τετραετή επαγγελματική εμπειρία σε τοπογραφικές εργασίες,
γ) να έχει παρακολουθήσει εξειδικευμένα σεμινάρια που διενεργούνται με πιστοποίηση του Φορέα για τις διαδικασίες και τον έλεγχο γεωμετρικών μεταβολών στη χωρική κτηματολογική βάση και να διαθέτει βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης, και
δ) να έχει διεκπεραιώσει ευδόκιμα εργασίες ηλεκτρονικής υποβολής ψηφιακών τοπογραφικών διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών στον υποδοχέα του Φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 4409/2016 (Α’ 136), που έχουν επισυναφθεί σε αιτήσεις κατά τον ν. 2664/1998 (Α’ 275) για τη διενέργεια χωρικών μεταβολών και έχουν τύχει αποδοχής και επεξεργασίας από τον Φορέα.

 • 17 Ιουλίου 2021, 01:20 | ΑΤΜ

  Το β) θα πρέπει να αντικατασταθεί με «σε τοπογραφικές εργασίες και εργασίες χωρικής τεκμηρίωσης ακινήτων». Από μόνη της μία τοπογραφική μέτρηση, που στις περισσότερες περιπτώσεις καταλήγει σε τοπογραφικό διάγραμμα με την ρητή αναφορά «τα όρια υλοποιήθηκαν με υπόδειξη ιδιοκτήτη» ή μία τοπογραφική εργασία αποτύπωσης ή χάραξης οδοποιίας, δεν μπορεί να αποτελέσει το απαραίτητο εχέγγυο ορθής προσέγγισης των σύνθετων εργασιών που θα κληθεί να διεκπεραιώσει ο Διαπιστευμένος Μηχανικός για το Κτηματολόγιο.
  Στο γ) θα πρέπει να προστεθεί «και ύστερα από την επιτυχή εξέτασή του»
  Το δ) θα πρέπει να παραληφθεί καθώς δεν έχουν όλες οι περιοχές της χώρας κτηματολόγιο σε λειτουργία ώστε να έχει γίνει υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών. Επίσης η έως σήμερα διεκπεραίωση των αιτημάτων χωρικών μεταβολών γίνεται αποκλειστικά από εργαζόμενους του φορέα και ο μηχανικός που έχει υποβάλει του τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών δεν έχει καμία απολύτως ανάμειξη με την επεξεργασία του.

 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.)

  Ταχ. Δ/νση: ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 15 –106 77, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2105227812 – 2105227276
  Fax: 2105243701, http://www.eetem.gr – E-mail: eetem@eetem.gr

  Αθήνα 16-7-2021
  Προς Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Πιερρακάκη

  Θέμα: παρατηρήσεις στο πλαίσιο της διαβούλευσης του σχεδίου νόμου «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης»

  Επι του άρθρου 24 του νομοσχεδίου :

  Στο στοιχείο α) η διάταξη του άρθρου 24 του ν/σ απαιτεί, μεταξύ άλλων προσόντων που πρέπει να έχουν οι μηχανικοί Π.Ε. ή T.E. για την λήψη άδειας διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο και την εγγραφή στο μητρώο, να είναι και «εγγεγραμμένοι σε μητρώο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)».

  1ον Μη νόμιμα απαιτεί η διάταξη να είναι εγγεγραμμένοι σε μητρώο του ΤΕΕ και οι πτυχιούχοι μηχανικοί ΤΕ προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια διαπιστευμένου Μηχανικού στο Κτηματολόγιο, δεδομένου ότι το ΤΕΕ, βάσει των ιδρυτικών του διατάξεων [(π.δ. της 27.11/14.12.1926 «Περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων» (Α΄430)], έχει δικαίωμα να τηρεί μητρώα φυσικών προσώπων μόνο για τα μέλη του – διπλωματούχους μηχανικούς ΠΕ.
  Συνεπώς, οι πτυχιούχοι μηχανικοί ΤΕ, μολονότι συμπεριλαμβάνονται στον αναφερόμενο στη διάταξη κλάδο μηχανικών, δεν μπορούν να έχουν το συγκεκριμένο προσόν (της εγγραφής τους σε μητρώο του ΤΕΕ), κι έτσι, ουσιαστικά, αποκλείονται από την λήψη άδειας διαπιστευμένου μηχανικού στο Κτηματολόγιο.
  Στο μόνο μητρώο που εγγράφονται νομίμως οι πτυχιούχοι μηχανικοί ΤΕ είναι το Μητρώο Μελών της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ., η οποία είναι ν.π.ι.δ. και εκπροσωπεί ενιαία τους Πτυχιούχους Μηχανικούς του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, έχει δε, αναγνωριστεί και νομοθετικά ως ο επιστημονικός και επαγγελματικός τους φορέας. Σχετικά τα άρθρα 23 και 26 του ν. 4233/14, με τα οποία αναγνωρίζεται η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ως φορέας ικανός και κατάλληλος να συμπράττει για την σύσταση ν.π.ι.δ. και για την τήρηση Μητρώων φυσικών προσώπων καθώς επίσης δύναται να λειτουργεί και ως υπηρεσία μιας στάσης για τους πτυχιούχους μηχανικούς ΤΕΙ και να συνεργάζεται με τα αρμόδια υπουργεία ως προς την συγκέντρωση και υποβολή στις αρμόδιες υπηρεσίες δικαιολογητικών κλπ, σύμφωνα με τις διαδικασίες τήρησης των Μητρώων Μηχανικών.

  Είναι, επίσης, ο αρμόδιος φορέας και για τον πειθαρχικό έλεγχο των πτυχιούχων μηχανικών ΤΕ, σύμφωνα με την πάγια νομολογία και τις αποφάσεις της Διοίκησης, όπως του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ΣΕΕΔΔ/Φ.4/290/11.1.2017, βάσει της οποίας η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. είναι «ο μόνος επιστημονικός και επαγγελματικός φορέας που εκπροσωπεί θεσμικά τους Μηχανικούς Πτυχιούχους των ΤΕΙ», οι δε Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) «δεν υπόκεινται στην πειθαρχική δικαιοδοσία των πειθαρχικών Συμβουλίων του Τ.Ε.Ε. αλλά στην πειθαρχική δικαιοδοσία των αρμοδίων πειθαρχικών Συμβουλίων της ΕΕΤΕΜ» και γι αυτό προσκομίζουν υποχρεωτικά προς έλεγχο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ) «πρόσφατη βεβαίωση περί εγγραφής στα Μητρώα της».
  Για το λόγο αυτό προτείνουμε να τροποποιηθεί η διάταξη του άρθρου 24 στο στοιχείο α) ως εξής:
  «Να διαθέτει πτυχίο ή δίπλωμα κλάδου μηχανικού Π.Ε. ή T.E. ειδικότητας ……….,ή …………….ή ………..ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής και να είναι εγγεγραμμένος σε μητρώο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) αν είναι Διπλωματούχος Μηχανικός ΠΕ, ή στο μητρώο της Επιστημονικής – Επαγγελματικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ) αν είναι Πτυχιούχος Μηχανικός Τ.Ε.».

  2ον Μεταξύ άλλων, η διάταξη απαιτεί για τους μηχανικούς, προκειμένου να λάβουν άδεια διαπιστευμένου μηχανικού στο Κτηματολόγιο, να έχουν επιπροσθέτως «αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα στην Ελλάδα» και «επαγγελματικό δικαίωμα εκπόνησης τοπογραφικών μελετών/εργασιών».

  Η φράση «αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα στην Ελλάδα» θα πρέπει να απαλειφθεί διότι είναι ασαφής και αόριστη γιατί δεν προσδιορίζει ούτε σε ποια προσόντα αναφέρεται ούτε σε ποια νομοθεσία.

  Επίσης η φράση «επαγγελματικό δικαίωμα εκπόνησης τοπογραφικών μελετών/εργασιών» θα πρέπει να απαλειφθεί διότι όπως είναι διατυπωμένη φωτογραφίζει το προσφάτως εκδοθέν ΠΔ 99/2018 που αφορά μόνο τους Διπλωματούχους Μηχανικούς -μέλη ΤΕΕ. Συνακόλουθα ουσιαστικά αποκλείει τους Μηχανικούς ΤΕ που περιλαμβάνονται στην διάταξη του άρθρου 24.
  Αντ’ αυτού και λαμβάνοντας υπόψη την ασάφεια που επικρατεί στο θέμα της αναγνώρισής των επαγγελματικών προσόντων και δικαιωμάτων, πρέπει η διάταξη να τροποποιηθεί με την αναφορά σε ειδικότητες μηχανικών ΠΕ ή ΤΕ, οι οποίες, βάση του περιεχομένου σπουδών και της εμπειρίας που απαιτείται, θα καθιστούν τους μηχανικούς επαρκείς ώστε να δραστηριοποιούνται υπεύθυνα στις σχετικές τοπογραφικές εργασίες/μελέτες.

 • 16 Ιουλίου 2021, 14:59 | Πολεοδόμος

  , ξεκίνα να τρελαίνεσαι όπως εσύ ο ίδιος λές γιατί απ ότι καταλαβαίνω ούτε για λεκάνες τουαλέτες δεν κάνεις!

 • 16 Ιουλίου 2021, 12:23 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Με τα προτεινόμενα από το σχέδιο νόμου και ειδικότερα σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες σε επίπεδο χώρας ανατρέπονται πολλά. Ως παράδειγμα ας σημειωθεί ότι η άποψη ότι σύμφωνα με το Π.Δ. του 2018 και για τον τομέα της Τοπογραφίας τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τοπογράφων Μηχανικών είναι τα ίδια με τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πολιτικών Μηχανικών έχει τις καταβολές της στο 1935. Στην εποχή δηλαδή που είχε θεωρηθεί ότι οι Τοπογράφοι Μηχανικοί θα μπορούσε να είναι οι Υπομηχανικοί των Πολιτικών Μηχανικών. Δεν αφορά το σήμερα και τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις ή ανάγκες και πολύ περισσότερο δε γίνεται να αφορά το αντικείμενο των εργασιών των «διαπιστευμένων Μηχανικών». Με τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις των «διαπιστευμένων Μηχανικών» διορθώνονται τα υπόβαθρα (σε μικρές ίσως αλλά και σε μεγάλες εκτάσεις) που έχουν παραχθεί ως μελέτη του Δημοσίου από τους «αναδόχους – μελετητές» της κατηγορίας 16. Στα πλαίσια αυτά οι «πιστοποιημένοι» θα πρέπει ως ελάχιστη προϋπόθεση να έχουν την ιδιότητα του Μελετητή κατηγορίας 16. Διαφορετικά το ενδεχόμενο παραβίασης της ισχύουσας νομοθεσίας όπως και της κοινής λογικής είναι προφανέστατο.

 • 16 Ιουλίου 2021, 11:52 | ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

  Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
  ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
  Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
  τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: http://www.emdydas.gr
  Αθήνα, 16-7-2021
  Αρ. Πρωτ.: 8545
  Προς: Υπουργό Ψηφιακής
  Διακυβέρνησης κο Πιερακάκη
  Κοιν: 1. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ
  2. Α΄ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

  Θέμα : Σχετικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης»

  Κύριε Υπουργέ

  Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί τους πάνω από 8.200 Διπλωματούχους Μηχανικούς που απασχολούνται στο σύνολο του Δημοσίου Τομέα (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές). Απευθυνόμαστε σε εσάς σχετικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης», αλλά και την τροπολογία (ν.4808/2021 κεφ. Δ’) που ψηφίστηκε πριν λίγες ημέρες.
  Το «Ελληνικό Κτηματολόγιο» ως Ν.Π.Δ.Δ. και οι εργαζόμενοι του καλούνται να αντιμετωπίσουν πλήθος από δυσεπίλυτα θέματα, και έναν τεράστιο και πρωτοφανή, όγκο εργασιών όπως:
  • Την διαδικασία Κτηματογράφησης σε όσες περιοχές δεν έχει ακόμα ξεκινήσει,
  • Την ολοκλήρωση της Κτηματογράφησης και τη μετάβαση στο καθεστώς του Λειτουργούντος Κτηματολογίου,
  • Την δημιουργία και λειτουργία των Κτηματολογικών Γραφείων και των Υποκαταστημάτων τους, απορροφώντας παράλληλα τα υπό κατάργηση Υποθηκοφυλακεία της χώρας καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτά
  • Την ανάρτηση και εποπτεία των Δασικών Χαρτών
  • Τη διευθέτηση των κοινοχρήστων χώρων, των οποίων το ιδιοκτησιακό καθεστώς δύναται να χαρακτηρισθεί ως ιδιαίτερα περίπλοκο
  Πέραν των ανωτέρω βασικών εργασιών, το προσωπικό καλείται να διεκπεραιώσει και άλλες παράλληλες εργασίες, όπως η χορήγηση αεροφωτογραφιών, η λειτουργία του συστήματος εντοπισμού HE.PO.S. κ.α.
  Σήμερα, τρία χρόνια μετά, η υπηρεσία βιώνει το φαινόμενο της υποστελέχωσης αλλά και της εγκατάλειψης –όπως ακριβώς συμβαίνει και με το σύνολο των Δημόσιων Υπηρεσιών- αφού ο όγκος εργασιών αυξάνει εκθετικά με τις συνεχείς εισροές καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων, ενώ τα έμπειρα και ικανά στελέχη αποχωρούν μαζικά, είτε προς τον ιδιωτικό είτε προς τον δημόσιο τομέα, μην αντέχοντας την πίεση και τον όγκο εργασιών, χωρίς να αναπληρώνονται με νέα. Επιπλέον στις περιφερειακές υπηρεσίες, ο όγκος εργασιών είναι τεράστιος καθώς οι υπάλληλοι εκεί καλούνται να διεκπεραιώσουν τόσο τις εργασίες του πρώην Υποθηκοφυλακείου, όσο και του Κτηματολογικού Γραφείου, ενώ το φαινόμενο της υποστελέχωσης είναι κι εκεί πολύ έντονο. Παράλληλα η υποστήριξη από την κεντρική υπηρεσία είναι δυσχερής για τους λόγους που προαναφέραμε.
  Και ενώ διαπιστώνεται αυτή η κατάσταση, ο Φορέας έχει περισσότερες από 250 οργανικές θέσεις προς κάλυψη οι οποίες οφείλουν να καλυφτούν με προσλήψεις προσωπικού με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας. Ειδικά επισημαίνουμε την πρόβλεψη του Ν. 4512/2018 (άρθρο 17) για στελέχωση με θέσεις ΠΕ Μηχανικών, η οποία και ουδέποτε υλοποιήθηκε αν και οι ανάγκες έχουν αυξηθεί.
  Συντασσόμαστε με τα αιτήματα του Σωματείου Εργαζομένων στο Κτηματολόγιο για: (α) την τροπολογία που ψηφίστηκε στον νόμο για τα εργασιακά πριν από λίγες ημέρες, όπου επιχειρείται, με απόφαση Δ.Σ, χωρίς καμία δέσμευση, χωρίς κανένα αίτημα εργαζομένου, χωρίς καμία σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, να μετακινείται ένας υπάλληλος για μόνιμη εργασία σε οποιαδήποτε πόλη της χώρας, με επίκληση μόνο τις όποιες “υπηρεσιακές ανάγκες”, η οποία και πρέπει να ακυρωθεί
  (β) την πρόβλεψη στο σχέδιο νόμου με την οποία καταργείται η δυνατότητα μετακίνησης του προσωπικού μέσω μετάταξης ή απόσπασης ή μεταφοράς σε άλλη υπηρεσία, για διάστημα 3 ετών ωθώντας έτσι κάποιους σε παραίτηση.
  (γ) την ανανέωση του σύνολο των 44 συμβάσεων έργου (ήδη με την τροπολογία ανανεώθηκαν μόνο οι 22 συμβάσεις), παρόλο που τα τελευταία τρία χρόνια εργασίας τους, όλοι οι συμβασιούχοι συνάδελφοι, κατά κοινή ομολογία, έχουν προσφέρει στο επιβαρυμένο τοπίο που έχουμε ήδη περιγράψει.
  Επίσης έχουμε πολλαπλές επιφυλάξεις για τις εξής ρυθμίσεις όπως τις αναφέρει και το Σωματείο Εργαζομένων:
  Ορίζονται διαπιστευμένοι ιδιώτες μηχανικοί για το Κτηματολόγιο με άδεια από το Ελληνικό Κτηματολόγιο και εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο που τηρεί το ίδιο. Οι αρμοδιότητες των διαπιστευμένων μηχανικών θα όφειλαν να διεκπεραιώνονται από Δημοσίους Υπαλλήλους Μηχανικούς που θα στελεχώσουν τις Υπηρεσίες του Κτηματολογίου και μπορούν να εξασφαλίσουν την ανεξαρτησία και ακεραιότητα της Διοίκησης προς υπεράσπιση του Δημοσίου Συμφέροντος. Σε όλες τις περιπτώσεις όπου έχει εκχωρηθεί η Δημόσια Ελεγκτική Λειτουργία σε ιδιώτες αυτή λειτουργεί σε βάρος του Δημοσίου Συμφέροντος, φορτώνοντας του πολίτες με επιπλέον κόστος, δημιουργώντας φαινόμενα σύγκρουσης συμφερόντων και έλλειψης ανεξαρτησίας, φορτώνοντας τη Διοίκηση με πρόσθετους ελέγχους και ευθύνες υπογραφής. Είναι χαρακτηριστικό ότι από την ανωτέρω ρύθμιση απουσιάζει η διαδικασία με την οποία θα εγγράφονται οι διαπιστευμένοι μηχανικοί στο μητρώο, ενώ αναφέρεται ρητά ως ασυμβίβαστη η ιδιότητα του διαπιστευμένου με την ιδιότητα του μόνιμου υπαλλήλου ή υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε φορείς του δημόσιου τομέα κατά την έννοια της παρ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184). Η εγγραφή διαπιστευμένων μηχανικών στο μητρώο, ενδέχεται να δημιουργήσει αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ ελευθέρων επαγγελματιών ειδικά σε μικρές κοινωνίες, γεγονός που πρέπει να επισημανθεί. Επιπλέον η ρητή εξαίρεση των μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε φορείς του δημόσιου τομέα, από την εγγραφή στο μητρώο, στερεί από το σύνολο του δημόσιου τομέα την χρήση μηχανικών του δημοσίου για εργασίες του δημοσίου που αφορούν το Κτηματολόγιο, επιβαρύνοντας με αυτόν τον τρόπο τον προϋπολογισμό κάθε δημόσιας υπηρεσίας και των Ο.Τ.Α. και κατ επέκταση τον προϋπολογισμό του κράτους.
  Το νομοσχέδιο, ανοίγει παράθυρα για όσους θα διεκδικήσουν εκτάσεις που τώρα εμφανίζονται ως «αγνώστου ιδιοκτήτη». Συγκεκριμένα στο άρθρο 13 του νομοσχεδίου θεσπίζονται εξαιρετικά ασφυκτικές προθεσμίες προκειμένου το Δημόσιο να απαντήσει στους διεκδικητές ακινήτων που εμφανίζονται ως «αγνώστου ιδιοκτήτη». Όταν κάποιος κάνει αίτηση και ζητά να διορθωθεί «πρόδηλο σφάλμα» για αυτά, η αίτηση επιδίδεται υποχρεωτικά εντός 10 ημερών από την κατάθεσή της στο Ελληνικό Δημόσιο και το Δημόσιο «τεκμαίρεται ότι συναινεί εάν δεν αποσταλεί από την αρμόδια υπηρεσία αρνητική απάντηση που απευθύνεται στον προϊστάμενο του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου εντός 60 ημερών». Ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» μπορεί να εμφανιστεί κομμάτι διαιρεμένου ακινήτου (οικοπέδου, αγρού, οικίας κ.λπ.) που κάποιοι το δήλωσαν με τίτλους, αλλά μπορεί ένας να μην κινήθηκε είτε γιατί δεν ενδιαφέρεται είτε γιατί ζει στο εξωτερικό είτε γιατί δεν είχε τα χρήματα που απαιτούνται. Η ίδια όμως διαδικασία μπορεί να αφορά ακίνητο που διεκδικείται από το Δημόσιο ως δασικό ή κοινόχρηστο (π.χ. αιγιαλός) και αυτό γεννά τον κίνδυνο τέτοια φιλέτα να καταλήξουν στα χέρια ισχυρών «καταπατητών».
  Θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα και να τροποποιηθεί το άρθρο με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες για τα αυτονόητα με χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες, αλλά παράλληλα να διασφαλίζεται η δημόσια περιουσία από τους καταπατητές. Τα στελέχη του «Ελληνικού Κτηματολογίου» διαθέτουν την τεχνογνωσία και την επάρκεια προκειμένου να γίνει σαφής διαχωρισμός των προβλημάτων που πάει να επιλύσει η ρύθμιση, από την καταπάτηση δασικών εκτάσεων, αιγιαλών κ.ο.κ.
  Με το άρθρο 22 συστήνεται στο ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» πενταμελής επιτροπή εμπειρογνωμόνων με αντικείμενο την επίλυση σύνθετων νομικών ζητημάτων κτηματολογικού δικαίου και την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας των κτηματολογικών γραφείων του Φορέα. Δεδομένης της ύπαρξης της επιτροπής επίλυσης αμφισβητήσεων του άρθρου 21, δεν προκύπτει η χρησιμότητα της επιτροπής του άρθρου 22 και αν ακόμη αυτή πρέπει να δημιουργηθεί θα πρέπει να περιορίζεται στην επίλυση σύνθετων νομικών ζητημάτων. Δεν υπάρχει λόγος δημιουργίας επιτροπής εμπειρογνωμόνων η οποία θα παρεμβαίνει «αυτεπάγγελτα» στην λειτουργία των Κτηματολογικών Γραφείων και των υποκαταστημάτων τους, παρεμβαίνοντας στην θεσμοθετημένη με νόμο ιεραρχία του Φορέα και συνεπώς αν όχι ολόκληρο το άρθρο, τουλάχιστον τα εδάφια β και γ θα πρέπει να απαλειφθούν.
  Εν κατακλείδει εκτιμούμε ότι το πολύ σημαντικό έργο που έχει αναλάβει να φέρει σε πέρας ο Φορέας πρέπει να στηριχθεί με μέσα και προσωπικό κίνηση που θα έχει πολλαπλά ευεργετικές για το Δημόσιο Συμφέρον επιπτώσεις. Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

 • 16 Ιουλίου 2021, 11:45 | Σταύρος Μαυρουδέας

  Σχόλιο: Να διευκρινιστεί ότι θα μπορούν να λάβουν άδεια διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο και οι μηχανικού T.E. με επαγγελματικό δικαίωμα εκπόνησης τοπογραφικών μελετών/εργασιών, που δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής στο ΤΕΕ.

 • 16 Ιουλίου 2021, 09:55 | ATM

  Επιτέλους σεβαστείτε τις αποφάσεις του ΣτΕ και ειδικότερα την 267/2016 που λέει ξεκάθαρα ότι δεν μπορούν ΤΕ να συντάσσουν εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα.

  Η προσφυγή στο ΣτΕ θα είναι μονόδρομος, αν δεν γίνει αυτή η αλλαγή.

  Τον ίδιο δρόμο θα έχει και η μη διόρθωση ή επικαιροποίηση μιας τοπογραφικής μελέτης από κάποιον που έχει το δικαίωμα να την συντάσει.

  Αλήθεια μια πολεοδομική μελέτη μπορεί να την επικαιροποιήσει ένας χημικός μηχανικός ή ένας ΤΕ Έργων Υποδομής?

 • 15 Ιουλίου 2021, 19:31 | Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

  Επιτέλους σεβαστείτε τις αποφάσεις του ΣτΕ και ειδικότερα την 267/2016 που λέει ξεκάθαρα ότι δεν μπορούν ΤΕ να συντάσσουν εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα.

  Η προσφυγή στο ΣτΕ θα είναι μονόδρομος, αν δεν γίνει αυτή η αλλαγή.

  Τον ίδιο δρόμο θα έχει και η μη διόρθωση ή επικαιροποίηση μιας τοπογραφικής μελέτης από κάποιον που έχει το δικαίωμα να την συντάσει.

  Αλήθεια μια πολεοδομική μελέτη μπορεί να την επικαιροποιήσει ένας χημικός μηχανικός ή ένας ΤΕ Έργων Υποδομής?

 • 15 Ιουλίου 2021, 19:05 | Υδραυλικός

  Μετά τους πολεοδόμους, νομίζω ότι μπορούν και οι υδραυλικοί να είμαστε διαπιστευμένοι.

  Θα τρελαθούμε τελείως

 • 15 Ιουλίου 2021, 16:38 | Πτυχιούχος πολιτικός μηχανικός

  Είναι τουλάχιστον υποκριτικό από μεριάς του υπουργείο που προτείνει αυτή τη διάταξη για τον πιστοποιημένο μηχανικό κτηματολογίου με τον γενικό όρο ‘’ Να διαθέτει πτυχίο ή δίπλωμα κλάδου μηχανικού Π.Ε. ή T.E. ‘’ και στη συνεχεία να κάνει αυτή τη περιγραφή …… (με επαγγελματικό δικαίωμα εκπόνησης τοπογραφικών μελετών/εργασιών), εξουσιοδοτώντας το ΤΕΕ να μοιράζει τη πίτα των επαγγελματικών δικαιωμάτων στους μηχανικούς ΤΕΙ κατά το δοκούν και όπως το συμφέρει, την ώρα που είναι γνωστό με πλήθος δικαστικών αποφάσεων (4917/2012 κ.α.) ότι τα επαγγελματικά δικαιώματα ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ συναφείς ειδικότητες μηχανικών ΤΕΙ με τις τοπογραφικές μελέτες , Πολιτικούς δομικών έργων , πολιτικούς έργων υποδομής και τοπογράφους δηλαδή των ειδικοτήτων του γνωστού ΠΔ 318/1994 είναι αρρύθμιστα και τα επαγγελματικά δικαιώματα έμειναν αρρύθμιστα γιατί το ΤΕΕ δεν αφήνει τη πολιτεία να τα νομοθετήσει επειδή τα μέλη του κυριαρχούν στο σκληρό πυρήνα των παραγωγικών υπουργείων. Είδη με τη μη δυνατότητα από τα μέσα του 2018 να εισαγάγουν τοπογραφικά διαγράμματα στο ψηφιακό υποδοχέα της κτηματολόγιο ΑΕ τοπογραφικά διάγραμμα οι πτυχιούχοι πολίτικοι μηχανικοί Τ.Ε Ι. των κατευθύνσεων δομικών έργων και έργων υποδομής ενώ μέχρι τότε και για πάνω από 40 χρόνια συνέτασσαν τοπογραφικά διάγραμμα για συμβολαιογραφικές πράξεις με πολύ μεγάλη επιτυχία . Η αγορά ακόμα δεν το έχει νιώσει γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των μηχανικών ΠΕ & ΤΕ ακόμα και σήμερα συντάσσει τοπογραφικά διαγράμματα με ημερομηνία μέχρι των 6ο του 2018. Όταν αυτό σταματήσει αργά η γρήγορα οι επαγγελματίες που θα έχουν τη δυνατότητας να υποβάλουν τοπογραφικά διαγράμματα στο ψηφιακό υποδοχέα θα είναι τόσο λίγοι που το κόστος του τοπογραφικού διαγράμματος θα εκτοξευτεί έως και 10 φορές και ο χρόνος παράδοσης ακόμα περισσότερο Στη δε επαρχεία ; εκεί να δείτε τι θα γίνει !!! δεν θα βρίσκουν μηχανικό που να εχει δυνατότητα πρόσβασης στο κτηματολόγιο και να κάνουν συμβόλαιο ούτε για δείγμα . Σταματήσετε να κάνετε τα χυτήρια στις συντεχνίες και αφήστε αυτούς που συνέτασσαν τοπογραφικά διάγραμμα επί δεκαετίες να συνεχίσουν να το κάνουν με επιτυχία !!! Όπως είπε και ο πολεοδόμος σε προγενέστερο σχόλιο στις διαβούλευση ανοίξτε τις πιστοποίησης στους πραγματικούς μηχανικούς !!!! ,δεν γίνεται άλλος μηχανικός να κάνει τη μελέτη και άλλος να την υπογράφει !!! ….. Είμαστε πτυχιούχοι πολιτικοί μηχανικοί και οι τοπογραφικές εργασίες και μελέτες αποτελούν βασικό κομμάτι της δουλειάς μας , Εδώ και τώρα να τελειώνει το θέμα αυτό με αναφορά στις ειδικότητες που θα συντάσσουν τοπογραφικά διαγράμματα !!!

 • 15 Ιουλίου 2021, 14:06 | Νικος Π/Μ Τ.Ε.

  1) Σιγουρα το μητρωο να μην τηρειται απο το Τ.Ε.Ε που μας αποκλείει χώρις να
  εχουν εκδοθει τα επαγγελματικα δικαιωματα
  2) Να βασιστει σιγουρα στην εμπειρια και στο αν εχει κανει παλι Δ.Γ.Μ.
  3) Εγω δηλαδη που εχω κανει 2 φορες με την εντυπη διαδικασια και τωρα με το ηλεκτρονικο συστημα που με αφηνει απεξω, βρίσκω να μου το υπογραψει ενας διπλωματουχος, δεν ξερω να κανω? Με σιγουρια σας λεω οτι αυτος που μου το σφραγιζει σιγουρα δεν εχει ξανα κανει!!

 • 14 Ιουλίου 2021, 17:00 | Πολεοδόμος

  Πρέπει να συμπεριληφθεί και η ειδικότητα του πολεοδόμου-χωροτακτη η οποία σχετίζεται με τον χώρο και τις μεταβολές του. Δεν γίνεται να μένει απ έξω ο πολεοδόμος που ενώ μπορεί να διαχειριστεί τις μεταβολές χώρου από ένα Ο.Τ ως μια περιφερειακή ενότητα, να μην έχει δικαίωμα να ασχοληθεί με τοπικες – σημειακες μεταβολές. Το γεγονός δε ότι όλα σχετίζονται με την εκπόνηση Τ.Δ είναι άκρως συντεχνιακο. Ας μπουν πραγματικά κριτήρια για τους μη τοπογραφους όπως εξετάσεις, μεταπτυχιακά κλπ ώστε να προκρίνονται μόνο οι έχοντες γνώση του αντικειμένου και όχι άσχετοι όπως άλλωστε γίνεται όταν ζητάνε φορείς του Δημοσίου χωροτακτες αλλά δεχονται και άλλες ειδικότητες που έχουν msc χωροταξία (βλ. Προκηρύξεις) . Κριτήρια στην βάση του πτυχίου όπως πάλαι ποτέ μόνο θλίψη προκαλούν και οργή. Προσωπικά ενώ δουλεύω 12χρονια με Τ. Δ, 3 χρόνια με ΚΗΔ και έχω total station και gps, το γεγονός πως δανείζομαι άλλη σφραγίδα με καθιστά άσχετο? Αν ειναι δυνατόν! Ανοίξτε τις πιστοποιήσεις στους πραγματικούς μηχανικούς της αγοράς και όχι στους θεωρητικούς. Όσο αφορά τα άτομα που δούλεψαν σε γραφεία κτηματογραφησης δίχως να ιδιωτευσουν, οι πιο πολλοί είναι διεκπεραιωτες και όχι μελετητές. Μιλάω εκ πείρας. Τέλος, ας κοιταξει κάνεις τον πρόεδρο του κτηματολογίου και ας δει την ειδικότητα του. Αν είναι άσχετος με το αντικείμενο όντας χωροτακτης, τι στο καλό κάνουνε οι υπέρμαχοι τοπογραφοι και δεν τον καθαιρουνε? Ή μήπως εκεί μιλάει η πολιτική..? Αυτά τα ολίγα με την προσδοκία να εισακουστουν εκεί που πρέπει.

 • 14 Ιουλίου 2021, 13:05 | Πτυχιουχος Τοπογραφος Μηχανικός

  @Μιχάλης 6 Ιουλίου 2021, 08:18
  Τι ασχετο ειναι αυτο? τωρα θυμήθηκες την ενωσιακή νομοθεσια? ειναι τπυλαχιστον αστειο. Ελα να θυμηθουμε μαζι τα πραγματικά δεδομενα: Που ειναι η αναγνώριση 3ετων σπουδων επιπεδου bachelor? που ειναι η μπολόνια? που ειναι η διασπαση των ολιστικων-τακανωολα σπουδων? που ειναι η εφαρμογή του Εθνικου πλαισίου προσόντων? που ειναι η παρανομη μη εκδοση δικαιωματων? που ειναι οι αξιολογήσεις των φορέων που θα απεδιδαν ΝΟΜΙΜΑ το grecomaster στα ελληνικα πολυτεχνεια? (θυμιζω η ΑΔΙΠ που καταργηθηκε εχει αφησει εκθέσεις – κολαφο περι μη διακριτών κύκλων σπουδων , περι επικαλυπτόμενων τμηματων κλπ κλπ)

 • 14 Ιουλίου 2021, 10:45 | Πτυχιουχος Τοπογραφος Μηχανικός

  Η απαίτηση πολλών για μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 16 δεν ειναι δικαιολογημένη. Τα μελετητικά πτυχία αφορούν μελέτες δημοσίων έργων. Επίσης το μελετητικό πτυχίο ΔΕΝ εξασφαλίζει την ορθη διεξαγωγή γεωμετρικής μεταβολής. Πολλοι ΑΤΜ, ΤΜ, ΠΜ κλπ δεν εχουν κανει ποτέ γεωμετρική μεταβολή (ποσο μαλλον ηλεκτρονική). Η διαδικασία θα διασφαλιστεί μονο με αποδεδειημένη εμπειρία ΜΕΣΑ απο το ίδιο το σύστημα ηλεκτρονικών διαγραμμάτων με δεκτικές μεταβολές και επιτυχείς υποβολές ηλεκτρονικών διαγραμμάτων. Και αυτό αφορά ΟΛΟΥΣ όσους εχουν προσβαση στην πλατφόρμα υποβολής.
  Καθε αλλη προσπάθεια που απο τη μία συνιστά αποκλεισμό δυναμικου που ηδη γνωρίζει αποδεδειγμένα τη διαδικασία με την πρόφαση ελλειψης μελετητικού πτυχίου από ΠΕ ή πτυχίου Τοπογράφου Μηχανικού ΤΕ, και παράλληλα την de facto υπαγωγή στη διαδικασία μηχανικών ως διαπιστευμένων προσώπων που δεν εχουν καμια σχετική εμπειρία και διαθέτουν γενικά προσοντα όπως πχ μελετητικό, αποτελη συνδικαλιστική, παράλογη και πεπαλαιωμένη πρακτική κλειστών επαγγελμάτων και πρακτικών που πάλι θα οδηγήσουν αλλη μια διαδικασία στην αχρηστία αφου η πιστοποίηση δε θα πιστοποιεί αλλα θα παρασημοφορεί συγκεκριμένους κλαδους για προσόντα είτε που δε διαθέτουν είτε που δεν έχουν ασκήσει αφήνοντας εξω αλλη μια φορά ανθρώπους που αποδεδειγμένα δουλευουν με ηλεκτρονικές υποβολές.

 • 13 Ιουλίου 2021, 15:38 | Τοπογράφος Μηχανικός

  1) Απαίτηση το να διαθέτει μελετητικό πτυχίο της κατηγορίας 16 Μελέτες Τοπογραφίας.
  2) Μην κοροϊδευόμαστε ότι υπάρχουν πολλοί μηχανικοί με τα κατάλληλα προσόντα. Εδώ ακόμα οι μισοί μηχανικοί της Ελλάδας βάζουν ημερομηνία 2018 στα τοπογραφικά τους, επειδή δεν ξέρουν να κάνουν καν ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών. Τι ΔΓΜ να κάνουν αυτοί; Απλά θα γίνονται όλοι διαπιστευμένοι για να αποκτούν πλήρη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα του Κτηματολογίου, να παίρνουν πελατεία λόγω ιδιότητας και θα βάζουν τον νεότερο σε ηλικία και ανειδίκευτο υπάλληλό τους, να τα υποβάλλει για αυτούς.
  Εννοείται πως ΠΡΕΠΕΙ να υπάρχουν αυστηρές εξετάσεις, όπου να αποδυκνείουν ότι όντως έχουν την ικανότητα να ελέγχουν και να υποβάλλουν διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών.

 • 12 Ιουλίου 2021, 21:56 | Γιάννης Ρούσσος

  Η ελάχιστη προϋπόθεση για να θεωρείται ένας Μηχανικός «πιστοποιημένος» είναι η κατοχή μελετητικού πτυχίου κατηγορίας 16

 • 12 Ιουλίου 2021, 19:45 | ΑΤΜ

  Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 267/2016 απόφαση του ΣτΕ οι Τ.Ε. δεν έχουν δικαίωμα σύνταξης τοπογραφικών μελετών.

 • 12 Ιουλίου 2021, 15:06 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΙΚΑΣ

  θα πρέπει κατά την άποψή μου στις προϋποθέσεις να προστεθούν:
  -να διαθέτει μελετητικό πτυχίο της κατηγορίας 16 Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές) του Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
  -Μηχανικοί οι οποίοι έχουν διατελέσει μέλη ομάδας μελέτης στις Μελέτες Κτηματογράφησης για την σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου τουλάχιστον για μια πενταετία έχουν προτεραιότητα στην επιλογή κατάρτισης του πίνακα διαπιστευμένων μηχανικών, με την προϋπόθεση της τήρησης των προηγούμενων προϋποθέσεων

 • 12 Ιουλίου 2021, 10:03 | Νικόλαος Λουλάκης

  Με το κριτήριο της παραγράφου δ αποκλείονται οι 2.000 μηχανικοί εργαζόμενοι στα γραφεία των αναδόχων κτηματογράφησης, με τεράστια εμπειρία στη σύνταξη του κτηματολογίου, «τιμωρούμενοι» γιατί δεν ασχολήθηκαν με ιδιωτικά τοπογραφικά στις περιοχές του Λειτουργούντος Κτηματολογίου.
  Αποκόπτονται έτσι οι δημιουργοί του έργου από την τήρηση, διόρθωση και επικαιροποίηση του
  Η επιμόρφωση στη τυπική διαδικασία σύνταξης χωρικής μεταβολής και «φόρτωσης» στο ΣΠΕΚ μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο των σεμιναρίων της παραγράφου γ.

 • 10 Ιουλίου 2021, 23:18 | ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ

  να μην χρειαζεται σεμιναρια αλλα επαρκης εμπειρια πανω απο εκατο πχ υποβληθεντα τοπογραφικα διαγραμματα γεωμετρικων μεταβολων στον φορεα

 • 10 Ιουλίου 2021, 21:47 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ

  Το σωστότερο λοιπόν θα ήταν να πιστοποιούνται ΜΟΝΟ όσοι είναι Μελετητές κατηγορίας 16 με ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ελάχιστη εμπειρία.

 • 9 Ιουλίου 2021, 21:26 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ

  Για τη σύνταξη των μελετών Κτηματολογίου απαιτείται πτυχίο Μελετητή Δημοσίων έργων κατηγορίας 16. Για τη διόρθωση και επικαιροποίηση της βάσης είναι ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ότι θα πρέπει αυτός που εκτελεί τις εργασίες διόρθωσης/επικαιροποίησης να έχει ΚΑΤ’ ΕΛΑΧΙΣΤΟ αυτή την ιδιότητα (μελετητής κατ. 16).
  Φοβάμαι οτι πάτε να δημιουργήσετε «ειδικούς» μέσω σεμιναρίων, ενώ υπάρχει υψηλού επιπέδου μελετητικό προσωπικό με μεγάλη εμπειρία που επαρκεί για να καλύψει αυτό το «κενό». Το παραπάνω βέβαια θα συνέβαινε σε μια προηγμένη χώρα
  και όχι σε μια χώρα σαν την Ελλάδα όπου τα τυπικά προσόντα και η «σεμιναριακού» τύπου εκπαίδευση «εκτοπίζει» ακόμα και την κοινή λογική.
  Υπάρχουν Μελετητές κατ. 16 με εμπειρία για να καλύψουν κάθε ανάγκη του Κτηματολογίου. Εκμεταλλευτείτε τους ή μετατρέψτε τη βάση του Κτηματολογίου σε μια τριτοκοσμική «μπάτε σκύλοι, αλέστε» κατάσταση.

 • 9 Ιουλίου 2021, 12:04 | ΔΕΜΙΡΤΖΌΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Να εισαχθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές-μέτρα ακρίβειας και αξιοπιστίας τελικών παραδοτέων. Δεν λύνονται όλα τα προβλήματα ποιότητας με πιστοποιήσεις προσώπων.

 • 8 Ιουλίου 2021, 09:34 | Γιαννης

  Η απαιτηση της παραγραφου δ νομιζω οτι καλυπτεται απο την παραγραφο γ αλλιως ποιο το νοημα της παραγραφου γ? Επισης γιατι δεν αρκει η προηγουμενη εμπειρια επιτυχους υποβολης τοπογραφικων διαγραμματων στον υποδοχεα του Φορεα και πρεπει αυτα να ειναι διαγραμματα γεωμετρικων μεταβολων. Με την απαιτηση αυτη της παραγραφου δ προκρινονται μηχανικοι οι οποιοι δραστηριοποιουνται σε περιοχες με λειτουργουν κτηματολογιο.

 • 7 Ιουλίου 2021, 12:01 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Είναι γνωστό βέβαια σε όλους ότι οι μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου εκπονούνται με τη συμμετοχή Μηχανικών που έχουν τα νόμιμα προσόντα. Σε αυτό το έργο δε γίνεται εκ των πραγμάτων να εμπλέκεται κανένας Εργολήπτης Δημοσίων Έργων, Δομοστατικός ή Μηχανικός διάφορων έργων υποδομής ή τέλος πάντων ο οποιοσδήποτε επαγγελματίας που στη δραστηριότητά του μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και ο όρος «τεχνικός» με μοναδική δυνατότητα συμμετοχής «το παζάρεμα» της σφραγίδας του. Το αντικείμενο των χωρικών μεταβολών (μικρών ή και μεγάλων για να μην το ξεχνάμε) στα πλαίσια της εκπόνησης και εύρυθμης λειτουργίας του Εθνικού μας Κτηματολογίου αφορά τις αναγκαίες εργασίες διορθώσεων, συμπληρώσεων, επικαιροποιήσεων κ.λπ. των συνταχθέντων ή συντασσομένων μελετών. Με τήρηση των οικείων προδιαγραφών αλλά και την ανάληψη των αντίστοιχων ευθυνών. Για ποιο λόγο λοιπόν από τους διοικούντες και την πολιτεία δε μπορεί να υιοθετούνται τα αυτονόητα ;; Δεν θα έπρεπε να θεωρείται δεδομένο ότι δυνατότητες της όποιας διόρθωσης των μελετών του Εθνικού Κτηματολογίου θα μπορούσε και θα έπρεπε να διεκπεραιώνονται ΜΟΝΟ από τους Μηχανικούς που είναι κάτοχοι μελετητικού πτυχίου κατηγορίας 16 ;; Δεν έπρεπε να είχε γίνει αντιληπτό ότι σε αυτή την περίπτωση η απαίτηση ενασχόλησης των επαγγελματιών που από την πολιτεία κρίθηκε ότι έχουν τα νόμιμα προσόντα είναι εξ ορισμού μονόδρομος ;; Γιατί επιτρέπεται να ακυρώνονται οι απαράβατοι υποτίθεται κατά τα άλλα όροι σύνταξης των συγκεκριμένων μελετών και μάλιστα πολύ πριν το έργο τους αποδοθεί προς χρήση ;; Τα επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών ασκούνται από ειδικούς με εγνωσμένες δυνατότητες οι οποίες δεν απονέμονται. Αυτό επιτάσσεται από όλους τους κανόνες του διεθνούς ανταγωνισμού και της εξέλιξης. Σήμερα δε βρισκόμαστε στην εποχή του 1950. Σε σχέση με τα παραπάνω λοιπόν, το μοναδικό προσόν για τους διαπιστευμένους Μηχανικούς είναι η κατοχή μελετητικού πτυχίου κατηγορίας 16….

 • 6 Ιουλίου 2021, 08:18 | Μιχάλης

  και τηρείται η ενωσιακή νομοθεσία όσον αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα όλων των ειδικοτήτων Τ.Ε. αφού υπάρχουν τμήματα των πρώην ΤΕΙ, που ενώ καταργήθηκαν πλέον, δεν έχουν αποκτήσει ποτέ επαγγελματικά δικαιώματα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία?
  Αυτές οι ειδικότητες, δεν είναι αμέσως εκτός νόμου και εκτός δραστηριότητας Κτηματολογίου?