Άρθρο 49 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Γ’

1. Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Ειδικού Μητρώου Ελεγκτών Οπτικοακουστικών Έργων διαπιστώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζεται η αποζημίωση των ιδιωτών – μελών του Ειδικού Μητρώου Ελεγκτών Οπτικοακουστικών Έργων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.