Άρθρο 30 Καθορισμός της διαδικασίας ενημέρωσης και τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων του εθνικού καταλόγου του δικτύου Natura 2000 – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 9 ν. 3937/2011

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 3937/2011 (Α’ 60) τροποποιείται ως προς τους συναρμόδιους Υπουργούς και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:
«7. Η ενημέρωση και τήρηση των ορίων ΕΖΔ (Ειδικές Ζώνες Διαχείρισης) και ΖΕΠ (Ζώνες Ειδικής Προστασίας) σε εθνικό επίπεδο ανατίθεται στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» σε συνεργασία με την Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Τα θεσμοθετημένα όρια του εθνικού καταλόγου του ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου Natura 2000, επικαιροποιούνται με βάση τα ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα του ν.π.δ.δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η διαδικασία ενημέρωσης και τήρησής τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.»